Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba surovín a palív

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba >

Výroba surovín a palív

 
PODKATEGÓRIE

Drevospracujúci priemysel (739)

Gumárenstvo a plasty (269)

Hutníctvo (38)

Výroba palív (13)

ODKAZY 1 - 17 z 17

Transpetrol a.s., Bratislava

Preprava a skladovanie ropy, telekomunikačné služby

Novamute, Komárno

Výroba a predaj peliet

Progress Trading a.s., Trebišov

Výroba, nákup, skladovanie a predaj ropných produktov na území Slovenska a v zahraničí

Kovohuty s.r.o., Dolný Kubín

Atomizované ferozliatinové prášky, mleté ferozliatinové prášky, neželezné prášky, antuka

Kerkosand s.r.o., Šajdíkove Humence

Ťažba a úprava kremičitých pieskov - kremenný piesok, mletý kremeň, plnivá

CMK s.r.o., Žarnovica

Produkcia kryštálov a navrstvených doštičiek z arzenidu galitého

Matob, Oslany

Nákup a predaj obuvníckych materiálov: kože, usne, štiepenka, nite a šnorovadlá

Gemerská nerudná spoločnosť v skratke GE.NE.S. a.s., Hnúšťa

Ťažba a spracovanie nerudných surovín. Výroba mastenca, magnezitu, bentonitu a iných nerastných materiálov. Granulometrická úprava materiálov

Ekvia s.r.o., Nitra

Predaj surovín a prísad pre pekárenskú a cukrárenskú výrobu

AX Stavas s.r.o., Prievidza

Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov. Úprava a zušľachťovanie nerastov. Prírodné hutné drvené kamenivo, prírodné ťažené kamenivo, piesok

Agno s.r.o., Nové Zámky

Rafinácia drahých kovov, výroba zliatin drahých kovov, rhódiovanie šperkov, odlievanie metódou strateného vosku, výroba šperkárskych odliatkov. Distribúcia predzliatin. Výroba indukčných pecí na tavenie Au, Ag, Pd, Pt

OM Partizánske, Partizánske

Distribúcia ťažkých lepeniek pre potreby čalúnnikov a knihárov. Výroba strojných lepeniek, výrobky z nich, vlnitá lepenka, výroba obalov

BioEkoTerm s.r.o., Závadka nad Hronom

Predaj kotlov na biomasu a na drevnú štiepku. Výroba a predaj energetickej a technologickej štiepky

Metal Servis Inžiniering s.r.o., Banská Bystrica

Dodávky surovín pre hutný a energetický priemysel, dodávky technológií pre zlievarenstvo, energetiku, protikorózna ochrana

Promet Slovakia s.r.o., Dolný Kubín

Dodávky základných materiálov pre zlievarne a oceliarne

Kamena-produkt, Partizánske

Ťažba, spracovanie a predaj prírodného kameňa andezitu. Obklady a dlažby, kameň na murovanie

Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o., Čadca

Ponúkame uhlie, drevo, koks, brikety a kotly. Veľkoobchod, maloobchod s pevnými palivami

Copyright © BEST.SK