Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Úrady - iné

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie >

Úrady - iné

 
ODKAZY 1 - 48 z 48

Štatistický úrad SR, Bratislava

Aktuálne informácie, informatívne správy, ukazovatele ekonomického vývoja, ponuka produktov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti

Protimonopolný úrad SR

Popis, kontakty, rozhodnutia, publikované články a aktuálne informácie o činnosti úradu

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Medzinárodná registrácia ochranných známok, prezenčné výpožičky patentovej dokumentácie a inej pomocnej literatúry

Štátny pedagogický ústav, Bratislava

Odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení a vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov

Portál daňovej a finančnej správy SR

Prevádzkuje daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. Daňové úrady, tlačivá daňových priznaní, pokyny a iné predpisy, legislatíva, informačný servis, štatistiky, daňový kalendár, daňové kalkulačky

Úrad pre verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie, koncesné obstarávanie, štátna správa

Inštitút pre verejnú správu, Bratislava

Realizácia odbornej prípravy štátnych zamestnancov vymenovaných do štátnej služby, kvalifikačné kurzy, odborné semináre, poradenská, metodická a informačná činnosť v oblasti vzdelávania vo verejnej správe

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

Legislatíva, monitoring vysielania

Národný Inšpektorát Práce, Banská Bystrica

Výkon inšpekcie práce - plán činnosti, organizačná štruktúra, výročné správy, dokumenty

Slovenská obchodná inšpekcia

Štátny orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu

Telekomunikačný úrad SR

Aktuálne informácie, legislatíva, frekvenčné spektrum, poplatky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Legislatíva, jadrová bezpečnosť, havarijné plánovanie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením

Fond národného majetku SR

Privatizácia, portfólio, predaje, novinky

Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Realizácia automatizovaného informačného systému verejnej správy. Odborná príprava pracovníkov miestnej štátnej správy v oblasti informatiky

Enviromentálny fond

Fond štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie: informácie a legislatíva

Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava

Národný akreditačný orgán

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava

Inštitúcia špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Centrum právnej pomoci

Štátna rozpočtová organizácia so zameraním na zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi. Územná pôsobnosť kancelárií

Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže

Zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Veterinárna starostlivosť - legislatíva, organizačná štruktúra, organizácie riadené ŠVS SR, nákazlivé choroby zvierat, obchod s tovarom podliehajúcim veterinárnej kontrole

Združenie certifikácie lesov Slovenska

Národný riadiaci orgán certifikačného systému PEFC na Slovensku

Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky, Bratislava

Výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v poľnohospodárstve, štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva

Letecký úrad SR

Informácie o štátnom dozore v civilnom letectve

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Oficiálna stránka

Colný úrad, Bratislava

Oznamy, legislatíva, informácie o nás, pobočky

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava

Regulácia cien v sieťových odvetviach

Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky, Nitra

Vykonávanie štátnej odbornej kontroly na úseku plemenárstva. Regionálne pracoviská, služobný poriadok, zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat

Lesné úrady SR

Portál lesných úradov

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Bratislava

Profesionálne riadenie dlhu a likvidity, v rámci ktorého bude optimalizovať štruktúru dlhu a náklady s ním spojené na základe analýzy trhu, analýzy portfólia dlhu a vypracovaného systému riadenia rizík

Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica

Informácie o orgánoch štátnej banskej správy, evidencia dobývacích priestorov, chránené ložiskové územia, zoznam strelmajstrov

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a overovanie kvality

Orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou

Technická inšpekcia SR, Bratislava

Posudzovanie bezpečnosti technických zariadení vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Cestná sieť kraja, výstavba a údržba ciest a mostov

Živnostenský úrad

Informácie o živnostenských úradoch na Slovensku - adresy, stránkové dni, telefón, kontaktné údaje, tlačivá

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava

Orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou

Daňový úrad.sk

Neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam. Kontakty na daňové úrady a daňové riaditeľstvá

Agentúra na podporu podnikania na Slovensku, Bratislava

Poskytujeme pre potencionálnych zahraničných investorov potrebné informácie pre rozvoj podnikateľských aktivít na Slovensku, zostavujeme databázu slovenských podnikateľských subjektov

Regionálna rozvojová agentúra ISTER, Dunajská Streda

Vytváranie projektov a spracovanie žiadostí ohľadom čerpania grantov z fondov Európskej Únie

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia

Výsluhové zabezpečenie, nemocenské zabezpečenie, služby sociálneho zabezpečenia, lekárska posudková činnosť, úrazové zabezpečenie

Puncový úrad Slovenskej republiky, Bratislava

Kontrola chemického zloženia zliatin a puncová inšpekcia u predajcov výrobkov z drahých kovov

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Vytváranie projektov a spracovanie žiadostí ohľadom čerpania grantov z fondov Európskej Únie

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s., Bratislava

Čistenie komunikácií, zimná údržbu ciest, areálov a parkovísk, údržba zelene, prevádzka a údržba detských ihrísk a pieskovísk, osadzovanie a údržba lavičiek a odpadkových košov, odvoz stavebného a komunálneho odpadu v kontajneroch, prevádzka trhovísk

Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky

Občianske združenie mladých ľudí usilujúcich sa participovať na politike štátu

Predseda vlády SR

Služba k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu vyhľadávaniu informácií k funkčným obdobiam predsedov vlád

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava

Koordinuje a vykonáva proces tvorby štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra

Rozpočtová organizácia na vymáhanie pohľadávok a úhrad záväzkov z činnosti bývalých nemocníc s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

Copyright © BEST.SK