Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Recyklácia odpadu

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Recyklácia odpadu

 
ODKAZY 1 - 50 z 63

Sewa a.s., Bratislava

Kolektívny systém poskytujúci komplexné riešenia v oblasti financovania a organizácie celého systému zhromažďovania, zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu, odpadov z obalov, použitých prenosných batérií a akumulátorov

Envidom, Bratislava

Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

Vassal s.r.o., Bratislava

Predaj pohonných hmôt a likvidácia - recyklácia stavebného odpadu

Remas servis s.r.o., Bratislava

Odber a recyklácia odpadov, manažment životného prostredia, servis v ekológii

Detox s.r.o., Banská Bystrica

Odpadové hospodárstvo, likvidácia odpadov, dekontaminácia územia, recyklácia, návrh environmentálnych projektov

Neokov, Košice

Recyklácia, likvidácia, zber, skladovanie a spracovanie odpadov, nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, výkup druhotných surovín a železa, kovový odpad a šrot

Marius Pedersen a.s., Trenčín

Zhromažďovanie odpadov triedených podľa druhov, zhodnocovanie odpadov, outsourcing odpadového hospodárstva, odsraňovanie ekologických záťaží, zneškodňovanie odpadov skládkovaním, triedenie, lisovanie a recyklácia druhotných surovín

Maveba s.r.o., Vranov nad Topľou

Minimalizácia tvorby odpadov, zhodnocovanie odpadov, recyklácia

Drusur s.r.o., Ružomberok

Výkup, zber, likvidácia, spracovanie, zhodnocovanie, recyklácia a predaj kovového odpadu - železný šrot a farebné kovy

Roil Trade s.r.o., Bratislava

Recyklácia odpadových látok s vysokým obsahom organických podielov, extrakcia oleja z uhľovodíkových olejových kalov

AGB ekoservis s.r.o., Košice

Zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, ekologické služby, recyklácia, zber a zhromažďovanie elektrozariadení, úprava nemocničného odpadu sterilizáciou, dekontaminácia a biologická úprava odpadov

Gavkum s.r.o., Bratislava

Búracie práce, demontáž oceľových konštrukcií, zemné práce, recyklácia stavebných odpadov

Natur-Pack a.s., Bratislava

Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov

Fecupral s.r.o., Veľký Šariš

Odpady - zber, triedenie, recyklácia a likvidácia. Spaľovňa nebezpečných odpadov. Likvidácia polychlórovaných bifenylov

Ecorec Slovensko s.r.o., Pezinok

Poskytovanie riešení v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na energetické zhodnocovanie odpadov. Spracovanie pevných odpadov na báze dreva, plastov, papiera, textilu, kože. Spracovanie odpadov na energetické využitie ako alternatívne palivá

Envi-Geos Nitra s.r.o.

Outsourcing odpadového hospodárstva pre priemyselných zákazníkov, tekuté odpady, nebezpečné odpady, komplexné nakladanie s odpadmi na obciach, recyklácia plastov, skládka odpadov

Environcentrum s.r.o., Košice

Komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia stavebných odpadov. Sanácie nepovolených skládok. Izolácie havarijných nádrží

Elektro Recycling s.r.o., Banská Bystrica

Činnosť v oblasti nakladania s ostatným a s nebezpečným odpadom, spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, zber a odvoz elektroodpadu

Eurorecycling s.r.o., Melčice

Káblová recyklácia na základe drvenia a mletia káblov. Výroba plastová dlažba, plastové dosky, palisády, exteriérové a interiérové kvetináče

Demont Servis SK s.r.o., Senica

Demolácie stavieb, likvidácia zastaralých technologických zariadení, výkup, úprava a predaj kovového odpadu, recyklácia stavebného odpadu, odvoz stavebnej sute

Aluex s.r.o., Zvolen

Recyklácia odpadu, zvoz druhotných surovín, rezanie kovov, likvidácia oceľových konštrukcií priamo v mieste výskytu, zber starých vozidiel, sklad technických plynov

H+Eko s.r.o., Košice

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva - zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia plastov a elektroodpadu

Finekol s.r.o., Mlynčeky

Využitie, recyklácia, spracovanie a zneškodňovanie odpadov, preprava nebezpečných odpadov. Environmentálny inžiniering

AM Group SK s.r.o., Martin

Zemné a výkopové práce a zhodnocovanie odpadov. Obchod s hutným materiálom

Ekoplastika Slovakia s.r.o., Nitra

Recyklácia odpadov, poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, ich využitia, spracovania a recyklácie

Mach Trade s.r.o., Sereď

Spracovanie olovených odpadov. Zhodnocovanie opotrebovaných olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov

Erpos s.r.o., Žilina

Realizácia pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb, vykonávaie opráv, rekonštrukcií a novostavieb koľajových stavieb, výroba betónu, veľkoobchod so stavebným materiálom, zber a recyklácia stavebných odpadov

Konzeko s.r.o., Markušovce

Zber a zhodnocovanie odpadových olejov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a poskytovanie riešení pre odpadové hospodárstvo a odber odpadov, environmentálny inžiniering a legislatívny environmentálny servis

ISO a.s., Drienovská Nová Ves

Služby logistického centra, veľkosklad nápojov, recyklácia plastových obalov

EM-Kmeť s.r.o., Hliník nad Hronom

Výkup, triedenie, spracovanie, predaj kovových odpadov

Fiam s.r.o., Prešov

Výroba toaletného papiera, hygienických potrieb. Výroba čistiacich a pracích prostriedkov. Výroba fóliových obalov, tašiek a vriec, potlač. Zber a zhodnocovanie plastov

Mat-obaly s.r.o., Prievidza

Veľkoobchod s obalovým materiálom, výroba fólií a sáčkov, zber a recyklácia odpadovej fólie

Alena Jurčáková, Bošáca

Recyklácia stavebných odpadov, demolácie stavieb, zemné a prípravné práce. Predaj stavebného materiálu - tehly, krytina, piesok, štrk. Požičovňa stavebného náradia

Inta s.r.o., Trenčín

Recyklácia a ekologické spracovanie rastlinných olejov a tukov

Domitri s.r.o., Gemerská Hôrka

Recyklácia plastov z technologického a obalového odpadu

ISO & spol s.r.o., Liptovský Mikuláš

Realizácia stavieb, stavebné zámočníctvo a recyklácia opotrebovaných pneumatík. Výkopové, stavebné, demolačné a búracie práce, terénne úpravy na stavbách, dovoz betónovej zmesi

ViOn a.s., Zlaté Moravce

Stavebná činnosť - cestné, vodohospodárske, inžinierske a bytové stavby, skládky, výroba betónu, recyklácia stavebného odpadu. Prevádzka Hotela ViOn

Limit Recycling Slovakia a.s., Bratislava

Služby v oblasti odpadového hospodárstva - zabezpečenie zberu, recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov, plnenie záväzných limitov recyklácie, poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

Destroy s.r.o., Bratislava

Búracie, deštrukčné, demolačné, zemné práce, recyklácia stavebnej sute, drvenie betónu, asanácie, trhacie práce, odstrel komínov, nevýbušné rozpojovanie betónu. Výroba ohňostrojov

Technol, Prievidza

Služby v oblasti odpadového hospodárstva. Obchod s chemikáliami - výkup, likvidácia. Priemyselné čistenie. Rekonštrukcie a sanácie železničného zvršku. Výroba a predaj posypovej soli

TOPlast a.s., Košice

Zhodnocovanie odpadových plastov formou recyklácie a výroba recyklovaného plastu. Oplotenia, protihlukové bariéry, komponenty pre detské ihriská, mestský mobiliár, schody, prahy, dlažby

Pemax Plus s.r.o., Banská Bystrica

Búracie práce vykonávané metódou postupného rozoberania budov a stavieb. Zemné práce, recyklácia stavebného odpadu. Realizácie spevnených plôch a komunikácii, zakladanie stavebných objektov, výstavba kanalizácií

Vyfako s.r.o., Nitrianska Blatnica

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, preprava odpadov, inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve, vodnom hospodárstve, v ochrane ovzdušia

ZSNP Recykling a.s., Žiar nad Hronom

Spracovanie starých automobilov

Dono s.r.o., Košice

Služby v oblasti odpadového hospodárstva. Preprava, recyklácia, zneškodňovanie a zber všetkých druhov odpadu. Prenájom kontajnerov, autodoprava - sťahovanie na Slovensku aj v zahraničí

Miraba s.r.o., Šintava

Nákup a spracovanie druhotných surovín so zameraním na železný odpad, papier, fólie a farebné kovy

Špila, corp. export-import s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti odpadového hospodárstva - výkup a recyklácia odpadov, likvidácia odpadov

Nitrianske komunálne služby s.r.o., Nitra

Spracovanie druhotných surovín

Erson Recycling s.r.o., Trenčín

Uskladnenie a recyklácia nekontaminovaného stavebného odpadu, uskladnenie a recyklácia stavebného materiálu, uskladnenie a recyklácia stavebnej sute, stavebného odpadu, zemné práce, predaj recyklátov, zeminy

Zber surovín s.r.o., Banská Bystrica

Výkup, úprava a spracovanie železného šrotu a farebných kovov. Prevádzka ZETES Pro - výroba a montáž oceľových konštrukcií a nadstavieb na vozidlá, výroba, montáž, rekonštrukcia a oprava zdvíhacích zariadení
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK