Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zberne druhotných surovín

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Zberne druhotných surovín

 
ODKAZY 1 - 50 z 58

OLO a.s., Bratislava

Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu

Cvik, Bratislava

Výkup farebných kovov a železa. Likvidácie, paličské a demolačné práce

KBZ s.r.o., Košice

Výkup a spracovanie kovového odpadu a farebných kovov

Neokov, Košice

Recyklácia, likvidácia, zber, skladovanie a spracovanie odpadov, nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, výkup druhotných surovín a železa, kovový odpad a šrot

Marius Pedersen a.s., Trenčín

Zhromažďovanie odpadov triedených podľa druhov, zhodnocovanie odpadov, outsourcing odpadového hospodárstva, odsraňovanie ekologických záťaží, zneškodňovanie odpadov skládkovaním, triedenie, lisovanie a recyklácia druhotných surovín

Drusur s.r.o., Ružomberok

Výkup, zber, likvidácia, spracovanie, zhodnocovanie, recyklácia a predaj kovového odpadu - železný šrot a farebné kovy

AGB ekoservis s.r.o., Košice

Zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, ekologické služby, recyklácia, zber a zhromažďovanie elektrozariadení, úprava nemocničného odpadu sterilizáciou, dekontaminácia a biologická úprava odpadov

Zberne surovín a.s., Žilina

Výkup, spracovanie a distribúcia druhotných surovín pre ich ďalšie využitie v recyklačnom procese výroby na domácom trhu, ale aj v zahraničí

Kovozber s.r.o., Spišská Nová ves

Výkup druhotných surovín. Zber starých vozidiel. Predaj technických plynov, PHM. Likvidačné a demolačné práce. Stavebná činnosť. Predaj pstruhov

ŽP Eko Qelet a.s., Martin

Výkup, predaj a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v prevádzkach na Slovensku

Fecupral s.r.o., Veľký Šariš

Odpady - zber, triedenie, recyklácia a likvidácia. Spaľovňa nebezpečných odpadov. Likvidácia polychlórovaných bifenylov

Lecol s.r.o., Rajec

Analytické hodnotenie a zaraďovanie odpadov podľa katalógu, preprava odpadov a vypracovanie dokladov ADR, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Kovomat Slovakia s.r.o., Žilina

Výkup železného šrotu a neželezných kovov, výkup zberového papier, výkup plastových odpadov a PET fliaš, zvoz a triedenie železného odpadu, pristavenie kontajnerov

FH-Hotis s.r.o., Pezinok

Výkup železa a farebných kovov, likvidácia a odvoz kovového odpadu

Vepos s.r.o., Nováky

Nakladanie s odpadmi - separovaný zber odpadov, zber nebezpečných odpadov, prenájom veľkoobjemových kontajnerov. Čistenie a údržba komunikácií, údržba a prevádzka osvetlenia, cintorínske služby, starostlivosť o zeleň

Deltronik s.r.o., Trnava

Služby v oblasti zberu vyradených elektrických zariadení a odpadu z elektrotechnickej a elektronickej výroby

Demont Servis SK s.r.o., Senica

Demolácie stavieb, likvidácia zastaralých technologických zariadení, výkup, úprava a predaj kovového odpadu, recyklácia stavebného odpadu, odvoz stavebnej sute

Kovplus s.r.o., Košice

Výkup, úprava, predaj a preprava železného šrotu, neželezných kovov, papiera a plastov, prekládka, vykládka, nakládka a uskladnenie sypkého tovaru, kusového a paletizovaného tovaru, búracie práce starých objektov a technológii, nákladná cestná doprava

Tekos Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica

Technické služby mesta - údržba a opravy ciest a chodníkov, údržba zelene, demolácie a zemné práce, pohrebná služba, elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia, prevádzkovanie zberného miesta odpadov

Aku-Trans s.r.o., Nitra

Výkup, zber a doprava opotrebovaných akumulátorov a batérií

EM-Kmeť s.r.o., Hliník nad Hronom

Výkup, triedenie, spracovanie, predaj kovových odpadov

Slovmet plus s.r.o., Považská Bystrica

Kovovýroba - výroba medených trubiek. Výroba toroidných transformátorov pre elektrické napájanie spotrebičov. Výkup odpadov z neželezných kovov

EKOway s.r.o., Bratislava

Výroba papiera, informácie o recyklácii papiera, skartovanie dôverných dokumentov a ich ekologická likvidácia, výkup papiera

Mat-obaly s.r.o., Prievidza

Veľkoobchod s obalovým materiálom, výroba fólií a sáčkov, zber a recyklácia odpadovej fólie

Vepos-Skalica s.r.o., Skalica

Vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, likvidácia nebezpečných odpadov, rozvoz štrkov a piesku, výkup druhotných surovín, starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, zimná údržba, dopravné značenie

Kesošrot, Šamorín

Výkup a predaj všetkých druhov oceľových odpadov, odpadov farebných kovov, špeciálnych kovových zliatin. Výkup vyradených strojov, elektrických káblov, drôtov, elektromotorov. Predaj triedeného kovového odpadu

Dono s.r.o., Košice

Služby v oblasti odpadového hospodárstva. Preprava, recyklácia, zneškodňovanie a zber všetkých druhov odpadu. Prenájom kontajnerov, autodoprava - sťahovanie na Slovensku aj v zahraničí

Kovospol s.r.o., Trenčín

Výkup kovov

Taval s.r.o., Ľubotice

Hutnícke spracovanie hliníkových odpadov. Výkup a triedenie odpadov farebných kovov, železného šrotu a likvidácia rôznych technologických celkov

Miraba s.r.o., Šintava

Nákup a spracovanie druhotných surovín so zameraním na železný odpad, papier, fólie a farebné kovy

Kovmetal s.r.o., Košice

Výkup druhotných surovín, odvoz odpadu, likvidácia technologických zariadení. Obchodovanie s hutným materiálom

Emil Šulgan, Nitra

Výkup farebných kovov a kovového šrotu

Kovo-Market Poprad s.r.o., Poprad

Predaj hutných materiálov, ich polotovarov a farebných kovov. Výkup železného šrotu, zliatiny a farebných kovov. Rezanie plameňom na CNC stroji a rezanie pásovou pílou

Sagi s.r.o., Žilina

Zber a výkup papiera výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické vreckovky a peniaze v lokalite Trenčín, Ilava a okolie

Kovpap s.r.o., Žilina

Výkup papiera, farebných kovov, kovového odpadu, likvidácia technologických zariadení

P+K s.r.o., Bratislava

Medzinárodná kamiónová preprava valníkovými návesmi, preprava oceľových zvitkov, preprava veľkokapacitnými kontajnermi. Predaj technických plynov, výkup odpadových surovín. Demontážne a demolačné práce

Koveko - Marián Kmeť, Partizánske

Výkup, predaj, spracovanie druhotných surovín, predaj propanbutanu

Integroup s.r.o., Bratislava

Nákup a predaj odpadov, ktoré vznikajú pri polygrafickej výrobe - odpadový papier a hliník (tlačiarenské platne)

Kovošrot Palkov, Bratislava

Likvidácia kovových odpadov, výkup železa a farebných kovov, výkup autobatérií, elektromotorov, káblov

Zber surovín s.r.o., Banská Bystrica

Výkup, úprava a spracovanie železného šrotu a farebných kovov. Prevádzka ZETES Pro - výroba a montáž oceľových konštrukcií a nadstavieb na vozidlá, výroba, montáž, rekonštrukcia a oprava zdvíhacích zariadení

Služba Čaďu s.r.o., Ľubotice

Výkup železného šrotu, farebných kovov. Likvidácia technologických zariadení, nakládka a odvoz šrotu

Kilimetall, s.r.o., Považská Bystrica

Výkup a predaj kovového odpadu vrátane farebných kovov

Aurex s.r.o., Prešov

Výkup, spracovanie, triedenie a predaj odpadov. Paličské práce a likvidácia starých technologických celkov

Ka-Metal, Žilina

Výkup a predaj železného šrotu a farebných kovov. Kompletné likvidácie výškových a pozemných technologických celkov, strojov a zariadení

KMGroup s.r.o., Košice

Import, export kovového odpadu, výkup a spracovanie kovového odpadu, farebných kovov, drevených europaliet, likvidácia technológií-špecializácia na nerez, chemická analýza kovov

Zberko s.r.o., Košice

Výkup kovového odpadu, zvážanie a triedenie kovového odpadu, papiera, plastov a komunálneho odpadu. Likvidácia starých technologických strojov a zariadení. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov

EPR Bratislava s.r.o., Bratislava

Papier - zber, triedenie, lisovanie, likvidácia písomností. Predaj grafického papiera, papiera na výrobu vlnitej lepenky

Jágrik Metal s.r.o., Púchov

Výkup a spracovanie druhotných surovín (železného šrotu, farebných kovov, odpadového papiera), odvoz druhotných surovín kontajnerovými vozidlami, likvidácia technológií kovových konštrukcií

Kovošrot Korekt, Vrbové

Výkup železa a farebných kovov, demontážne práce oceľových konštrukcií, kovových materiálov, sprostredkovateľská činnosť

Plasto-Ban s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Spracovanie plastového odpadu z výroby, výkup a drvenie plastových výliskov
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK