Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vzdelávacie organizácie

Obsah > Vzdelávanie >

Vzdelávacie organizácie

 
PODKATEGÓRIE

Firmy (1307)

ODKAZY 1 - 50 z 86

SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra. Mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je posilňovať občiansku spoločnosť a napomáhať rozvoju vzdelávania na Slovensku

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Výkon metodickej činnosti, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov

Iuventa, Bratislava

Realizácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži prostredníctvom metodických, školiacich a vzdelávacích aktivít určených všetkým tým, ktorí pracujú s deťmi a mládežou vo voľnom čase

AIESEC Slovensko

Medzinárodné združenie študentov ekonómie a obchodu je medzinárodným študentským neziskovým vzdelávacím združením

Education.sk

Online databáza vzdelávacích aktivít z celého Slovenska - kurzy, školenia, semináre, konferencie, e-learning

Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách

Podpora výučby a výskumu cudzích jazykov na vysokých školách, podpora pracovísk, koordinácia aktivít členov, organizovanie konferencií a pracovných seminárov

Lernu!

Mnohojazyčné internetové sídlo, ktoré informuje používateľov internetu o esperante. Výuka esperanta zdarma

Iaeste Slovakia, Bratislava

Medzinárodná organizácia pre výmenu študentov na odborné praxe technického zamerania

Junior Achievement Slovensko

Nezisková vzdelávacia organizácia, člen celosvetovej siete Junior Achievement Worldwide. Programy o inšpirácii a motivácii mladých ľudí, podpora podnikateľského a ekonomického myslenia, orientácia študentov v trhovej ekonomike

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Informácie o fungovaní asociácie, aktuálne spravodajstvo, fotogaléria a mnoho iného

Academia Istropolitana Bratislava

Inštitút ďalšieho vzdelávania

Agroinštitút Nitra, Nitra

Vzdelávanie v rezorte pôdohospodárstva. Poradenstvo, knižno-informačné služby. Podujatia, projekty

EF Education First

Medzinárodné jazykové školy, prázdninové jazykové kurzy, výmenné pobyty, rok na strednej škole, sprostredkovanie praxe a miest au pair v zahraničí

Centrum ďalšieho vzdelávania TU, Zvolen

Organizácia kurzov a školení, vývoj a koordinácia národných a medzinárodných projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania, príprava, tvorba a distribúcia študijných materiálov, poradenské pracovisko v oblasti ďalšieho vzdelávania

Slovenské centrum produktivity, Žilina

Národné, otvorené združenie so zameraním na medzinárodnú spoluprácu vo výskume a vývoji, projektovej činnosti, vzdelávaní a publikačnej činnosti v oblasti produktivity v slovenskom priemysle

Rómske vzdelávacie centrum

Vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov pri Metodickom centre v Prešove

Metodicko-pedagogické centrum, Prešov

Informácie o nás, predmety, študijné materiály, pedagogické rozhľady

Schola Ludus, Bratislava

Podporné vzdelávacie a výskumno-vývojové pracovisko Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Slovenský inštitút vzdelávania

Vzdelávacie služby - zvyšovanie odbornosti, získavanie, rozširovanie a upevňovanie vedeckých, kultúrnych a spoločenských poznatkov, usporiadavanie prednášok, školení, seminárov a konferencií

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

Na pracovisku sa riešia teoretické otázky lexikológie a lexikografie. Skúma systém súčasnej slovenčiny, fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii, etymológia slovnej zásoby, riešia sa problémy teórie a praxe jazykovej kultúry a odbornej terminológie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice

Vzdelávacie a kongresové zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR zamerané na rozvoj ľudských zdrojov

Voices, Bratislava

Efektívna komunikácia, poskytovanie služieb neziskovým organizáciám a firmám. Organizácia vzdelávacích podujatí a príprava krátkych videofilmov

Asociácia vzdelávania samosprávy, Martin

Aktivity, podujatia, projekty, orgány, členovia

Súkromná základná umelecká škola, Košice

Výučba hry na klavíri, gitaru, flautu, spev, herectvo, tanec a výtvarná výchova

Školy.sk

Školy, študijné odbory a špecializácie. Databáza škôl a prípravných kurzov na Slovensku aj v zahraničí

Slovenská debatná asociácia

Výchova novej generácie, ktorá bude schopná samostatne konať, kriticky myslieť, formovať a prezentovať svoje názory a postoje a zároveň bude schopná akceptovať myšlienkové a názorové rozpory medzi ľuďmi

P-Mat, Bratislava

Organizátor korešpondenčných seminárov pre ZŠ a OG, matematických táborov a iných podujatí pre deti a mládež so záujmom o matematiku a fyziku

AEGEE, Bratislava

Medzinárodné fórum študentov, informácie o AEGEE, aktivity, fotogaléria a nástenka

Metodicko-pedagogické centrum, Trenčín

Vzdelávacia inštitúcia Ministerstva školstva SR, vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva

Vzdelávacia a informačná kancelária, Bratislava

Alternatíva ako zdokonaliť svoje vedomosti, zvýšiť svoje šance pri hľadaní zamestnania, alebo rozvíjať vlastné podnikateľské aktivity

Slovenská e-akadémia n.o., Bratislava

Poskytovanie verejnoprospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb

Analýzy, stratégie, alternatíva, Bratislava

Nezávislý výskumný, vzdelávací a vydavateľský inštitút. Mapovanie spoločensko-politického vývoja na Slovensku v kontexte napredovania Európskej únie

EDiF, Prešov

Projekt EDiF ponúka pedagogickým zamestnancom so záujmom o zvyšovanie svojich odborných a pedagogických kompetencií prístup k ďalšiemu vzdelávaniu prostredníctvom alternatívnych foriem ďalšieho vzdelávania založených na metódach e-learningu

IPA Slovakia, Žilina

Medzinárodné združenie pre vývoj a podporu technológií pôsobiace na pôde Žilinskej univerzity

Európska kultúrna spoločnosť, Bratislava

Občianske združenie - príprava a realizácia projektov v oblasti filmu, divadla a nových médií, vzdelávacie a metodické projekty, konferencie a semináre

Inštitút procesorientovanej psychológie, Bratislava

Organizujeme vzdelávanie v procesorientovanej psychoterapii, uplatňovanie procesorientovaného psychologického prístupu v psychoterapii, medicíne, manažmente, riešení konfliktov, transkulturálnej komunikácii

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity

Ponuka jazykových, počítačových, odborných kurzov a tréningov. Záujmové vzdelávanie seniorov (Univerzita tretieho veku)

Mediálny inštitút, Bratislava

Odborná výskumno-vzdelávacia organizácia, mediálny výskum

Britská medzinárodná škola, Bratislava

Aktivity, učebné osnovy, organizácia školského roku a dňa, informácie pre rodičov

Francúzska aliancia, Košice

Informácie, knižničné služby, kurzy francúzskeho jazyka, kultúrne podujatia, podpora spoznávania Francúzska a šírenie záujmu o frankofónnu kultúru

Fakulta manažmentu UK, Bratislava

Vzdelávacie MBA programy pre stredný a vrcholový management

Slovenská akadémia klasickej homeopatie, Poprad

Štvorročné štúdium homeopatie. Semináre, kurzy, legislatíva

CUS-Centrum účtovníkov Slovenska s.r.o., Banská Bystrica

Vzdelávacia organizácia špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov

Košický inštitút pre systematickú skúsenosť, Košice

Vzdelávacie a poradenské aktivity, ktorých hlavnou témou je systemické myslenie, systemické poradenstvo a systemická psychoterapia. Psychoterapeutické, psychologické a poradenské služby

Základná umelecká škola Jána Cikkera, Banská Bystrica

Informácie, odbory, podujatia. Odbory: výtvarný, tanečný, hudobný, literárno-dramatický

CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, Bratislava

Občianske združenie - výskum, granty, koordinácia projektov, vzdelávacie aktivity

Zemplínske osvetové stredisko, Michalovce

Organizácia na pomoc rozvoju kultúry - akcie, súťaže, metodická činnosť, záujmovo-umelecká činnosť, mimoškolská výchova a vzdelávanie, výstavníctvo

Zetex, Košice

Semináre, tréningy, školenia pre manažment, výrobné a obchodné firmy

Profkreatis, Bratislava

Agentúra pre kariérny rast. Informačná, konzultačno-poradenská, posudzovacia, hodnotiaca a lektorská činnosť

S.S.C.I.T., Rimavská Sobota

Nezisková organizácia - podpora a rozvoj informatiky, výpočtovej techniky a kybernetiky s cieľom pomôcť stredoslovenskému regiónu
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK