Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Technické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Technické poradenstvo

 
PODKATEGÓRIE

Počítačové a IT poradenstvo (87)

Stavebné poradenstvo (70)

ODKAZY 1 - 50 z 150

SES Inspekt s.r.o., Tlmače

Vykonávanie deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok, kontrola a kalibrácia meradiel, inšpekcia kvality, revízna činnosť a poradenská a konzultačná činnosť v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality

Slovenský zväz vedecko technických spoločností

Združenie odborných spoločností, poskytujúcich poradenské, konzultačné, školiace a ubytovacie kapacity

Sudop Košice a.s., Košice

Projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť - služby pri príprave a riadení projektov dopravnej infraštruktúry, inžinierskych a priemyselných stavieb so zameraním na železnice

PeWaS s.r.o., Sereď

Výroba ekotoxikologicky nezávadných produktov, poskytovanie služieb: konzultačno - poradenské, plnenie kvapalín, plastických mazív do malých obalov, rozplňovanie technických kvapalín do menších obalov

Agrifood s.r.o., Prievidza

Poradensko-konzultačné centrum pre zdravotníkov, poľnohospodárov a potravinárov

Applied Software Consultants s r.o., Bratislava

Odborní konzultanti pre oblasť stavebníctva, architektúry, urbanizmu, GIS a strojárstva

Uni Light Bratislava s.r.o., Bratislava

Dovoz, predaj a projektovanie svietidiel, inteligentné riadenie a regulácia osvetlenia, LED technológie. Veľkoobchod, maloobchod, poradenstvo, projekcia

ÚEOS-Komercia a.s., Bratislava

Výskumná a poradenská spoločnosť - aplikovaný ekonomický výskum a vývoj, riešenie problémov stavebného trhu, vedecko-technické projekty

Intech Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti energetickej efektívnosti - poradenstvo, audity, projekty

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava

Overovanie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické, vydávanie oprávnení. Certifikácia manažérskych systémov. Certifikácia osôb. Inšpekčná činnosť

Messer Tatragas s.r.o., Bratislava

Technické a zvláštne plyny. Zdravotnícka technika. Poradenstvo a aplikácie v oblasti technických plynov

Biont a.s., Bratislava

Vývoj, výroba a využitie rádiofarmák. Ambulantné zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína. Výroba rádionuklidov, laboratórium kontroly kvality rádiofarmák, poradenstvo v oblasti aplikácií chemických a fyzikálnych techník

Relko s.r.o., Bratislava

Inžinierska a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky jadrových elektrárni

Corrocont Slovakia s.r.o., Komárno

Činnosť v oblasti protikoróznej ochrany kovových zariadení. Predaj, montáž, opravy a revízie plynových zariadení. Energetické štúdie pre znižovanie spotreby energií

Wista s.r.o., Košice

Priemyselný a dielenský kovový nábytok - pracovné stoly, regály, registračné a zásuvkové skrine, montážne pracoviská, vozíky, meradlá, náradie a nástroje. Zariaďovanie priemyselných objektov, výrobných hál a šatní, zabezpečenie technického poradenstva

YMS, a.s., Trnava

Technické a geografické informačné systémy (GIS, LBS, špeciálne aplikácie), systémy pre správu a riadenie toku digitálnej technickej dokumentácie. Organizovanie konferencií GIS a ITIS. Geomarketing a náležitý výskum trhu

Ingeo-Envilab s.r.o., Žilina

Vykonávanie laboratórnych prác v oblasti fyzikálno-chemických a mikrobiologických rozborov vzoriek všetkých druhov vôd a ostatných zložiek životného prostredia a v oblasti laboratórnych skúšok fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín

Iris Ident s.r.o., Banská Bystrica

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel. Legislatíva, dokumenty, overenie odborného posudku, zoznam pracovísk

Norsonic Slovensko s.r.o., Bratislava

Meranie a znižovanie hluku a vibrácií. Predaj prístrojov na meranie zvuku, vibrácií a svetla

PPA Trade s.r.o., Bratislava

Predaj a montáž meracej a regulačnej techniky, poradenstvo a služby v oblasti merania a regulácie, záručný a pozáručný servis. Projektovanie elektrických zariadení

Bureau Veritas Slovakia s.r.o., Bratislava

Riadenie aktív, inšpekcie, testovanie a analýzy, audity, certifikácia, klasifikácia lodí a súvisiaca technická asistencia, školenia a outsourcing

TMC Servis s.r.o., Bratislava

Kompletné služby pre energetické zariadenia: konzultácie k energetickým zariadeniam na teplo, plyn, elektrinu a vodu, projektovanie zariadení, inštalácie, inžinierska činnosť, prevádzkovanie, údržba a opravy, havarijná služba

Elhyco spol. s r. o., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike. Rozvodne a transformačné stanice, meranie a regulácia, štruktúrovaná kábeláž, elektroinštalácie pre osvetlenie, VZT, vykurovanie, bleskozvody a uzemnenia

O.A.S. Impex Slovakia s.r.o., Rimavská Sobota

Predaj pesticídov, osív, hnojív, agrokomodít. Žatevné práce, nákladná doprava. Agronomický odborno-poradenský servis

Energetické centrum, Bratislava

Bezplatná ponuka riešení ako šetriť energiou, zoznam energetických centier

Ideex Plus s.r.o., Košice

Služby v oblasti priemyselného poradenstva a certifikácie manažérskych systémov, metrologické služby a kalibrácia meradiel

