Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ošetrovateľské služby

Obsah > Firmy > Služby > Zdravotnícke služby >

Ošetrovateľské služby

 
PODKATEGÓRIE

Opatrovateľské služby (51)

ODKAZY 1 - 40 z 40

Bratislavsko-trnavská arcidiecézna charita, Trnava

Domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, opatrovateľské služby v rodinách, detské jasle Charitáčik, chránená dielňa

Senior-geriatrické centrum n.o., Modra

Komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť pre seniorov, vrátane nepretržitej 24-hodinovej lôžkovej starostlivosti

Gerium, Bratislava

Domov dôchodcov s kapacitou 50 miest pre mobilných a imobilných občanov. Podmienky prijatia, tlačivá

Domov sociálnych služieb Symbia, Zvolen

Poskytujeme služby sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom a dospelým zdravotne postihnutým občanom: s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a s kombinovaným postihnutím. Starostlivosť poskytujeme formou denného a celodenného pobytu

Ados, Mýtna

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v okrese Lučenec. Služby, cenník

Vitalita n.o., Lehnice

Zdravotnícke služby pre pacientov v oblastiach fyziatricko-rehabilitačnej a doliečovania dlhodobo chorých. Služby sociálnej starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby

Senior Park, Rohovce

Sociálne a zdravotné služby v domove sociálnych služieb, domove dôchodcov, hospici a dome ošetrovateľskej starostlivosti

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krupina

Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom pre 48 seniorov

Drahuškovo, Krajné

Domov komunitného bývania pre osoby s autizmom, chránené dielne pre zdravotne postihnutých

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Tisovec

Komplexná starostlivosť starým občanom a občanom so zdravotným postihnutím

Nový domov, Želiezovce

Dom dôchodcov a sociálnych služieb - opatrovateľská a zdravotná starostlivosť podľa individuálnych potrieb a zdravotného stavu obyvateľov domova

Domov dôchodcov, Santovka

Starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých ľudí

Seniorville, Bratislava

Zdravotná starostlivosť, bývanie

Ados-DS s.r.o., Dunajská Streda

Ošetrovateľská starostlivosť a opatrovateľská služba v domácom prostredí

Sados s.r.o., Michalovce

Ošetrovateľské služby v domácom prostredí hradené z verejného zdravotného poistenia

Domov sociálnych služieb, Detva

Poskytovanie sociálnych služieb telesne postihnutým

Domov sociálnych služieb Dúha, Bardejov

Zariadenie s denným a týždenným pobytom pre deti a dospelých s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania, zmyslovým postihnutím

Hospic sv. Františka z Assisi, Palárikovo

Paliatívna starostlivosť zdravotne a ťažko postihnutých osôb, domov dôchodcov, lekársky dozor, lôžková časť

Domus Bene–Dom dobra, Senec

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby

Ošetrovateľské centrum s.r.o., Humenné

Domáca ošetrovateľská starostlivosť a služby lôžkového zdravotníckeho zariadenia

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča

Sociálne služby seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, celoročná forma pobytu

Hron Dubová, Nemecká

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Podmienky prijatia, poskytované služby, úhrady za služby, aktivity

Poliklinika-LDCH s.r.o., Detva

Neštátne zdravotnícke zariadenie - ambulantná a lôžková zdravotná starostlivosť, rehabilitačné pracovisko. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice

Základná a odborná ambulantná a ústavná starostlivosť starším a chronicky chorým osobám

Gerion, Borinka

Súkromné lôžkové zariadenie pre imobilných a čiastočne mobilných dôchodcov

Domov dôchodcov, Poproč

Ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, kultúrna činnosť pre seniorov

Domov sociálnych služieb, Prešov

Starostlivosť a ubytovanie pre telesne postihnutých občanov, detský stacionár

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen

Služby sociálnej starostlivosti pre starých a zdravotne postihnutých občanov s telesným a zmyslovými poruchami s celoročnou formou pobytu. Podmienky prijatia, tlačivá, aktuality

Hospic Matky Božej, Piešťany

Starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Klenovec

Sociálne služby spojené s celoročným ubytovaním starým občanom - podmienky prijatia, aktivity, rozsah služieb

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Skalica

Služby pre klientov s diagnózou mentálna retardácia, Downov syndróm, Rettov syndróm a autizmus

Domov sociálnych služieb, Strážske

Zariadenie s celoročným pobytom pre 100 detí s telesným a mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Okoč-Opatovský Sokolec

Pobyt a starostlivosť o pacientov v ľahkom, strednom a ťažkom pásme mentálnej retardácie s primárnym mentálnym postihnutím a pridruženým telesným postihom

Domov-penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov, Kolárovo

Poskytovanie starostlivosti v sociálnej a zdravotnej oblasti

Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou

Zariadenie s celoročným a týždenným pobytom - starostlivosť dospelým občanom s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania a zmyslovým postihnutím

Kor-Gym n.o., Hertník

Integračné zariadenie, domov sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnutých bez rozdielu pohlavia a veku

Dominik n.o., Veľká Lehota

Domov dôchodcov, domov sociálnych služieb, penzión pre seniorov

Ados-Magda s.r.o., Nitra

Domáca ošetrovateľská starostlivosť, liečebná rehabilitácia, opatrovateľská služba

Domov n.o., Veľké Kapušany

Domov dôchodcov, zabezpečenie sociálnych služieb, podmienky prijatia, možnosti rehabilitácie, služby, aktivity

Harris Slovakia a.s., Bratislava

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti - odborné ošetrovanie doma u pacienta, liečebná rehabilitácia, opatrovateľská služba


Copyright © BEST.SK