Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Priemysel a výroba - Stavebné hmoty

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Stavebníctvo a stavebné hmoty >

Stavebné hmoty

 
ODKAZY 1 - 50 z 88

Carmeuse Slovakia s.r.o., Slavec

Výroba a predaj všetkých foriem vápna a vápenca a jeho derivátov. Pálené vápno, hasené vápno, dolomit

Stachema, Bratislava

Ponuka stavebnej chémie - prísady do betónu, odformovacie a ošetrovacie prostriedky, penetračné prostriedky, fasádne, interiérové a špeciálne farby a nátery, ochranné nátery na betónové konštrukcie

Holcim a.s., Bratislava

Svetový výrobca a dodávateľ cementu, kameniva a transportovaného betónu

Porfix-pórobetón a.s., Zemianske Kostoľany

Výroba autoklávovaného pórobetónu, pórobetónových výrobkov, lepidiel a omietok

Žiaromat a.s., Kalinovo

Výroba žiaruvzdorných materiálov. Haffner šamot, krby a keramické sympózium

Knauf Bratislava s.r.o., Bratislava

Sádrokartónové systémy, omietky, potery, stavebná chémia, priečky, podhľady, oceľové profily. Zoznam predajcov

Proreco s.r.o., Trenčín

Realizácia separačných vrstiev, betónových konštrukcií podláh, technológie liatych povrchových úprav priemyselných podláh a odolné povrchové úpravy zvislých betónových konštrukcií priemyselných objektov

Saint Gobain Weber Terranova s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj omietok, náterov, tmelov, zatepľovacích a sanačných systémov a podláh, aplikačné poradenstvo

BASF Slovensko s.r.o., Bratislava

Výrobca a dodávateľ stavebných hmôt - lepidlá na obklady, zatepľovacie systémy, omietky, farby, betón, murovacie malty, nátery, potery, samonivelačné hmoty

Baumit, spol. s r.o., Bratislava

Výroba a predaj materiálov pre omietanie, zatepľovanie, sanácie, fasády a špeciálne betónové konštrukcie

Zeocem a.s., Bystré

Ťažba zeolitu, výroba a distribúcia zeoilitových produktov. Podstielka pre mačky, produkty pre poľnohospodárov, priemysel - čistenie spalín a odpadových vôd, sušenie plynov, plnivo do priemyselných trhavín a farieb, produkty pre stavebníctvo

Východoslovenské kameňolomy a.s., Spišská Nová Ves

Ťažba, úprava, expedícia a predaj sadrovca a anhydritu pre výrobu cementu

Calmit s.r.o., Bratislava

Výroba a odbyt vápna, mletých vápencov, cevamitu, drveného kameniva

Cemmac a.s., Horné Sŕnie

Výroba cementu, vykonávanie trhacích prác. Montáž, opravy a údržba strojných a elektrotechnických zariadení. Obchodovanie - veľkoobchod, maloobchod

Beton Pumpy Spiš s.r.o., Levoča

Služby mobilnými betónovými čerpadlami, vnútroštátna preprava sypkých materiálov (štrk, piesok, obilie, uhlie). Výroba krovov, stavebná činnosť

Hasit Slovakia s.r.o., Lozorno

Výroba suchých omietkových zmesí, vnútorných omietok, poterov, tepelnoizolačných materiálov, murovacích mált, lepidiel

TBG Doprastav a.s., Bratislava

Správa výrobných prevádzok betónu, výroba transport betónu

Považská cementáreň a.s., Ladce

Výroba a dodávky cementu. Portlandské cementy, troskové cementy, vysokopecné cementy, zmesové cementy

Sehring Bratislava s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj triedených štrkopieskov, ale aj netriedený štrkopiesok určený najmä na výrobu betónových zmesí, výroba transport betónov

Panbex S s.r.o., Banská Bystrica

Cementové vsypy, tesniace nátery, stierky hladené, samonivelizujúce hmoty, povlaky, zálievkové hmoty, opravné malty, ostatné hmoty

RBR s.r.o., Žilina

Výstavba rodinných domov na kľúč, rekonštrukcie, zemné práce s budovaním inžinierskych sietí, zatepľovanie objektov. Výroba a dodávka betónových zmesí

Kremnická banská spoločnosť s.r.o.

Ťažba a spracovanie bentonitov, výroba a predaj elektrickej energie

Ján Karovič, Lozorno

Realizácia rodinných domov na kľúč, rekonštrukcie budov. Výroba a predaj betónu, betónových výrobkov, komínových systémov, murovacích a šalovacích tvárnic

Sakret Slovakia k.s., Trnava

Výroba suchých stavených materiálov - maltové a omietkové zmesi, zatepľovací systém, podlahový program, kanalizácie

Bra-Vur a.s., Vrútky

Ťažba prírodného štrkopiesku, výroba a predaj triedeného kameniva, výroba a predaj betónových zmesí a transportovaného betónu

