Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vzdelávacie organizácie

Obsah > Vzdelávanie >

Vzdelávacie organizácie

Hľadaj:  
 
PODKATEGÓRIE

Firmy (1307)

ODKAZY 1 - 50 z 86

SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra. Mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je posilňovať občiansku spoločnosť a napomáhať rozvoju vzdelávania na Slovensku

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Výkon metodickej činnosti, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov

AIESEC Slovensko

Medzinárodné združenie študentov ekonómie a obchodu je medzinárodným študentským neziskovým vzdelávacím združením

Iuventa, Bratislava

Realizácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži prostredníctvom metodických, školiacich a vzdelávacích aktivít určených všetkým tým, ktorí pracujú s deťmi a mládežou vo voľnom čase

Lernu!

Mnohojazyčné internetové sídlo, ktoré informuje používateľov internetu o esperante. Výuka esperanta zdarma

Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách

Podpora výučby a výskumu cudzích jazykov na vysokých školách, podpora pracovísk, koordinácia aktivít členov, organizovanie konferencií a pracovných seminárov

Education.sk

Online databáza vzdelávacích aktivít z celého Slovenska - kurzy, školenia, semináre, konferencie, e-learning

Iaeste Slovakia, Bratislava

Medzinárodná organizácia pre výmenu študentov na odborné praxe technického zamerania

EF Education First

Medzinárodné jazykové školy, prázdninové jazykové kurzy, výmenné pobyty, rok na strednej škole, sprostredkovanie praxe a miest au pair v zahraničí

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

Na pracovisku sa riešia teoretické otázky lexikológie a lexikografie. Skúma systém súčasnej slovenčiny, fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii, etymológia slovnej zásoby, riešia sa problémy teórie a praxe jazykovej kultúry a odbornej terminológie

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Informácie o fungovaní asociácie, aktuálne spravodajstvo, fotogaléria a mnoho iného

Schola Ludus, Bratislava

Podporné vzdelávacie a výskumno-vývojové pracovisko Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Slovenský inštitút vzdelávania

Vzdelávacie služby - zvyšovanie odbornosti, získavanie, rozširovanie a upevňovanie vedeckých, kultúrnych a spoločenských poznatkov, usporiadavanie prednášok, školení, seminárov a konferencií

Academia Istropolitana Bratislava

Inštitút ďalšieho vzdelávania

Metodicko-pedagogické centrum, Prešov

Informácie o nás, predmety, študijné materiály, pedagogické rozhľady

Slovenské centrum produktivity, Žilina

Národné, otvorené združenie so zameraním na medzinárodnú spoluprácu vo výskume a vývoji, projektovej činnosti, vzdelávaní a publikačnej činnosti v oblasti produktivity v slovenskom priemysle

Rómske vzdelávacie centrum

Vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov pri Metodickom centre v Prešove

Centrum ďalšieho vzdelávania TU, Zvolen

Organizácia kurzov a školení, vývoj a koordinácia národných a medzinárodných projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania, príprava, tvorba a distribúcia študijných materiálov, poradenské pracovisko v oblasti ďalšieho vzdelávania

Agroinštitút Nitra, Nitra

Vzdelávanie v rezorte pôdohospodárstva. Poradenstvo, knižno-informačné služby. Podujatia, projekty

Junior Achievement Slovensko

Nezisková vzdelávacia organizácia, člen celosvetovej siete Junior Achievement Worldwide. Programy o inšpirácii a motivácii mladých ľudí, podpora podnikateľského a ekonomického myslenia, orientácia študentov v trhovej ekonomike

Analýzy, stratégie, alternatíva, Bratislava

Nezávislý výskumný, vzdelávací a vydavateľský inštitút. Mapovanie spoločensko-politického vývoja na Slovensku v kontexte napredovania Európskej únie

Mediálny inštitút, Bratislava

Odborná výskumno-vzdelávacia organizácia, mediálny výskum

Francúzska aliancia, Košice

Informácie, knižničné služby, kurzy francúzskeho jazyka, kultúrne podujatia, podpora spoznávania Francúzska a šírenie záujmu o frankofónnu kultúru

Inštitút procesorientovanej psychológie, Bratislava

Organizujeme vzdelávanie v procesorientovanej psychoterapii, uplatňovanie procesorientovaného psychologického prístupu v psychoterapii, medicíne, manažmente, riešení konfliktov, transkulturálnej komunikácii

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice

Vzdelávacie a kongresové zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR zamerané na rozvoj ľudských zdrojov

Vzdelávacia a informačná kancelária, Bratislava

Alternatíva ako zdokonaliť svoje vedomosti, zvýšiť svoje šance pri hľadaní zamestnania, alebo rozvíjať vlastné podnikateľské aktivity

Voices, Bratislava

Efektívna komunikácia, poskytovanie služieb neziskovým organizáciám a firmám. Organizácia vzdelávacích podujatí a príprava krátkych videofilmov

Školy.sk

Školy, študijné odbory a špecializácie. Databáza škôl a prípravných kurzov na Slovensku aj v zahraničí

EDiF, Prešov

Projekt EDiF ponúka pedagogickým zamestnancom so záujmom o zvyšovanie svojich odborných a pedagogických kompetencií prístup k ďalšiemu vzdelávaniu prostredníctvom alternatívnych foriem ďalšieho vzdelávania založených na metódach e-learningu

Asociácia vzdelávania samosprávy, Martin

Aktivity, podujatia, projekty, orgány, členovia

P-Mat, Bratislava

Organizátor korešpondenčných seminárov pre ZŠ a OG, matematických táborov a iných podujatí pre deti a mládež so záujmom o matematiku a fyziku

Fakulta manažmentu UK, Bratislava

Vzdelávacie MBA programy pre stredný a vrcholový management

Európska kultúrna spoločnosť, Bratislava

Občianske združenie - príprava a realizácia projektov v oblasti filmu, divadla a nových médií, vzdelávacie a metodické projekty, konferencie a semináre

Súkromná základná umelecká škola, Košice

Výučba hry na klavíri, gitaru, flautu, spev, herectvo, tanec a výtvarná výchova

Slovenská debatná asociácia

Výchova novej generácie, ktorá bude schopná samostatne konať, kriticky myslieť, formovať a prezentovať svoje názory a postoje a zároveň bude schopná akceptovať myšlienkové a názorové rozpory medzi ľuďmi

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity

Ponuka jazykových, počítačových, odborných kurzov a tréningov. Záujmové vzdelávanie seniorov (Univerzita tretieho veku)

IPA Slovakia, Žilina

Medzinárodné združenie pre vývoj a podporu technológií pôsobiace na pôde Žilinskej univerzity

AEGEE, Bratislava

Medzinárodné fórum študentov, informácie o AEGEE, aktivity, fotogaléria a nástenka

Slovenská e-akadémia n.o., Bratislava

Poskytovanie verejnoprospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb

Metodicko-pedagogické centrum, Trenčín

Vzdelávacia inštitúcia Ministerstva školstva SR, vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva

Britská medzinárodná škola, Bratislava

Aktivity, učebné osnovy, organizácia školského roku a dňa, informácie pre rodičov

Summer Language Course, Košeca

Jazykové vzdelávanie – individuálne kurzy anglického a nemeckého jazyka, firemné kurzy, jazykové testovanie, tvorba jazykových projektov

Štátna jazyková škola, Trenčín

Vzdelávanie v cudzích jazykoch, štátne jazykové skúšky

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda, Košice

Škola praktického manažmentu určená pre majiteľov firiem, manažérov a predajcov

Slovenská akadémia klasickej homeopatie, Poprad

Štvorročné štúdium homeopatie. Semináre, kurzy, legislatíva

Vodná záchranná služba Slovenská republika, Banská Bystrica

Informácie o nás, strediská, výcvik, poslanie

Občianske združenie Kvapka, Bratislava

Vzdelávanie učiteľov a študentov vysokých škôl pedagogického zamerania, kurzy rodičovských zručností, kurzy pre tehotné ženy, teambuilding, individuálne poradenstvo - psychoterapia

S.S.C.I.T., Rimavská Sobota

Nezisková organizácia - podpora a rozvoj informatiky, výpočtovej techniky a kybernetiky s cieľom pomôcť stredoslovenskému regiónu

CUS-Centrum účtovníkov Slovenska s.r.o., Banská Bystrica

Vzdelávacia organizácia špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov

Košický inštitút pre systematickú skúsenosť, Košice

Vzdelávacie a poradenské aktivity, ktorých hlavnou témou je systemické myslenie, systemické poradenstvo a systemická psychoterapia. Psychoterapeutické, psychologické a poradenské služby
Stránka:    1 2Ďalšia >

Ponuky.sk - to sú tisícky aktuálnych pracovných ponúk pre každéhoKupujete ojazdené auto ci motorku? Autoburza.sk je tu pre vás!Vyberte si z ponuky nehnuteľností na realitnom serveri Real.skHľadáte akýkoľvek výrobok alebo službu? Nájdete ich v katalógu firiem ABC.sk

Copyright © BEST.SK