Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Požiarna ochrana a bezpečnosť práce

Obsah > Firmy > Služby >

Požiarna ochrana a bezpečnosť práce

 
ODKAZY 1 - 50 z 139

ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Bratislava

Školenia vodičov, bezpečnostných poradcov a iných účastníkov cestnej prepravy nebezpečného tovaru ADR, poradenská a konzultačná činnosť podľa ADR

Fires s.r.o., Batizovce

Požiarna odolnosť

Procare s.r.o., Bratislava

Centrum preventívnej starostlivosti o zamestnanca. Budujeme systém pracovnej zdravotnej služby. Všetky naše postupy a činnosti podriaďujeme hlavnému cieľu – zabrániť vzniku poškodenia zdravia pracovným prostredím

Eko Servis, Bratislava

Poradenstvo v oblasti chemických látok a prípravkov, karty bezpečnostných údajov, etikety na označovanie chemikálií, vyhľadávanie azbestu, ochrana zdravia pri práci

Karenis s.r.o., Nitra

Služby bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany. Softvérové riešenia v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi

BEZPO, Bratislava

Služby technika PO a BOZP

Florian s.r.o., Martin

Predaj technických prostriedkov, výstroje a výzbroje pre hasičské a záchranné jednotky. Výroba a servis motorových striekačiek. Služby požiarneho technika

Pyroteam Group s.r.o., Hlboké

Technické zabezpečovanie ochrany pred požiarmi. Kontroly, opravy a dodávky hasiacich prístrojov, služby súvisiace s bezpečnosťou práce a ochranou životného prostredia

A.F.S. Systems s.r.o., Banská Bystrica

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, požiarne inžinierstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

In-Ma-Ko, Košice

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantových ventilov, skriniek na hasiace prístroje, lekárničiek, piktogramov

Reiwag Facility Service SK s.r.o., Bratislava

Upratovacie služby, umývanie okien, leštenie a údržba parkiet, čistenie žalúzií, recepčné služby, požiarna ochrana, bezpečnosť práce, technická správa budov

Eurohas, Košice

Požiarna technika - predaj, kontrolná a servisná činnosť. Technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik, revízie. Bezpečnosť na pracoviskách

Gabriel Balaško—Florián-Uni, Zvolen

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, environmentálne manažérstvo, vodohospodárstvo, odpadové hospodárstvo

Hastex s.r.o., Bratislava

Predaj hasiacich prístrojov a náhradných dielov, dýchacej techniky, čerpadiel, odevov, nosítok, školiaca a poradenská činnosť

Profis s.r.o., Holíč

Požiarna ochrana a bezpečnosť pri práci - požiarne hadice, prúdnice, hydrantové skrine, protipožiarne dvere, okná a steny, protichemické a protiplynové odevy pre požiarnikov, ručné a pojazdné hasiace prístroje

HasPO, Vranov nad Topľou

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Agentúra Bozpo Agency, Topoľčany

Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, odpadové hospodárstvo a životné prostredie - poradenstvo

Konzult s.r.o., Dubnica nad Váhom

Služby protipožiarnej ochrany, predaj a servis hydraulických rozrušovacích kladív, predaj hutného materiálu, prenájom vysokozdvižnej plošiny, montážne práce, obrezávanie a výrez stromov, čistenie zvodov dažďovej vody, evakuácia osôb z výškových budov

Konzultant BOZPO Agency

Informačný server na podporu vedenia agendy a plnenia úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odpadového hospodárstva

BTS-PO s.r.o., Prešov

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť práce, výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika, školenia bezpečnosti práce. Kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov. Požiarne značky, výstražné tabuľky, dýchacie prístroje. E-shop

FIREcontrol, Bratislava

Požiarna ochrana, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, požiarna technika

Pyrotex s.r.o., Trnava

Obchod s požiarnickym a hydrantovým tovarom, výroba a predaj pracovných odevov a oblečenia, revízie a kontroly hydrantov a hasiacich zariadení

Revit-Nitra s.r.o., Nitra

Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, kotlov, zdvíhacích zariadení. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

Stabil s.r.o., Trnava

Projektovanie, montáž a údržba elektrickej požiarnej signalizácie, hasiacich zariadení, zariadení na odvod dymu a tepla. Kontrola požiarnych hydrantov, plynová detekcia

Mgr. Emil Kováč, Košice

Vzdelávacie a rekvalifikačné stredisko pre obsluhy strojov a zariadení, kurzy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Fire System, Korňa

Predaj a revízie hasiacich prístrojov, predaj hydrantových systémov, bezpečnostného značenia, protipožiarna ochrana

Matúz consulting s.r.o., Fiľakovo

Poradenská a konzultačná spoločnosť - zavádzanie systémov riadenia kvality ISO 9001:2000, systémov environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004, manažérstvo odpadového hospodárstva, chemická bezpečnosť

Inštitút bezpečnosti práce s.r.o, Bratislava

Služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a environmentu, kurzy bezpečnosti pri práci

Gajos s.r.o., Liptovský Mikuláš

Služby na zaistenie ochrany pred požiarmi, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov, ochranných pracovných prostriedkov

Promat, Nitra

Požiarna bezpečnosť stavieb

Risk Consult s.r.o., Bratislava

Konzultačná a odborná inžinierska činnosť v oblasti požiarneho a bezpečnostného inžinierstva, protivýbuchovej prevencie. Spracovanie rizikových analýz a havarijného manažmentu

Školboz-Melicher, Bratislava

Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti pri práci

FM Consulting s.r.o., Púchov

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľov

Ľubomír Novák

Revízie a školenia v oblasti technických zariadení a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov

AT Servis s.r.o., Piešťany

Protipožiarne služby, výroba automatického systému hasenia, predaj hasív, prenosných hasiacich prístrojov

BOZPO s.r.o., Prievidza

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, protipožiarna ochrana. Pracovná zdravotná služba

Mipel s.r.o., Bratislava

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce s elektrickým zariadením, inžinierska činnosť elektro

Propo-Ľuboš Semančík, Banská Bystrica

Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, špecialista požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany (externým spôsobom), preventivár požiarnej ochrany obce, sprostredkovanie projektu a montáže požiarnotechnického zariadenia, obchodu, alebo inej služby

Spomart s.r.o., Martin

Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov, vykonávanie skúšok tlakových nádob, projektovanie, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie

F - Risk Group, s.r.o., Bratislava

Odborné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, preventívne protipožiarne prehliadky, kontroly a asistenčné služby, kontroly a revízie požiarnotechnických zariadení

HAS komplex s.r.o. Partizánske

Komplexná požiarna ochrana, bezpečnosť práce, hasiace prístroje, hydranty, požiarne dvere

Ajuva Š+S s.r.o., Banská Bystrica

Vzdelávanie a školenia v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, obsluhy. Odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob

Traser s.r.o., Galanta

Služby v zabezpečovacej a protipožiarnej technike

Tatrahasil, Poprad

Činnosť na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Odborné prehliadky a skúšky, revízie, kontroly a servis protipožiarnych technických a vyhradených technických zariadení

Pyroboss s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby

Ing. Ján Kadúc, Trnava

Služby v oblasti bezpečnosti cestnej premávky - predpisy, legislatíva, návrhy, zákony, zaujímavosti, požiarna ochrana

Lakur, Malá Hradná

Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Poradenstvo v oblasti znižovania nákladov na vykurovanie. Predaj vykurovacej a tepelnej techniky, dodávky biomasy na kúrenie

Pyroservis a.s., Melčice Lieskové

Dodávky protipožiarnych výrobkov a služieb. Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov, tlakové skúšky požiarnych hadíc, revízie tlakových nádob, aplikácie protipožiarnych náterov, školenia o požiarnej ochrane

Q-Zet s.r.o., Prievidza

Upratovacie práce vo firmách a domácnostiach, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana. Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva. Špedícia, medzinárodná doprava a zasielateľstvo do 3,5t, expresné dodanie zásielok, preprava ADR

Thapner Servis, Topoľčany

Služby v ochrane pred požiarmi. Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov a bezpečnostných značení
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK