Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zdravotnícke organizácie

Obsah > Zdravie >

Zdravotnícke organizácie

 
PODKATEGÓRIE

Úrady verejného zdravotníctva (28)

ODKAZY 1 - 49 z 49

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením

Slovenská lekárska komora

Základné informácie, vzdelávanie, orgány SLK, legislatíva, osvedčenia

Slovenská rádiologická spoločnosť

Informácie o akciách spoločnosti, kontakt na členov výboru. Zoznam odkazov na iné rádiologické stránky. Kritériá kvality, štandardy a protokoly

Slovenský červený kríž

Správy, stanovy, darcovstvo krvi, aktivity, história, organizačná štruktúra, územné spolky

Spišská katolícka charita

Pomoc ľuďom v núdzi, v chorobe, ťažko chorým a umierajúcim v hospicoch, zdravotnícke služby. Informácie pre dobrovoľníkov

Evanjelická diakonia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

Zabezpečovanie duchovnej a materiálnej pomoci ľuďom v duchu kresťanskej lásky k blížnemu. Informácie o ústredí a strediskách na Slovensku

Eurocord Sloavkia

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

HPL s.r.o., Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce laboratórne analýzy v odbore mikrobiológia - klinická mikrobiológia, klinická bakteriológia, klinická mykológia, klinická parazitológa, virológia, mikrobiológia životného prostredia, veterinárna mikrobiológia

Ústav Experimentálnej Onkológie SAV, Bratislava

Komplexný výskum príčin vedúcich k vzniku nádorov

Parazitologický ústav SAV, Košice

Projekty, najvýznamnejšie výsledky, publikácie, medzinárodná spolupráca, výročné správy

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava

Poslanie organizácie, programy prevencie, liečba drogových závislostí, poradenstvo, internetová poradňa

Slovenská lekárska únia špecialistov

Stanovy, základné informácie, aktuality

Slovenský Červený kríž ÚzS, Senica

Aktivity, aktuality, fotogaléria, online poradenstvo, medzinárodné humanitárne právo

Diecézna charita, Banská Bystrica

Poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Charitatívno-sociálne centrum a Dom pre núdznych, Centrum Mária, Charitný dom Útočište

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica

Špecializované zariadenie na liečbu ľudí závislých od alkoholu a iných psychoaktívnych látok

A-Z kúpele na Slovensku

Kúpele a kúpeľnícke zariadenia pre Slovensko. Detailný popis väčšiny kúpeľníckych zariadení na Slovensku, online rezervácie pobytov, relaxačné, liečebné, rehabilitačné pobyty

Psychosociálne centrum, Košice

Mestská príspevková organizácia so zameraním na služby typu denného stacionára pre psychicky ohrozených, preventívnu pomoc, sociálne poradenstvo

Sekcia spánkovej medicíny

Informácie o poruchách spánku, on-line test, zoznam spánkových laboratórií na Slovensku

Sanatórium pre liečbu neplodnosti-SPLN s.r.o., Košice

Informácie o vyšetreniach, liečbe, starostlivosti

Zdravotníci

Stránky zdravotníkov v okrese Žiar nad Hronom - lekári podľa ordinácie, nemocnice, lekárne, pohotovosť, prvá pomoc, relaxačný program, lekárska komora

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Informácie, výbor, podujatia, stanovy a členovia

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť, Bratislava

Organizačná štruktúra, pracoviská, kongresy, register implantátov

Hestia n.o., Bratislava

Naším hlavným cieľom je vytvárať dôstojný domov starším a zdravotne postihnutým ľuďom. Náš odborný personál sa s láskou stará o našich klientov 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Stanica prvej pomoci, Banská Bystrica

Pilotný projekt Slovenského červeného kríža. Prevencia proti úrazom a výučba prvej pomoci

Katolícka zdravotnícka únia

Nezávislé neziskové záujmové združenie na podporu poznania a praktického uplatňovania učenia katolíckej cirkvi v oblasti zdravia a zdravotníctva

Senecio n.o., Bratislava

Dom sociálnych služieb poskytuje útočisko ľuďom v dôchodkovom veku a dospelým s ľahším psychickým a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú 24 hodinovú individuálnu starostlivosť

Centrum Sociálnych Služieb, Nitrianske Pravno

Sociálna pomoc starým spoluobčanom

Lepší svet, Bratislava

Domov sociálnych služieb s rehabilitačným centrom pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Slovenská sexuologická spoločnosť

Odborná lekárska spoločnosť. Členovia, aktivity, odborné podujatia

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Košúty

Ubytovanie v 2-lôžkových izbách (s balkónom alebo bez), stravovanie, zaopatrenie, poradenstvo, kultúrna a záujmová činnosť a podpora účasti seniorov na spoločenskom živote

Inkofórum, Bratislava

Občianske združenie na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou. Informácie pre laickú a odbornú verejnosť

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR, Bratislava

Špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov s vedúcim postavením v oblasti verejného a globálneho zdravia

Euromedika inštitút s.r.o., Trenčín

Zdravotnícke služby, Colon - Hydro - Terapia - črevná sprcha, vyplavovanie žlčníkových kameňov

Dialóg s.r.o., Bratislava

Odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, komplexná zdravotnícka starostlivosť, tréningy

Medicínske Centrum s.r.o., Košice

Medicínske zariadenie - praktický lekár, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, zubná ambulancia, krčno-nosno-ušná ambulancia, gastroenterologická ambulancia, kardiologická ambulancia, rádiodiagnostika

Dom sociálnych služieb Most n.o., Bratislava

Organizácia poskytujúca sociálne služby

Domov dôchodcov Patria n.o., Drienovec

Ubytovanie v dvojlôžkových izbách, bezbariérový prístup v celom areály domova dôchodcov. Zdravotnícky personál zabezpečuje obyvateľom domova nepretržitú opatrovateľskú službu. Súčasťou domova je malá kaplnka a reštaurácia

Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya, Bratislava

Denné a pobytové zariadenie pre mobilné deti a dospelých občanov s mentálnym postihnutím

Diador, Bratislava

Občianske združenie zamerané na organizovanie kultúrnych, športových a edukačných podujatí pre diabetikov

Domov dôchodcov Rača, Bratislava

V domove sociálnych služieb sa okrem nevyhnutnej starostlivosti a ďalšej starostlivosti poskytuje aj pracovná terapia a rekreačná činnosť. V tomto zariadení možno poskytovať starostlivosť občanovi s duševnými poruchami a poruchami správania sa

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie

Koedukované zariadenie pre dospelých klientov v sociálnej núdzi

Nádej-Reménység n.o., Veľké Kosihy

Resocializácia osôb závislých od alkoholu, nelegálnych drog a hracích automatov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Topoľčany

Starostlivosť o starých občanov a občanov so zdravotným postihnutím. Stravovanie, bývanie, zaopatrenie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Stará Ľubovňa

Zabezpečenie stravovania, ubytovania a zaopatrenia pre starších a odkázaných ľudí, klubová a záujmová činnosť, pracovná terapia, rehabilitácie

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Bratislava

Poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou a celoročnou pobytovou formou deťom a dospelým s mentálnym postihnutím

Spoločnosť myoskeletálnej medicíny, Bratislava

Dobrovoľné, stavovské a odborné združenie lekárov a odborných pracovníkov, ktorého cieľom je rozvíjať vedeckú, výskumnú a klinickú prácu v oblasti myoskeletálnej medicíny

Domov Svätej Anny, Poproč

Celoročné poskytovanie sociálnych služieb občanom v dôchodkovom veku

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Trebišov

Starostlivosť v starobe - ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, kultúrna a pracovná činnosť, rehabilitácie, zdravotná starostlivosť

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

Odborná starostlivosť zdravotne znevýhodneným deťom a deťom a mládeži s mentálnym postihnutím a vývinovými poruchami učenia a správania

Copyright © BEST.SK