Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Systémy riadenia kvality

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Systémy riadenia kvality

 
ODKAZY 1 - 50 z 76

SES Inspekt s.r.o., Tlmače

Vykonávanie deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok, kontrola a kalibrácia meradiel, inšpekcia kvality, revízna činnosť a poradenská a konzultačná činnosť v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality

Soitron a.s., Bratislava

Služby v oblasti dátových sietí a komunikácií, IT outsourcing pre stredné a veľké firmy

Softec s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti informačných technológií na kľúč

Certicom, Bratislava

Certifikačný orgán manažérskych systémov

IDS Scheer Slovakia, Bratislava

Poradenská spoločnosť. Implementácia a poradenstvo SAP R/3, reengineering, reštrukturalizácia, manažérstvo kvality

Inžiniering a Konzulting, Nová Dubnica

Systémy manažérstva ISO 9000 ISO 14000, OHSMS 18000, AQAP, ISO 15161. Poradenstvo, kontrola tovarov, technologické konzultácie, expertízy. Preklady z anglického a ruského jazyka - odborné technické texty a normy

Proconsult s.r.o., Bratislava

Investičné poradenstvo, finančné poradenstvo, reštrukturalizácia a racionalizácia výroby, implementácia systémov riadenia akosti

Eurocontrol s.r.o., Žiar nad Hronom

Poradenské a vzdelávacie služby v oblasti budovania manažérskych systémov podľa noriem ISO 9000, ISO 14 000, OHSAS 18 000, EMAS, HACCP a AQAP

Centrum metrológie, Stará Turá

Kalibrácia meradiel, služby skúšobníctva, poradenstvo a auditorstvo v oblasti systémov kvality

FBE Bratislava s.r.o.

Tréningy a poradenstvo pre manažérov a odborných pracovníkov v oblastiach zlepšovanie podnikových procesov, manažment kvality, ISO 9000, manažérske zručnosti, obchod

Dimano a.s., Bratislava

Dodávka a servis bankových zariadení, poskytovanie konzultačno-poradenských služieb v oblasti správy a riadenia podnikových procesov, vývoj a implementácia software pre oblasť správy a riadenia podnikových procesov a dokumentov

Aiten a.s., Trnava

Koncepcie budovania informatiky, riadenie projektov, systémová integrácia, vývoj a implementácia informačných systémov, procesné modelovanie, systémy manažérstva kvality

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava

Overovanie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické, vydávanie oprávnení. Certifikácia manažérskych systémov. Certifikácia osôb. Inšpekčná činnosť

Astraia s.r.o., Nitra

Certifikačný orgán manažérskych systémov, semináre a školenia

Ing. Róbert Polák, Žilina

Poradenstvo pri budovaní systému manažérstva kvality ISO 9000, ISO 14000, HACCP, webdesign, SEO, inžinierska činnosť v stavebníctve, rozpočty, kalkulácie

Euro Cert SK s.r.o., Bratislava

Certifikačná spoločnosť zaisťuje potrebné činnosti spojené so získaním certifikátu riadenia kvality výroby a služieb

Perfect Quality Mark s.r.o., Banská Bystrica

Certifikácia manažérskych systémov a personálu, organizovanie školení a sympózií zameraných na vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva kvality

Bureau Veritas Slovakia s.r.o., Bratislava

Riadenie aktív, inšpekcie, testovanie a analýzy, audity, certifikácia, klasifikácia lodí a súvisiaca technická asistencia, školenia a outsourcing

Ideex Plus s.r.o., Košice

Služby v oblasti priemyselného poradenstva a certifikácie manažérskych systémov, metrologické služby a kalibrácia meradiel

ACB s.r.o., Trenčín

Akreditovaná certifikačná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti udeľovania certifikátov systémov manažérstva kvality a systémov manažérstva rizík

Gordias s.r.o., Bratislava

Bezpečnostný projekt IS podľa zákona č. 428/2002 a normy ISO 17799, systém riadenia informačnej bezpečnosti, ochrana osobných údajov, analýza rizík, bezpečnostná politika, penetračné testy

Agentúra Komercia s.r.o., Námestovo

Marketing, reklama, grafické studio, ISO 9000 a 14000

MASM systémy kvality, Martin

Poradenstvo pri návrhu a realizácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000, environmentu ISO 14000, štandardov pre automobilový priemysel VDA 6.1, QS 9000 a TS 16949 a bezpečnosti BS 8800

SKQS, Žilina

Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, certifikačné služby podľa noriem

Apa Cert Slovakia s.r.o., Trnava

Audity a certifikácia systémov ISO 9000, ISO 14000, QS 9000 a medzinárodných štandardov

Mgr. Monika Kováčová, Trnava

Poradenstvo a zavedenie systému riadenia kvality STN EN ISO 9001, životného prostredia STN EN ISO 14001, bezpečnosti práce OHSAS 18001, systému HACCP ISO 22000

Envi s.r.o., Zvolen

Environmentálny manažment a poradenstvo, environmentálny audit a dokumentácia, poradenstvo pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva

QSCert s.r.o., Zvolen

Certifikácia manažérskych systémov kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001, BOZP, informačnej bezpečnosti, personálne audity, školenia a semináre

Engom s.r.o., Skalité

Ponuka služieb v oblasti životného prostredia: poradenstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vydávanie odborných posudkov v oblasti odpadového hospodárstva

Dcit Consulting, Bratislava

Konzultačné a audítorské služby v oblasti IT, informačná bezpečnosť, systémy managementu kvality, konzultácie ICT

Caldera s.r.o., Bratislava

Analýza podnikových dát, optimalizácia podnikových procesov, podpora rozhodovacích procesov. Kurzy a školenia pre manažérov, farmaceutov, lekárov, pracovníkov zdravotných poisťovní, školenia na mieru

Revimont-DG, Martin

Školenia, konferencie a semináre v oblasti zábranných prostriedkov. Certifikácia - trezory, zámky, okná, mreže, stroje. Skúšky a vyhlásenie o zhode širokého sortimentu výrobkov

Matúz consulting s.r.o., Fiľakovo

Poradenská a konzultačná spoločnosť - zavádzanie systémov riadenia kvality ISO 9001:2000, systémov environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004, manažérstvo odpadového hospodárstva, chemická bezpečnosť

Iso Dast, Vištuk

Budovanie systémov riadenia kvality

Elbacert a.s., Kremnica

Certifikácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, environmentu podľa ISO 14001, BOZP podľa OHSAS 18001, vydávanie certifikátov

AQS, Dunajská Streda

Služby pre podnikajúce subjekty v oblasti budovania, zavádzania a zlepšovania systémov riadenia kvality

BIC Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica

Urýchľovanie hospodárskeho rozvoja regiónu prostredníctvom podpory podnikov a verejného sektora. Poradenstvo pre podnikateľov, podnikateľské plány, úvery, školenia, systémy riadenia kvality podľa ISO 9001:2000

Wamb Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti systémov riadenia kvality, školenia a odborné kurzy

Enviconsult s.r.o., Žilina

Poradenské služby v oblasti životného prostredia: ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, prieskum a sanácia

Quality & Systems s.r.o., Most pri Bratislave

Vykonávanie úvodných analýz stavu manažérskych systémov, vykonávanie predcertifikačných previerok, výkon interných auditov, školenia interných audítorov podľa ISO 9001:2000

Stasys s.r.o., Trnava

Poradenstvo - ISO 9001 a ISO 14001, školenia, podnikateľské poradenstvo a účtovníctvo. Stavebníctvo - odborné posudky, projektová dokumentácia, služby. Predaj výpočtovej techniky, softwaru, údržba, servis a správa sietí

Ekoconsult-enviro a.s., Bratislava

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie. IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálne audity, systémy manažérstva (ISO 9001 a ISO 14001)

LL-C (Certification) Slovakia s.r.o., Bratislava

Certifikácia systémov manažérstva kvality, environmentu, systému bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Prehľad akreditovaných odborov

Lignotesting a.s., Bratislava

Certifikácia výrobkov a materiálov používaných v stavebníctve. Tvorba, revízie a harmonizácia technických noriem. Akreditované skúšobné laboratórium stavebných materiálov a výrobkov

MASM, Žilina

Firemné kurzy a semináre, otvorené kurzy, konferencie. Vydavateľstvo časopisu Kvalita. Poradenstvo pri výstavbe a príprave systému manažérstva

Ims spol. s r.o., Žilina

Komplexné riešenia v oblasti implementácie integrovaných systémov riadenia, podpora strategického manažmentu, manažment kvality ISO 9001, modelovanie, meranie a monitorovanie procesov

Ing. Viera Slimáková, Košeca

Certifikovaná konzultantka v IT bezpečnosti a ISO certifikácie

E.M.Trade s.r.o., Spišská Nová Ves

Služby zavedenia systému riadenia na kľúč - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Systém riadenia BOZP, odborné normy, pocertifikačný servis

RNDr. Marta Krajčíová, Bratislava

Procesné poradenstvo, príprava firiem na certifikáciu podľa ISO štandardov, zlepšovanie procesov

Product Assistance s.r.o., Banská Bystrica

Personálne a manažérske poradenstvo, konzultačná činnosť pri budovaní a udržiavaní systémov manažérstva kvality
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK