Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vymáhanie pohľadávok

Obsah > Firmy > Služby > Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo > Trh s pohľadávkami a likvidácia firiem >

Vymáhanie pohľadávok

 
ODKAZY 1 - 48 z 48

Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Bratislava

Mimosúdne inkaso, právne služby, fakturačný a upomienkový servis, dlhodobá správa, odkup pohľadávok, medzinárodné inkaso

Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti obchodných informácií a riadenia pohľadávok v regióne strednej a východnej Európy. Monitoring, obchodné úverové informácie, inkaso a riadenie pohľadávok

Konečná & Šafář, s.r.o., Bratislava

Advokátska kancelária. Korporátna agenda, fúzie a akvizície, projekty týkajúce sa nehnuteľností, právo duchovného vlastníctva, pracovné právo, vymáhanie pohľadávok, sporová a správna agenda, daňové právo

B4B Inkaso s.r.o., Banská Bystrica

Outsourcing, manažment pohľadávok

JUDr. Ladislav Ágh, Bratislava

Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok

MHS Consulting s.r.o., Bratislava

Zakladanie spoločností, zakladanie živností. Vykonávanie zmien vo firmách, rušenie, likvidácia firiem. Vymáhanie pohľadávok

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

Správa, vymáhanie a predaj pohľadávok

JUDr. Peter Cirbes, Košice

Súdny exekútor

Factoring Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava

Finančná spoločnosť - financovanie a správa pohľadávok, factoring

Inkaso pohľadávok s.r.o., Bratislava

Odkúpenie pohľadávok, mandátne zastupovanie, analýza portfólia pohľadávok, vymáhanie pohľadávok

Credit Clearing Center a.s., Bratislava

Služby v oblasti správy majetkových práv, odkúpenie pohľadávok

Defensa Consulting, Bratislava

Právne poradenstvo - občianske, rodinné, obchodné právo. správa a vymáhanie pohľadávok. Realitná činnosť, online poradenstvo

Profidebt Slovakia s.r.o., Bratislava

Nákup, správa a vymáhanie pohľadávok. Obchod s pohľadávkami. Faktoring a forfaiting. Pohľadávky po splatnosti

Celtic s.r.o., Banská Bystrica

Zakladanie a predaj spoločností, vymáhania pohľadávok, likvidácia spoločností, vedenie účtovníctva

EOS KSI Slovensko s.r.o., Bratislava

Sledovanie splatnosti faktúr, súdne a mimosúdne inkaso pohľadávok, exekúcia, zahraničné inkaso pohľadávok, stamping, odkup pohľadávok

Spoločnosti na kľúč s.r.o., Stará Ľubovňa

Komplexný servis v oblasti zakladania a správy spoločností, poradenský servis pri výbere vhodnej formy spoločnosti, vedenie účtovníctva, vymáhanie pohľadávok

Arisan s.r.o., Bernolákovo

Ekonomické a právne poradenstvo - mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, vedenie účtovnej, daňovej, mzdovej a ostatnej konzultačnej agendy

JUDr. Stanislav Laifer, Bratislava

Súdny exekútor: vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť

JUDr.Vladimír Nádaský, Bratislava

Advokátska kancelária, advokát - právne služby, obchodné právo, zakladanie obchodných spoločností, vymáhanie pohľadávok

Súdny exekútor JUDr. Marián Janec, Žilina

Vymáhanie pohľadávok na základe rozhodnutí súdov a iných orgánov na peňažné a nepeňažné plnenie

Iuridis a.s., Veľký Krtíš

Organizovanie a vykonávanie dobrovoľných dražieb, vymáhanie pohľadávok. Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností

JUDr. Alena Glajchová, Topoľčany

Právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva. Súdne vymáhanie pohľadávok

Arbitrážny súd, Banská Bystrica

Vymáhanie pohľadávok súdnou cestou, riešenie obchodných sporov, bezodkladná vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku formou exekúcie, riešenie sporov s nízkou hodnotou

Interface Slovakia, Bratislava

Vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou i exekučnou činnosťou

JUDr. Martin Fekiač, Bratislava

Exekútorský úrad s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na vymáhanie pohľadávok

Pro-Finance service s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Vymáhanie, odkupovanie a správa pohľadávok v SR a EÚ. Zabezpečenie komplexných služieb: odkupovanie pohľadávok, mimosúdne – súdne vymáhanie, exekúcia, obchodné informácie, zápočtové operácie, znižovanie záväzkov, ekonomické - právne poradenstvo

Invest-Kapital a.s., Bratislava

Správa a vymáhanie vlastných pohľadávok alebo pohľadávok klientov formou mandátnej správy, organizovanie dobrovoľných dražieb a realizácia záložného práva na nehnuteľný, hnuteľný majetok a práva, likvidácia spoločností, správa registratúry

JUDr. Jozef Ďurica, Zvolen

Súdny exekútor. Vymáhanie pohľadávok, dražby nehnuteľných a hnuteľných vecí

Cash Global s.r.o., Komárno

Mimosúdne vymáhanie tuzemských a zahraničných pohľadávok na základe ceny úspešnosti

Exekučná s.r.o., Banská Bystrica

Inkaso a vymáhanie pohľadávok, správa pohľadávok

Inkasná a faktoringová s.r.o., Spišská Nová Ves

Riešenie a vymáhanie pohľadávok, zakladanie a likvidácia spoločností

Easyjob s.r.o., Nové Zámky

Personálne služby pre zamestnávateľov a zamestnancov, brigádnický servis. Správa a vymáhanie pohľadávok, dobrovoľné dražby, verejné súťaže

Gordic Consulting s.r.o., Malacky

Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie veriteľa, uplatňovanie zmeniek, riadenie pohľadávok, vedenie evidencie dlžníkov

OK Biznis s.r.o., Banská Bystrica

Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok

BB Consensus s.r.o., Bratislava

Mediácia v komerčnej oblasti, vyjednávanie s protistranou, práca s pohľadávkami

Credit Solution. s.r.o., Banská Bystrica

Komplexná správa pohľadávok po lehote splatnosti. Analýza vymožiteľnosti, mimosúdne inkaso, poradenský servis, súdne vymáhanie

Slovenská rozhodcovská a.s., Bratislava

Rozhodcovské konania, vymáhanie pohľadávok, vedenie mediačného centra

Bc. Boris Sobolovský, súdny exekútor, Bratislava

Vymáhanie pohľadávok v súlade s ustanoveniami Exekučného poriadku

Daniel Kolesár, Košice

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností, vymáhanie pohľadávok

Debt Management s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti správy pohľadávok, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekučné konanie, dobrovoľné dražby, stamping

Stab, Brodno

Vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou

BBF capital a.s., Banská Bystrica

Vymáhanie pohľadávok, outsorcing pohľadávok, factoring, forfaiting

Raptor s.r.o., Bratislava

Zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, vstupné systémy. Zálohovanie počítačových dát. Vymáhanie pohľadávok

F.E.R.T. s.r.o., Čadca

Vymáhanie a správa pohľadávok, realitná činnosť, správa bytového fondu. Poradenstvo a finančná analýza v oblasti nehnuteľností

Vymáhanie Pohľadávok s.r.o., Bratislava

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie vymáhateľnosti pohľadávok, odkupovanie a postupovanie pohľadávok, zastupovanie veriteľov v súdnom a exekučnom konaní, v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Consigliere Group, Bratislava

Správa pohľadávok, faktoring a forfaiting, poradenstvo v oblasti uzatvárania zmlúv. Personálne služby - výber zamestnancov, executive search. Zavádzanie systémov manažérstva kvality

Inkaso Bratislava s.r.o., Bratislava

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, odkup pohľadávok, vyhľadanie veriteľov, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, prihlásenie pohľadávky do konkurzu či likvidácie

V.K.Konzulex s.r.o., Bratislava

Vymáhanie pohľadávok z obchodných vzťahov, správa pohľadávok. Ekonomické a právne poradenstvo

Copyright © BEST.SK