Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Znalecké posudky a odhady

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby >

Znalecké posudky a odhady

 
PODKATEGÓRIE

Znalci a odhadcovia nehnuteľností (44)

ODKAZY 1 - 50 z 54

PhD. Ivona Kollárová, Bratislava

Znalectvo a oceňovanie starožitností a historických písomností

Litváková a spol, Bratislava

Patentová, známková a znalecká kancelária

MarkOffice

Zabezpečenie registrácie ochranných známok patentov, dizajnov a iných priemyselných práv, licencie, prevody, záložné práva, oceňovane priemyselných práv

Iris Ident s.r.o., Banská Bystrica

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel. Legislatíva, dokumenty, overenie odborného posudku, zoznam pracovísk

Interaudit Group s.r.o., Bratislava

Audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok podľa slovenských aj medzinárodných účtovných štandardov, poradenstvo v oblasti účtovníctva a finančníctva, trhové ohodnocovanie firiem a ich majetku

Agentúra Auto Data, s.r.o., Bratislava

Oceňovanie automobilov, znalecká činnosť, cenníky nových a ojazdených automobilov, cenník motoriek, softvér na kalkuláciu nákladov, výpočet škody a použiteľných zvyškov na automobile, časové normy

Silva-Pro s.r.o., Strečno

Služby v oblasti lesníctva a drevospracujúceho priemyslu - znalectvo, služby OLH, obchod so sadbovým materiálom, spracovanie databáz v lesníctve, GIS a i. Poradenstvo, certifikácia, služby pri príprave projektov pre získavanie grantov a dotácií

Corpora a.s., Bratislava

Služby v konkurznom konaní, vypracovávanie znaleckých posudkov, súpis majetku a odborné účtovno-ekonomické poradenstvo, archivačné služby, vedenie účtovníctva

Ing. Pavol Ganzarčík, Spišská Belá

Súdny znalec v odvetviach poľnohospodárskeho pôdneho fondu a jeho ochrany, rastlinnej a živočíšnej výroby

Ing. Marián Drozd, Košice

Služby certifikovaného daňového poradcu, audit účtovných závierok, účtovné poradenstvo, znalecké posudky v odbore daňovníctvo a účtovníctvo. Poskytovanie online poradenstva

Gele, Košice

Patentová, známkovacia, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária

Alfa-Audit s.r.o., Piešťany

Audítorské služby, spracovanie ekonomických agiend a evidencií, daňové poradenstvo, znalectvo

Richard Šulc, Spišská Nová Ves

Predaj, ladenie a oprava klavírov. Súdno-znalecké posudky klávesových strunových nástrojov. Komisionálny nákup a predaj zánovných pianín a klavírov

GemerAudit s.r.o., Rožňava

Služby audítora, daňové a účtovné poradenstvo, znalecká činnosť, vedenie účtovníctva

JHS s.r.o., Martin

Znalecká činnosť, výkon inžiniersko–dodávateľskej činnosti na prípravu a realizáciu dodávok technologických celkov, energetické audity

Appraisal services s.r.o., Bratislava

Znalecká činnosť v daňovej, colnej a účtovnej oblasti, transferpricing, oceňovanie podnikov, oceňovanie na účely IFRS, stanovenie výšky škody - ušlého zisku

KLT Audit s.r.o., Trnava

Audítorské overovanie účtovných závierok, daňové poradenstvo, výchovno - vzdelávacia, lektorská, školiaca činnosť, poradenstvo a spracovanie podnikateľských zámerov a privatizačných projektov

Ing. Pavol Volf, Žilina

Súdny znalec v odbore elektrotechnika

Ing. Maroš Barok, Bojnice

Zákazkové brúsenie drahých a šperkárskych kameňov, zlatnícka výroba a opravy, súdnoznalecké posudky a poradenstvo. Mineralogická a banícka expozícia Jakuba Drevennáka. Expozícia drahých kameňov, minerálov a dekoračných hornín. Mineralogická zbierka

Zacho s.r.o., Bratislava

Znalecké posudky z odboru doprava a strojárstvo (dopravné nehody, oceňovanie vozidiel, oceňovanie strojov a technológií, posúdenie technického stavu)

Ing. Eduard Jenčo, MBA., Bratislava

Súdny znalec. Riadiaca technika, výpočtová technika, počítačové programy, bezpečnosť a ochrana informačných systémov, kriminalistická informatika

ZnalEkon s.r.o., Banská Bystrica

Oceňovanie a hodnotenie podnikov, ekonomicko - finančná analýza, poradenstvo v oblasti financií, účtovníctva, daňových a právnych aspektov podnikania

Košice Audit s.r.o., Košice

Audítorské služby - audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Vedenie účtovníctva, znalecká činnosť, ekonomické poradenstvo

Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o., Bratislava

Znalecká organizácia v odbore Zdravotníctvo a farmácia - odvetvia Chirurgia a Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)

AutoAudit s.r.o., Bratislava

Overovanie identity ojazdených vozidiel

Znalecká a poradenská kancelária s.r.o., Banská Bystrica

Znalecká a dražobná činnosť

Adekont s.r.o., Košice

Znalecká činnosť – oceňovanie a hodnotenie podnikov alebo jeho častí, ekonomické poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie účtovných závierok a daňových priznaní

Ing.Elena Koblišková, Bratislava

Znalec z odboru cestná doprava - spracovanie znaleckých posudkov, oceňovanie cestných vozidiel, analýzy dopravných nehôd

AZC a.s., Bratislava

Finančné poradenstvo - plány rozvoja investícií, privatizačné projekty, riadenie obežného kapitálu. Finančné a mzdové účtovníctvo, hodnotenie spoločností, kúpa a predaj spoločností

Audit Slovakia Trenčín s.r.o., Trenčín

Súdnoznalecká činnosť v odbore účtovníctvo, audítorstvo a dane

Odhad starožitností

Poradenstvo vo veciach starožitností, odhad. Starožitnosti, mince, sošky, obrazy, porcelán, pohľadnice, sklo, známky, nábytok, hodiny, militárie, historické zbrane, knihy, zberateľstvo, umenie, umelecké stroje, historické stroje

Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva a.s.

Oceňovanie a hodnotenie podnikov, majetku, cenných papierov, pohľadávok, projekty transformácie a reštrukturalizácie

Asociácia znalcov cestnej dopravy

Ohodnotenie vozidiel, dopravné nehody, crash testy

Eurotax Slovakia s.r.o., Bratislava

Online ocenenie vášho auta, technické publikácie o vozidlách

EuroForest s.r.o., Zvolen

Lesné hospodárske plány, projekčná činnosť, znalecké posudky a oceňovanie v lesníctve, činnosť odborného lesného hospodára

Expertise s.r.o., Košice

Znalecká organizácia v odbore Podnikové hospodárstvo, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Experta s.r.o., Žilina

Znalecká činnosť v odbore podnikového hospodárstva - oceňovanie a hodnotenie majetku

Ing. Matilda Duditšová, Košice

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, audítorské služby, ekonomické poradenstvo, spracovanie znaleckých posudkov a vzdelávacia činnosť z oblasti účtovníctva

Mgr. Miroslav Koutný

Znalecké posudky

Liptovská skúšobňa s.r.o., Liptovský Mikuláš

Overovanie strelných zbraní - tlakové skúšky

Ing. Viliam Letavay, Prievidza

Znalecké posudky v odbore elektro

ATCL k.s., Bratislava

Audítorské služby, daňové poradenstvo, znalecká činnosť v odbore ekonómia a manažment, stavebníctvo, elektrotechnika

Artaktíva, Bratislava

Oceňovanie a hodnotenie umeleckých diel (obrazy, sochy, grafiky a kresby)

Financial Investment, Bratislava

Ekonomické poradenstvo, znalecká činnosť v odvetví peňažníctvo, účtovníctvo, daňovníctvo a personalistika

Ing. Stanislav Chomo, Liptovský Mikuláš

Služby znalca v odbore cestná doprava. Odhad hodnoty cestných vozidiel, technický stav cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave

Ing. Pavol Drobný, Bratislava

Znalec v odbore cestná doprava. Odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave a technický stav cestných vozidiel. Znalecké posudky, odborné stanoviská, vyjadrenia pre fyzické a právnické osoby

Ing. Ivan Šimek, Bratislava

Vypracovanie znaleckých posudkov v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností a pozemné stavby. Výkon činnosti stavebného dozoru

APX k.s., Považská Bystrica

Audítorská činnosť, daňové poradenstvo, znalecká činnosť

Ing. Miroslav Velko, Bratislava

Znalec v odbore stavebníctvo. Podklady pre spracovanie znaleckých posudkov, poradenská činnosť

Ing. Pavel Letavay, Bojnice

Znalecké posudky v odbore strojárstvo
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK