Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Elektrina, plyn, voda a teplo

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba >

Elektrina, plyn, voda a teplo

 
ODKAZY 1 - 50 z 153

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

Výroba, predaj, dovoz, vývoz a rozvod elektrickej energie. Výroba a predaj tepla

Tepláreň Košice a.s., Košice

Výroba a distribúcia tepla a elektrickej energie

Západoslovenská energetika a.s., Bratislava

Energetická distribučná spoločnosť, distribúcia, predaj, výkup a výroba elektrickej energie

Dalkia a.s., Bratislava

Správa energetických zariadení, výroba a distribúcia tepla, centrálny dispečing. Správa a prevádzka kotolní, výmenníkových staníc zariadení vzduchotechniky, klimatizačných a chladiarenských zariadení, budov. Technický audit zariadení, revízie

Východoslovenská energetika a.s., Košice

Komplexné služby spojené s odberom elektriny. Člen nemeckého koncernu RWE

ABB, s.r.o., Bratislava

Energetické celky, prenos a rozvod elektrickej energie, priemyselné a stavebné systémy

SEPS a.s., Bratislava

Prevádzka prenosovej sústavy, dispečerské riadenie, prenos elektrickej energie, systémové a podporné služby, údržba, obnova a rozvoj zariadení PS, tranzit

Schneider Electric Slovakia s.r.o., Bratislava

Riešenia, produkty a služby v oblastiach distribúcie elektrickej energie, automatizácie a riadenia

Stredoslovenská energetika a.s., Žilina

Distribučná elektroenergetická spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou elektrickej energie - nákup, rozvod a odbyt elektrickej energie

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava

Obchod so zemným plynom, tranzit a distribúcia zemného plynu

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava

Výroba pitnej vody, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie odpadových vôd, ich čistenie a vykonávanie chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti

Hydromeliorácie š.p., Bratislava

Zabezpečenie prevádzky závlah a dodávky závlahovej vody. Prenájom závlah, závlahový dispečing, štátny program výskumu

Nafta a.s., Gbely

Prieskum a ťažba uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie. Projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch

Vodohospodárska Výstavba š.p., Bratislava

Činnosť v oblasti vodného hospodárstva a hydroenergetiky, inžinierska činnosť

thermo|solar Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom

Najväčší stredoeurópsky výrobca slnečných kolektorov, jediný priemyselný výrobca plochých vákuových kolektorov na svete

Sloving s.r.o., Bratislava

Montáž, generálne opravy, modernizácia, servis a technické služby pre konvenčné parné elektrárne, teplárne a plynofikáciu kotolní

Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Košice

Služby v oblasti dodávok tepla a teplej úžitkovej vody, tepelnej energetiky

Ekosolár - Jaroslav Korvín, Piešťany

Výroba, predaj, montáž a servis solárnych zariadení

Eustream a.s., Bratislava

Medzinárodná preprava zemného plynu - zabezpečenie nepretržitého toku zemného plynu na európske trhy

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Bratislava

Prevádzkovanie a vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Gasmonta, Vranov nad Topľou

Výstavba objektov na kľúč, subdodávky stavebných prác, výstavba kanalizačných zberačov, regulačných staníc plynu, čistiarní odpadových vôd, vodojemov, plynových kotolní. Pneuservis a autoumyváreň

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., Trenčín

Prevádzkovanie verejných vodovodov, kanalizácií, čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, rozbor pitných a odpadových vôd, opravy vodomerov

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Bratislava

Návrhy, projektovanie a dodávka technológií na úpravu pitnej vody a čistenie priemyselnej vody

Chemes a.s., Humenné

Výroba energií - výroba tepla, chladu, elektrickej energie, stlačeného vzduchu, dusíka, vodíka. Povrchové úpravy formou tvrdého chrómovania, modrého, žltého a čierneho zinkovania a černenia

Žilinská teplárenská a.s., Žilina

Výroba tepla, výroba elektriny

KomVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s., Komárno

Správa a prevádzka vodohospodárskych zariadení, výroba a dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Business Commercial Finance s.r.o., Banská Bystrica

Spoločnosť pôsobí v oblasti energetiky, ponúka dodávky zemného plynu a elektrickej energie konečnému spotrebiteľovi. Divízia BCF ZES ponúka službu prenájmu elektrocentrál s výkonom od 10 do 1000 kW

TMC Servis s.r.o., Bratislava

Kompletné služby pre energetické zariadenia: konzultácie k energetickým zariadeniam na teplo, plyn, elektrinu a vodu, projektovanie zariadení, inštalácie, inžinierska činnosť, prevádzkovanie, údržba a opravy, havarijná služba

Stefe SK a.s., Banská Bystrica

Zásobujeme mesto teplom

Save s.r.o., Žilina

Kontrolné merania, posudky, návrhy riešení, projektová príprava, dodávka a montáž potrebných komponentov v tepelnej energetike

Kordservice SK a.s., Senica

Servisná spoločnosť - dodávka a rozvod elektrickej energie, výroba a rozvod tepla, úprava a dodávka priemyselných vôd

Prvá Slovenská Propanbutanová Spoločnosť a.s., Žiar nad Hronom

Prevádzka LPG čerpacích staníc, dodávka propán butánu na vykurovanie

Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica

Dodávka pitnej vody, prevádzka verejných vodovodov, odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Modratherm Slovakia, spol. s r.o., Modra

Stacionárne, nástenné, plynové, kotle, palivo, ohrievače, servis, montáž, kúrenie, teplo, PKM, VULKAN, PROMETEUS, PR, AQUA, cenník, kontakty, projekčné podklady

Reaktortest s.r.o. Trnava

Nedeštruktívne kontroly reaktorov a certifikácia personálu

ESM YZAMER energetické služby a monitoring s.r.o., Trnava

Meranie spotreby energií. Merače tepla, vodomery, pomerové rozdeľovače. Prevádzka tepelných zdrojov, správa budov a bytov, regulačná technika, slnečné kolektory, GSM, GPRS a SMS prenosy, plynomery, bezdrátové odpočty z meračov tepla

Enza s.r.o., Čadca

Práce v energetickej oblasti, údržba elektrických zariadení zameraná na opravu a stabilizáciu betónových konštrukcií stožiarov. Výškové práce s použitím horolezeckej techniky

Bytový a mestský podnik, Liptovský Mikuláš

Výroba a rozvod tepla, správa bytového fondu, nebytových priestorov a športových zariadení vo vlastníctve mesta, výkon správy pre byty a nebytové priestory v osobnom vlastníctve

Službyt s.r.o., Svidník

Správa bytového hospodárstva a nebytových priestorov, predaj nehnuteľností. Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody

Com-therm s.r.o., Komárno

Prevádzkovanie tepelných zdrojov a rozvodnej siete mesta, dodávky tepelnej energie

Revos SK s.r.o., Bratislava

Montáž a údržba transformátorov, výkonových prepínačov a príslušenstva, servis na zariadeniach v oblasti distribúcie elektrickej energie. Dodávky vykurovacích káblov a flexibilných vykurovacích prvkov

EGE-montáže s.r.o., Ružomberok

Projektovanie, výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení - rozvodne a transformačné stanice prenosovej sústavy, rozvodne pre vyvedenie výkonu elektrární, stanice pre napájanie priemyselných závodov, železníc

Istroenergo Group a.s., Levice

Projekčná, poradenská a inžiniersko-dodavateľská činnosť v oblasti energetických zariadení - kotle, kogeneračné jednotky, ekologizácia, rekonštrukcie energetických celkov

Elektrizácia železníc Kysak a.s., Žilina

Elektrifikácia a modernizácia železničných tratí

Slovenské energetické strojárne a.s., Tlmače

Vývoj, projektovanie, výroba, dodávky, montáž, uvedenie do prevádzky a servis energetických a ekologických zariadení

Komterm a.s., Bratislava

Výroba, rozvod a predaj tepla. Prevádzkovanie tepelných zdrojov cez nonstop dispečing, servis a údržba s cieľom dosahovania úspor na nákladoch. Financovanie výstavby a modernizácie tepelných zdrojov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., B. Bystrica

Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, merania, skúšky

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Poprad

Investorská činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb, koncepcia rozvoja a zásobovania pitnou vodou, získavanie nových vodných zdrojov v regióne

Bukóza Holding a.s., Hencovce

Komplexné spracovanie drevnej hmoty, výroba a predaj papierenských buničín a práškovej a mikrokryštalickej celulózy, výroba a distribúcia tepla a elektrickej energie

A.En.Slovensko s.r.o., Martin

Obchodovanie s elektrinou, dodávky elektriny, špeciálne poradenstvo súvisiace s energetikou
Stránka:    1 234Ďalšia >

Copyright © BEST.SK