Silva-Pro s.r.o., Strečno

Služby v oblasti lesníctva a drevospracujúceho priemyslu - znalectvo, služby OLH, obchod so sadbovým materiálom, spracovanie databáz v lesníctve, GIS a i. Poradenstvo, certifikácia, služby pri príprave projektov pre získavanie grantov a dotácií

Grafie SK s.r.o., Bratislava

Konzultačná a poradenská firma pre oblasť polygrafického priemyslu. Vydavateľ odborného mesačníka pre grafický priemysel

Fonhit s.r.o., Košice

Návrh, predaj, dodávka, montáž, servis a prevádzka vodohospodárskych technológií a zariadení. Monitoring, recirkulácia, čistenie, úprava, doprava, skladovanie a využitie domových, komunálnych a priemyselných odpadových vôd

Pegasus Factoria s.r.o., Bratislava

Analytické služby pri štrukturálnych analýzach informácií v oblasti marketingu, ekonómie, financií, kontroly a riadenia, monitorovania, životného prostredia, merania, výskumu, vývoja

Enas s.r.o., Banská Bystrica

Projektové služby, dodávky energetických zariadení, inžinierska činnosť, diagnostické merania, energetický audit a poradenstvo v oblasti tepelnej energetiky so zameraním na racionalizáciu výroby, rozvodu a využitia tepla a elektrickej energie

Xonix s.r.o., Bratislava

Konzultačné služby pre oblasti UNIX systémov, internetových sietí a ich bezpečnosti, monitorovanie dostupnosti a výkonu sieťových a serverových služieb, školenia a vzdelávacie programy, dodávky nového aj používaného hardware

Suniver s.r.o., Čadca

Poradenstvo v oblasti podnikania, výpočtovej techniky a ekonomiky, vo vedení účtovníctva, v tvorbe softvérových aplikácií a v upratovacích službách. Ponuky a sprostredkovanie práce

Hycoprojekt a.s., Bratislava

Konzultačné, projektové a inžinierske služby zamerané na životné prostredie - vodohospodárske, pozemné a energetické stavby na Slovensku aj v zahraničí

PaP Service s.r.o., Prešov

Ochrana majetku a osôb, vykonávanie odbornej prípravy prevádzkovateľov a zamestnancov bezpečnostných služieb, poradenstvo a vypracovanie komplexného projektu zabezpečenia objektov

Slovenská asociácia stavebných dozorov, Nitra

Poradenská a dovzdelávacia organizácia v oblasti výstavby, údržby a obnovy stavieb so zameraním na bytové domy

Doc. RNDr. Jozef Kuruc CSc., Bratislava

Poradenstvo v oblasti chémie, jadrovej chémie a rádioekológie. Spracovanie informácií do databázy INIS (International Nuclear Information System). Odborné preklady z/do ruského a anglického jazyka

Strojkov Engineering s.r.o., Košice

Konštrukčná a projekčná činnosť v oblasti strojárenskej výroby, poradenstvo

IR Data, Bratislava

Dopravné modelovanie, vyhotovenie digitálnych sietí, generovanie matíc prepravných vzťahov, pridelenie na sieť, analýzy a prognózy, dopravné prieskumy

Dast Service s.r.o., Bratislava

Upratovacie a čistiace práce v priemyselných objektoch. Technická správa nehnuteľností, inštalácia technického vybavenia, technické poradenstvo. Inštalácia bezpečnostných zariadení

Euroakustik s.r.o.

Cieľom strategických hlukových máp je opísať hlukovú situáciu v okolí výrazných zdrojov hluku (doprava, priemysel) a určiť prekročenie akčných hodnôt

SonSat s.r.o., Bratislava

Návrhy, projekty, dodávky, montáže, servis - zvukovej techniky a akustiky, telekomunikačnej techniky, elektronických informačných systémov. Montáže vysielacích zariadení

Focus consulting&trade, Prievidza

Poradenstvo v oblasti textilnej výroby a dovozu tovaru z krajín Ázie. Regionálne zastúpenie výrobcov látok z Taiwanu a Kórei pre strednú a východnú Európu

Revimont-DG, Martin

Školenia, konferencie a semináre v oblasti zábranných prostriedkov. Certifikácia - trezory, zámky, okná, mreže, stroje. Skúšky a vyhlásenie o zhode širokého sortimentu výrobkov

Sewa Consulting s.r.o., Košice

Vykurovacie systémy, potrubné rozvody, regulácia plynu, predaj čerpadiel a regulačných členov pre vyregulovanie hydraulických sústav. Poradensko - konzultačné služby, projekcia. Odborné prehliadky a skúšky VTZ

A.En.Slovensko s.r.o., Martin

Obchodovanie s elektrinou, dodávky elektriny, špeciálne poradenstvo súvisiace s energetikou

Slovex Alfa s.r.o., Trenčín

Predaj svietidiel a svetelných zdrojov, elektromateriálu. Svetelno - technické výpočty

Cech majstrov údržby, Žilina

Systémy údržby - súbor organizačných, hmotných, finančných a iných prvkov pre zabezpečenie údržby, odborné semináre

ProElit s.r.o., Nitra

Príprava projektov pre poľnohospodárov, agroporadenstvo, podpora poľnohospodárov

Liptal s.r.o., Liptovský Mikuláš

Vývoj, výroba a predaj aromatických látok a aróm, poradenstvo v oblasti potravinárskej legislatívy, výroba chemických prípravkov
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK