Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Právne poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby >

Právne poradenstvo

 
PODKATEGÓRIE

Offshore poradenstvo, daňové raje (6)

ODKAZY 1 - 50 z 58

PRK Partners s.r.o., Bratislava

Komplexné právne služby a daňové poradenstvo v oblasti bankovníctva, financií, fúzií a akvizícií, korporačného práva, všeobecného obchodného práva, pracovného práva, práva nehnuteľností a daní

Aspekt HM & Partners, Bratislava

Účtovníctvo, daňové, mzdové, obchodné a právne poradenstvo

Capitol Legal Group s.r.o., Bratislava

Advokátske poradenstvo a zastupovanie v oblastiach občianskeho, pracovného, obchodného, správneho, finančného a trestného práva

Coris a.s., Bratislava

Asistenčné a právne služby v oblasti poisťovania a iných oblastiach pre klientov v núdzi. Zabezpečenie technickej a zdravotnej asistencie

LawIT s.r.o., Trnava

Poradenstvo a právny audit v rámci procesov, komplexné podnikové poradenstvo a starostlivosť, školenia - Platná legislatíva v SR, Jazykové kurzy v hladine ALFA, Intenzívne konverzačné jazykové kurzy, projekty EU

Cascaya Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekonomického, finančného a daňového poradenstva. Finančné analýzy podnikov, rozbory výsledkov hospodárenia, účtovné expertízy, medzinárodné dane, audity, právne poradenstvo a právny audit

Řehák&Tisoň, Skalica

Právne poradenstvo pre podnikateľov, služby v oblasti obchodného, pracovného a občianskeho práva

CompanyService s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva

Právne centrum s.r.o., Bratislava

Komplexné právne služby pre právnické a obchodné spoločnosti i fyzické osoby. Právne poradenstvo, obchodné zmluvy, odborníci na slovenské, európske a medzinárodné právo

Atna, Bratislava

Mediačné centrum. Služby a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov. Kurzy a tréningy na odbúravanie stresu, na zvyšovanie kvality sociálnych a komunikačných zručností. Relaxačné pobyty pre ženy. Zážitková kancelária

Odškodné

Právna pomoc pre Slovákov a Čechov pri úrazoch a dopravných nehodách vo Veľkej Británii. Bezplatná právna pomoc pri uplatňovaní nároku na odškodné

Mediačný inštitút, Košice

Expertné a poradenské služby pri riešení sporov a konfliktov, mimosúdne riešenie sporov, riadenie krízových situácií

Defensa Consulting, Bratislava

Právne poradenstvo - občianske, rodinné, obchodné právo. správa a vymáhanie pohľadávok. Realitná činnosť, online poradenstvo

B&S Legal s.r.o., Bratislava

Služby právneho poradenstva pre oblasť práva Slovenskej republiky a práva EÚ

Villa s.r.o., Bratislava

Geodetické služby: geodetické zameranie, predprojektové zameranie skutkového stavu, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné plány, geodetické a katastrálne právne poradenstvo

Prolegal s.r.o., Bratislava

Právne služby so zameraním na právne poradenstvo v oblasti zahraničných investícií, právo obchodných spoločností, záväzkové právo, právne vymáhanie pohľadávok, mediálne a reklamné právo, bankové a finančné právo, akvizície nehnuteľností

CLC advokátska kancelária s.r.o., Bratislava

Právne poradenské služby so zameraním na oblasť práva obchodných spoločností, práva cenných papierov, fúzií a akvizícií, súťažného a konkurzného práva, bankového a finančného práva, zmenkového a šekového práva

eVector s.r.o., Nitra

Účtovné a daňové poradenstvo, personálne poradenstvo, poradenstvo v oblasti marketingu, poradenstvo v oblasti ekonomiky, poradenstvo v oblasti práva, poradenstvo v oblasti poisťovníctva

Auditex s.r.o., Bratislava

Audit, účtovníctvo, poradenstvo, finančné analýzy, daňové zastupovanie, forfaiting, vydávanie publikácií, poradenstvo v konkurznom konaní, odborný servis pri zakladaní spoločnosti, poradenstvo pri zmene vlastníckych vzťahov v spoločnostiach

Jako s.r.o., Košice

Audítorská činnosť, daňové a ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovníctva, právne poradenstvo, zastupovanie klienta, mzdy a personalistika, realitná činnosť, projektová činnosť

Schubert&partners s.r.o., Bratislava

Právne služby - obchodné právo, právo obchodných spoločností, konkurzné a daňové právo, právo duševného vlastníctva, autorské a zmluvné právo

Hájos&Partners s.r.o., Dunajská Streda

Služby advokátskej kancelárie. Všeobecné právne poradenstvo, obchodné právo, právo obchodných spoločností, občianske právo, konkurzné právo

ZnalEkon s.r.o., Banská Bystrica

Oceňovanie a hodnotenie podnikov, ekonomicko - finančná analýza, poradenstvo v oblasti financií, účtovníctva, daňových a právnych aspektov podnikania

JUDr. Ľubomír Vlha, Bratislava

Notársky úrad - právne služby a poradenstvo

World Business Association s.r.o., Bratislava

Ponuka ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva

JUDr. Jaroslav Homza, Košice

Poskytovanie právnych služieb: obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, trestné právo, poradenstvo cez internet

BL Consulting s.r.o., Bratislava

Ekonomické a právne poradenstvo, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vymáhanie náhrad škôd

JUDr. Soňa Miškovičová, Nové Mesto nad Váhom

Komplexné právne poradenstvo a služby v pracovnoprávnej, obchodnoprávnej, občianskoprávnej a trestnoprávnej oblasti

JUDr. Viola Dudáková, Bratislava

Advokátska kancelária - občianske, obchodné, pracovné a správne právo. Činnosť konkurzného správcu, mediácia

Arthur&Partner s.r.o., Bratislava

Integrované odborné služby - vedenie účtovníctva a priebežný audit, daňové a právne poradenstvo, analýza firemného potenciálu, založenie spoločností na kľúč

Datima s.r.o., Považská Bystrica

Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností. Predaj nehnuteľností v Chorvátsku s komplexným právnym servisom. Majetkové vysporiadanie k pozemkom, služby advokátskej kancelárie

Právospol s.r.o., Pezinok

Rozhodcovský súd, zastupovanie fyzických a právnických osôb, služby advokátskej kancelárie

Boržík Top-Eko, Bratislava

Skupina odborníkov špecializujúca sa na pomoc podnikateľským subjektom v účtovníctve, audítorstve, daňovom a ekonomickom poradenstve

Fivi Consulting s.r.o., Košice

Predaj a prenájom nehnuteľností - byty, domy, pozemky, chaty, kancelárske priestory. Právne poradenstvo v oblasti civilného práva, finančné poradenstvo

Slovenská poradenská spoločnosť a.s., Žilina

Komplexné právne, daňové a ekonomické poradenstvo

V4 Group a.s., Žilina

Konzultačná a poradenská skupina zameriavajúca sa na optimalizáciu daňového a právneho stavu svojich klientov. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu, vrátenie DPH zo zahraničia, komplexná správa pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie

JUDr. Peter Gališin, Nitra

Pracovné právo, bezpečnosť práce, pracovné úrazy, školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

JUDr. Andrej Cifra, Lučenec

Právne služby a poradenstvo v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, práva obchodných spoločností, pracovného práva a správneho práva

JUDr. Dana Husťáková, Košice

Univerzálny a multidispilinárny právny servis a poradenstvo

Consigliere Group, Bratislava

Správa pohľadávok, faktoring a forfaiting, poradenstvo v oblasti uzatvárania zmlúv. Personálne služby - výber zamestnancov, executive search. Zavádzanie systémov manažérstva kvality

BTS&Partners a.s., Košice

Účtovnícke služby, ekonomické, daňové a právne poradenstvo

Lieb likvidácie s.r.o., Trnava

Organizovanie likvidácií a reštrukturalizácií obchodných spoločností, odkupovanie zaťažených spoločností, poradenstvo pri ukončení podnikania

Realitná,dražobná a poradenská kancelária, Považská Bystrica

Realitná, dražobná a poradenská kancelária - Euro legislatíva, Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zákon o dobrovoľných dražbách, o notároch a notárskej činnosti

Tax Company k.s., Nitra

Daňové, účtovné, ekonomické a právne poradenstvo

JUDr. Ingrid Repková, Košice

Komplexný právny servis a poradenstvo so zameraním na obchodné, občianske, pracovné, rodinné, exekučné a trestné právo

JUDr. Miroslav Gregor, Trnava

Komplexná notárska činnosť - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, právne poradenstvo

LionConsult, Bratislava

Ekonomické poradenstvo, audit a právne poradenstvo, vedenie účtovníctva, finančná analýza

V.K.Konzulex s.r.o., Bratislava

Vymáhanie pohľadávok z obchodných vzťahov, správa pohľadávok. Ekonomické a právne poradenstvo

JUDr. Milan Ficek, Bratislava

Právne poradenstvo, konzultácie a zastupovanie pred súdmi, právny servis, online poradenstvo

JUDr. Magda Poliačiková, Žilina

Komplexný právny servis, služby právnej pomoci a právne poradenstvo
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK