Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Právnické a advokátske služby

Obsah > Firmy > Služby >

Právnické a advokátske služby

 
PODKATEGÓRIE

Advokátske kancelárie (172)

Exekútori (21)

Mediačné služby (19)

Notárske úrady (23)

Ochranné známky, patenty (17)

Právne poradenstvo (58)

Súdy (8)

Zákony a právo (40)

Znalecké posudky a odhady (98)

ODKAZY 1 - 23 z 23

Allen&Overy Bratislava s.r.o., Bratislava

Medzinárodná právnická spoločnosť

Disig a.s., Bratislava

Slovenská certifikačná autorita - poskytovanie certifikačných a akreditovaných certifikačných služieb o elektronickom podpise. Implementácia elektronického podpisu do informačných systémov a podnikových procesov

Deloitte Audit s.r.o., Bratislava

Medzinárodná spoločnosť - audítorské služby, daňové a právnické služby, služby finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia podnikových rizík, konzultačné služby v riadení

Adeona s.r.o., Rajecké Teplice

Vývoj a predaj softvérových aplikácií, predaj hardvéru. Právne a ekonomické analýzy, analýzy pre odpadové hospodárstvo, projekty technologických procesov, plánov a procedúr, štatistické analýzy

Schwartz s.r.o. , Senec

Skladovanie, outsourcing a distribúcia chémie pre upratovacie spoločnosti, logistika, preskladnenie, archivácia dokumentov a majetku, registratúra. Ponúkané značky: Banchem, DeLux, Ecolab, TASKI, Bochemie

Rozhodcovský arbitrážny dvor a.s., Bratislava

Medzinárodný obchodný rozhodcovský súd - rozhodovanie sporov o majetkových nárokoch z obchodných a občianskoprávnych vzťahov nezávislými rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní

Iuro s.r.o., Bratislava

Rozhodcovské konanie

Právne centrum s.r.o., Bratislava

Komplexné právne služby pre právnické a obchodné spoločnosti i fyzické osoby. Právne poradenstvo, obchodné zmluvy, odborníci na slovenské, európske a medzinárodné právo

Slovenská komora mediátorov, Bratislava

Informácie o mediácii ako alternatíve riešenia sporov a konfliktov mimo súdu. Zoznam mediátorov a kontaktných údajov o osobách oprávnených na výkon mediácie

Defensa Consulting, Bratislava

Právne poradenstvo - občianske, rodinné, obchodné právo. správa a vymáhanie pohľadávok. Realitná činnosť, online poradenstvo

Rozhodcovský súd v Bratislave s.r.o., Bratislava

Riešenie majetkových sporov

Final efekt, s.r.o., Košice

Účtovníctvo, DPH, mzdová a personálna agenda pre malé a veľké závody. Zakladanie spoločností. Školenia a doučovanie z účtovníctva. Právne služby. Preklady z a do nemeckého jazyka

Arbitrážny súd, Banská Bystrica

Vymáhanie pohľadávok súdnou cestou, riešenie obchodných sporov, bezodkladná vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku formou exekúcie, riešenie sporov s nízkou hodnotou

Stály rozhodcovský súd, Bratislava

Právne a advokátske služby - rozhodcovské konanie, zákon o rozhodcovskom konaní, rokovací poriadok, zoznam rozhodcov

Helvik, Košice

Podnikateľské a organizačné poradenstvo, tlmočenie a preklady - maďarský, anglický, nemecký a ruský jazyk. Zakladanie a správa obchodných spoločností, aplikácia obchodného práva, zastupovanie v súdnych sporoch

Oskar AK s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti práva, ekonomiky a informačných systémov. Realizácia profesionálnych vzdelávacích programov orientovaných na problematiku práva, daní, optimalizácie firiem a riadenia ľudských zdrojov

JUDr. Magdaléna Kollárová a JUDr. Peter Slezák, Bratislava

Obchodné, občianske, trestné, pracovné a správne právo, zastupovanie pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi a zmierovacie konania, mediácie

JUDr. Jaroslav Homza, Košice

Poskytovanie právnych služieb: obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, trestné právo, poradenstvo cez internet

Daniel J. Krátky, Ksenak & Partners, Košice

Poradenská skupina. Slovenskí a zahraniční právnici, daňoví poradcovia, audítori

Domenico s.r.o., Zvolen

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zakladanie spoločností, vyhotovenie právnych zmlúv. Výroba a opravy gitár

Central European Acquisitions s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti fúzií a akvizícií malých a stredných spoločností

JUDr. Lucia Sklenárová, Žiar nad Hronom

Právne služby v oblastiach rodinného, občianskeho, správneho, pracovného, trestného a obchodného práva. Súdne a mimosúdne riešenie sporov

JUDr. Marek Hrouda a JUDr. Eva Hencovská, Košice

Mediátori - mimosúdne riešenie súdnych sporov

Copyright © BEST.SK