Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ochranné známky, patenty

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby >

Ochranné známky, patenty

 
ODKAZY 1 - 17 z 17

Inventa, Bratislava

Patentová a známková kancelária

Vojčík&Partners s.r.o., Košice

Advokátska, patentová a známková kancelária

Rott, Růžička&Guttmann v.o.s., Bratislava

Patentová, známková a advokátska kancelária

Proton. Ivanka pri Dunaji

Patenty, ochranné známky, úžitkové vzory, priemyselné vzory, označenia pôvodu, obchodné mená, ochrana pred nekalou súťažou, licencie, rešerše

Litváková a spol, Bratislava

Patentová, známková a znalecká kancelária

MarkOffice

Zabezpečenie registrácie ochranných známok patentov, dizajnov a iných priemyselných práv, licencie, prevody, záložné práva, oceňovane priemyselných práv

Žuffa, Poprad

Patentová a známková kancelária - patenty, ochranné známky, design, úžitkové vzory

RNDr. Elena Dolanská, Bratislava

Patentová a známková kancelária - patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov. Zastupovanie slovenských a zahraničných prihlasovateľov, súdnoznalecké posudky

Holoubková, Bratislava

Patentová a známková kancelária. Patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia, dizajny

Ing. Peter Hojčuš, Bratislava

Patentová a známková kancelária

Patentservis Bratislava a.s., Bratislava

Služby v oblasti duševného vlastníctva - vynálezy, úžitkové modely, priemyselné vzory, ochranné známky, koncesie, oceňovanie, autorské práva, rozhodcovské a uzmierovacie konania

Ing. Štefan Kováčik, Bratislava

Patentová a známková kancelária, semináre, kurzy, školenia

Gele, Košice

Patentová, známkovacia, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária

Proton s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Zabezpečenie motorových vozidiel, služby kancelárie pre patenty a ochranné známky, zabezpečenie kancelárskych zariadení

Bezák-Hörmannová-Tomeš, Bratislava

Patentová kancelária - patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, design, rešerše, licencie

Záthurecký & partners, Banská Bystrica

Advokátska, patentová a známková kancelária

Ing. Zuzana Gajdošíková, Bratislava

Služby v oblasti priemyselných práv - patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, topografie polovodičových prvkov, označenia pôvodu. Ochrana práv vlastníkov duševného majetku pri porušovaní týchto práv

Copyright © BEST.SK