Transbetón, Veľký Meder

Stavebná firma - betonáže, rekonštrukčné, železiarske, murárske, drevárske a tesárske práce, pozemné úpravy, šalovanie, omietky, výroba stavebného materiálu, stočných systémov, zámkovej dlažby, výstavba tenisových kurtov

Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Lietavská Lúčka

Výroba mletých vápencov, dolomitov a mletej antuky. Laboratórne služby - fyzikálno-mechanické a chemické skúšky cementov, mált a vápna

Dolux s.r.o., Spišská Nová Ves

Realizácia priemyselných podláh - strojne hladené betóny, priemyselné pancierové betónové podlahy, epoxidové podlahy, liate samonivelizačné podlahy

Kameňolom Sokolec s.r.o., Bzenica

Výroba prírodného drveného andezitového kameniva mokrou metódou

Strojmast s.r.o., Lúky

Výroba ekostyrenbetónu - plnivo do betónu z polystyrénovej drte

Erpos s.r.o., Žilina

Realizácia pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb, vykonávaie opráv, rekonštrukcií a novostavieb koľajových stavieb, výroba betónu, veľkoobchod so stavebným materiálom, zber a recyklácia stavebných odpadov

Pame-Impex s.r.o., Dolné Saliby

DELAP - obkladací a fasádny systém pre vnútorné a vonkajšie plochy

Dolvap s.r.o., Varín

Sortiment tvoria vápenné, vápencové a dolomitové produkty určené pre hutnícky a sklársky priemysel, stavebníctvo a ďalšie odvetvia

Agrostav, Poprad

Ťažba a výroba štrkopieskov, výroba betónových zmesí, stavebná výroba

S.F.H. s.r.o., Nové Zámky

Realizácia stavieb na kľúč, dodávky častí stavby, opravy a rekonštrukcie budov. Výroba a predaj betónových zmesí, predaj reziva

Kameňolomy a štrkopieskovne a.s., Zlaté Moravce

Ťažba a spracovanie prírodného kameniva a štrkopieskov, výroba drveného kameniva a lomového kameňa a ich predaj

Kahostav s.r.o., Malacky

Stavebná spoločnosť, zvláštne zakladanie stavieb. Výroba a doprava certifikovaných betónových zmesí a ostatné doplnkové práce - debniace, betonárske a železiarske

SaND, Dražkovce

Stavebno-dopravná spoločnosť. Prenájom stavebných strojov, realizácia stavieb. Oprava nákladných vozidiel a stavebných strojov, predaj náhradných dielov. Výroba a predaj betónu. Nákladná medzinárodná doprava - štandardná, špeciálna, autobusová

Doprava a služby K&T s.r.o., Čadca

Výroba a predaj betónových zmesí. Služby nákladnej dopravy a mechanizácie. Autoservis osobných a nákladných automobilov, karosárske a lakovnícke práce, pneuservis, príprava na STK a EK, predaj náhradných dielov, olejov a mazív

I.P.C. Refractories s.r.o., Košice

Výrobky tvarovej a netvarovej žiaruvzdornej keramiky, ubíjacie hmoty, zásypové piesky, torkretovacie hmoty, termoizolačné zásypy, žiarobetóny

Eko-Beton s.r.o., Bratislava

Výrobca širokého sortimentu čerstvého betónu vrátane dopravy. Dodávky stavebných prác na objektoch pozemného, dopravného a inžinierskeho staviteľstva

Inex s.r.o., Bratislava

Výroba interiérových a exteriérových omietok a farieb pre stavebníctvo

Mijas s.r.o., Banská Bystrica

Práce v inžinierskom, priemyslovom a pozemnom staviteľstve, búracie práce, zakladanie stavieb na veľkopriemerových pilótach, montáže oceľových a prefabrikovaných konštrukcií, stavby bytovej výstavby. Výroba betónových a maltových zmesí

Trimo Slovakia s.r.o., Bratislava

Výroba strešných a fasádnych panelov

Skelet s.r.o., Dolný Kubín

Výroba a predaj betónových zmesí, prefabrikátov - obrubníky, skruže, žľaby, tvárnice, oporné múry, vodomerné šachty, betónové dlažby

Nobizol, Nová Baňa

Výroba neštandardných výrobkov z minerálnych vlákien, tenké podlahové dosky, spádové a dvojspádové dosky, atikové kliny, lamely, potrubné púzdra, výrobky formátované podľa výkresovej dokumentácie

Prefa Bytča-Hrabové a.s., Bytča

Výroba betónových zmesí a jednoduchej stavebnej prefabrikácie pre individuálnu výstavbu

ViOn a.s., Zlaté Moravce

Stavebná činnosť - cestné, vodohospodárske, inžinierske a bytové stavby, skládky, výroba betónu, recyklácia stavebného odpadu. Prevádzka Hotela ViOn

Sekostav s.r.o., Senec

Realizácia stavieb na kľúč, elektrické zariadenia. Výroba betónu a betónových výrobkov a zmesí, ťažbu štrku. Poľnohospodárska a potravinárska výroba

Kameňolomy s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Ťažba a spracovanie kameňa - drvené kamenivo, kusové vápence, lomový kameň, terazzová drva
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK