Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vzdelávacie organizácie

Obsah > Vzdelávanie >

Vzdelávacie organizácie

 
ODKAZY 51 - 86 z 86

CKV Consult s.r.o., Bratislava

Realizácia poradenských a vzdelávacích projektov pre klientov z bankového a finančného sektora. Poradenstvo pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ

Vzdelávacie centrum ACS, Košice

Príprava na vysoké a stredné školy, jazyková príprava

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda, Košice

Škola praktického manažmentu určená pre majiteľov firiem, manažérov a predajcov

Summer Language Course, Košeca

Jazykové vzdelávanie – individuálne kurzy anglického a nemeckého jazyka, firemné kurzy, jazykové testovanie, tvorba jazykových projektov

Štátna jazyková škola, Trenčín

Vzdelávanie v cudzích jazykoch, štátne jazykové skúšky

Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o., Trenčín

Rekvalifikačné kurzy a programy, jazykové vzdelávanie, kurzy práce na počítači, manažérske kurzy, odborné semináre, poradenstvo

Centrum prvého kontaktu

Služby a podpora pre malých, stredných a začínajúcich podnikateľov, podpora vytvárania nových pracovných príležitostí, pomoc pri zakladaní firiem, vzdelávacia činnosť. Zoznam centier na Slovensku

Bratislavský vzdelávací inštitút, Bratislava

Špecializované vzdelávacie programy pre verejnú správu a samosprávu, pre spoločnosti a firmy

Vodná záchranná služba Slovenská republika, Banská Bystrica

Informácie o nás, strediská, výcvik, poslanie

Občianske združenie Kvapka, Bratislava

Vzdelávanie učiteľov a študentov vysokých škôl pedagogického zamerania, kurzy rodičovských zručností, kurzy pre tehotné ženy, teambuilding, individuálne poradenstvo - psychoterapia

EduPoint Language School, Bratislava

Anglický a francúzsky jazyk pre detí a dospelých. Konverzácie, štúdium v zahraničí, študijné programy akreditované MŠ SR

Združenie pre integrálne vzdelávanie

ZIV je nepolitickou a neziskovou organizáciou napomáhajúcou integrácii duchovných poznatkov a hodnôt do existujúcich foriem vzdelávania

Základná umelecká škola Exnárova 6, Bratislava

Hudobný, spevácky, tanečný a výtvarný odbor. Informácie o škole, novinky, história a súčasnosť školy

Centrum Dianetiky a Scientológie, Banská Bystrica

Kurzy a školenia o duševnom zdraví, predaj dianetickej literatúry

Andragos, Považská Bystrica

Vzdelávacia inštitúcia s akreditáciou Ministerstva školstva. Tréningové programy a kurzy pre firmy, poradenské služby a výberové konania, analýzy vzdelávacích potrieb firiem a organizácií, rekvalifikačné, relaxačné a antistresové programy

Favorit, Vranov nad Topľou

Vzdelávacie a rekvalifikačné stredisko pre pracovníkov v stavebníctve, lesníctve, poľnohospodárstve, strojárstve, doprave

Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty, Bratislava

Predpisy pre znalcov, štatút, vzdelávanie, znalecká činnosť, edičná činnosť

Slovenská spoločnosť pre evaluáciu, Bratislava

Platforma na výmenu poznatkov, skúseností a názorov v oblasti hodnotenia na Slovensku. Realizácia vzdelávacích programov, organizácia podujatí pre odbornú verejnosť a výskumná činnosť

Agentúra Mega, Bratislava

Služby v oblasti vzdelávania, konferencií, seminárov, školení, poradenstva, tlmočníctva, organizovania spoločenských športových podujatí, detských akcií, reklamy a propagácie

Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom

Záujmová a umelecká činnosť, akcie, kultúrne podujatia, súťaže, prehliadky, vzdelávacia činnosť

Jazyková škola, Košice

Záujmovo-vzdelávacie zariadenie - poskytovanie vzdelávania v cudzích jazykoch, štátne jazykové skúšky

Inštitút celoživotného vzdelávania, Rožňava

Jazykové vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy, semináre, školenia

JP know-how s.r.o., Bratislava

Organizovanie konferencií na kľúč, lektorská, vzdelávacia, poradenská činnosť a konzultačné služby v oblasti elektronických komunikácií

Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra, Topoľčany

Organizačné a finančné zabezpečenie bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Médea ateliér, Nitra

Súkromná základná umelecká škola - výtvarné zameranie

Swot s.r.o., Vyškovce nad Ipľom

Vzdelávacia spoločnosť orientujúca sa hlavne na vzdelávanie dospelých formou rekvalifikačných a poradenských kurzov a školení pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenský inštitút psychodynamickej/hlbinnej psychoterapie, Bratislava

Vzdelávacia, konzultačná, tréningová a školiaca činnosť v oblasti psychodynamickej hlbinnej psychoterapie, psychoterapeutické výcviky

Ľudová akadémia, Spišská Nová Ves

Občianske združenie zamerané na mnohostranné vzdelávanie fyzických a právnických osôb, nadväzujúce na tradície ľudového vzdelávania

Educatis s.r.o., Považská Bystrica

Vzdelávacia spoločnosť zameraná na prípravné a vzdelávacie kurzy. Jazyková škola, prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium na stredných a vysokých školách, firemné vzdelávanie

Jazyková škola štátna, Košice

Výučba jazykov, ponuka kurzov, mimoškolské aktivity

Jazyková škola, Nitra

Vzdelanie v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Akreditácia vykonávať štátne jazykové skúšky, ktoré sú kompatibilné s medzinárodnými

Združenie Scan, Žilina

Ponuka vzdelávacích kurzov v oblasti techník komunikovania a personálneho manažmentu, význam koučovania jednotlivca a tímu, kurzy koučingu

Prosocia, Hurbanovo

Akreditovane kurzy a školenia - kurzy opatrovania, jazykové a rekvalifikačné kurzy, tréningy a školenia

Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína, Snina

Jazykové, manažérske a odborné kurzy. Zoznam pobočiek

Dianetické centrum, Košice

Kurzy a školenia na zvýšenie schopností človeka, komunikácie, efektivity v práci, riešenie problémov

Nenásilná komunikácia, Blažov

Dávame možnosť na sebapoznávanie a rozvoj osobnosti pomocou metódy Nenásilnej Komunikácie, zakladateľom je Dr. M.B. Rosenberg. Sila metódy spočíva v spoznaní prúdiacej sa životnej energie, v rozvíjaní schopností spojenia sa s tvorivou silou človeka
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK