Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Obchodovanie s pohľadávkami

Obsah > Firmy > Služby > Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo > Trh s pohľadávkami a likvidácia firiem >

Obchodovanie s pohľadávkami

 
ODKAZY 1 - 15 z 15

Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Bratislava

Mimosúdne inkaso, právne služby, fakturačný a upomienkový servis, dlhodobá správa, odkup pohľadávok, medzinárodné inkaso

VÚB Factoring a. s., Bratislava

Faktoring, forfaiting, dlhová arbitráž

Internetová burza pohľadávok

Riešenie problematiky pohľadávok cestou vzájomného zápočtu. Celoslovenská databáza pohľadávok určených na odplatné postúpenie tretím osobám. Možnosť využitia právneho a daňového servisu

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

Správa, vymáhanie a predaj pohľadávok

Inkaso pohľadávok s.r.o., Bratislava

Odkúpenie pohľadávok, mandátne zastupovanie, analýza portfólia pohľadávok, vymáhanie pohľadávok

Profaktor s.r.o., Žilina

Riešenie problémových pohľadávok, kúpa a predaj pohľadávok, prefinancovanie pohľadávok formou faktoringu, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Credit Clearing Center a.s., Bratislava

Služby v oblasti správy majetkových práv, odkúpenie pohľadávok

Profidebt Slovakia s.r.o., Bratislava

Nákup, správa a vymáhanie pohľadávok. Obchod s pohľadávkami. Faktoring a forfaiting. Pohľadávky po splatnosti

Factor Asset Management Group a.s., Bratislava

Správa a deblokácia pohľadávok, odkupovanie a obchodovanie s pohľadávkami, zápočtové operácie, znižovanie záväzkov

Pro-Finance service s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Vymáhanie, odkupovanie a správa pohľadávok v SR a EÚ. Zabezpečenie komplexných služieb: odkupovanie pohľadávok, mimosúdne – súdne vymáhanie, exekúcia, obchodné informácie, zápočtové operácie, znižovanie záväzkov, ekonomické - právne poradenstvo

Gordic Consulting s.r.o., Malacky

Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie veriteľa, uplatňovanie zmeniek, riadenie pohľadávok, vedenie evidencie dlžníkov

BB Consensus s.r.o., Bratislava

Mediácia v komerčnej oblasti, vyjednávanie s protistranou, práca s pohľadávkami

Credit Solution. s.r.o., Banská Bystrica

Komplexná správa pohľadávok po lehote splatnosti. Analýza vymožiteľnosti, mimosúdne inkaso, poradenský servis, súdne vymáhanie

BBF capital a.s., Banská Bystrica

Vymáhanie pohľadávok, outsorcing pohľadávok, factoring, forfaiting

Inkaso Bratislava s.r.o., Bratislava

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, odkup pohľadávok, vyhľadanie veriteľov, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, prihlásenie pohľadávky do konkurzu či likvidácie

Copyright © BEST.SK