Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Technické služby

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Technické služby

 
ODKAZY 1 - 22 z 22

Kosit a.s., Košice

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu, čistenie a údržba komunikácií, jarné a jesenné upratovanie, separovaný zber

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava

Služby v rámci celého reťazca odpadového hospodárstva - zber, logistika, spracovanie, zhodnocovanie, likvidácia. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi, s odpadmi z domácností, čistenie komunikácií a verejných priestranstiev

Ekolas s.r.o., Jaslovské Bohunice

Export a import - chemické látky v oblasti komunálnej hygieny, poľnohospodárstva a chemickej výroby. Služby v oblasti komunálnej hygieny a sadových úprav. E-shop - čistiace a dezinfekčné prípravky, E-shop - elektronika a počítače

Belos Slovensko, Bratislava

Celoročná údržba objektov, komunikácií, servis komunálnej techniky, kosenie trávnatých plôch, zemné a výkopové práce, odstránenie napadaného lístia, konárov a nežiaduceho odpadu, odhŕňanie snehu, frézovanie snehových závejov

Vepos s.r.o., Nováky

Nakladanie s odpadmi - separovaný zber odpadov, zber nebezpečných odpadov, prenájom veľkoobjemových kontajnerov. Čistenie a údržba komunikácií, údržba a prevádzka osvetlenia, cintorínske služby, starostlivosť o zeleň

Včielka Košice s.r.o., Košice

Zemné a výkopové práce, odvoz stavebného odpadu, zimná údržba komunikácií a priestranstiev

Tekos Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica

Technické služby mesta - údržba a opravy ciest a chodníkov, údržba zelene, demolácie a zemné práce, pohrebná služba, elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia, prevádzkovanie zberného miesta odpadov

T+T a.s., Žilina

Komunálne služby - vývoz a likvidácia odpadu, separovaný zber odpadu, ručné a strojové zametanie, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, údržba miestnych komunikácií

Jozef Ganz, Banská Bystrica

Zimná a letná údržba peších komunikácií, odvoz komunálneho odpadu v meste

Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota

Technické služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mestá, obce, priemysel, podnikateľov. Čistenie mesta, komunikácií, kontajnerová služba, zimná údržba, separovaný zber

Vepos-Skalica s.r.o., Skalica

Vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, likvidácia nebezpečných odpadov, rozvoz štrkov a piesku, výkup druhotných surovín, starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, zimná údržba, dopravné značenie

Technické služby a.s., Ružomberok

Vývoz komunálneho odpadu, starostlivosť o verejnú zeleň, čistenie mesta, pohrebné služby

Lesorek s.r.o., Nitrianske Rudno

Frézovanie lesnou frézou, štiepkovanie, výruby, orezávanie stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny, mulčovanie, kosenie, pilčícke práce

Europa Center s.r.o., Krahule

Zemné, výkopové, búracie, žeriavnické práce, asanácia, zimná údržba komunikácií

Technické služby Senica a.s., Senica

Zber, zvoz a uloženie komunálneho odpadu pre mesto a priľahlé obce, zvoz a zber objemného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, prevádzka skládky komunálneho odpadu

renova RN s.r.o., Spišská Belá

Upratovacie služby, údržba verejných priestranstiev, chemická čistiareň, práčovňa, čistenie a dofarbovanie kožuchov

Tezas s.r.o., Prievidza

Čistenie mesta, oprava a údržba mestských zariadení, prevádzka mestskej skládky, zakladanie a údržba mestskej zelene, údržba verejného osvetlenia, údržba mestských komunikácií, zimná údržba. Služby poskytujeme aj firmám a súkromným osobám

Proper Service s.r.o., Bratislava

Upratovacie a čistiace práce v administratívnych budovách, výrobných a skladových halách. Údržba vonkajších plôch, parkovísk, chodníkov, zimná údržba okolia budov

Technické služby, Stará Turá

Mestská príspevková organizácia. Údržba verejnej zelene, kosenie, údržba detských ihrísk, vývoz tuhého komunálneho odpadu, realizácia separovaného zberu, údržba verejného osvetlenia

Patrik Mrva, Rovinka

Údržba zelene, kosenie trávy, odhŕňanie a frézovanie snehu, solenie chodníkov, čistenie a vysávanie bazénov, realizácia závlahových systémov, predaj hnojív a posypovej soli. Preprava osôb a tovaru dodávkou Mercedes - Vito

VK Servis s.r.o., Bratislava

Služby spojené so zberom a ekologickou likvidáciou psích exkrementov. Vypracovanie projektu kompletných služieb upratovania po psoch v mestách

Ferama s.r.o., Veľké Kapušany

Technické služby mesta, zber, preprava a likvidácia odpadu, verejnoprospešné služby, zimná údržba, sadové a terénne úpravy, stavebná činnosť a práce, pohrebné služby

Copyright © BEST.SK