Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Odvoz odpadu

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Odvoz odpadu

 
ODKAZY 1 - 50 z 56

Envi-Pak a.s., Bratislava

Spätný odber odpadu z obalov. Licencia pre Slovensko na používanie registrovanej značky Zelený bod. Odborné a právne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

Safety - Kleen Slovakia, s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Dodávky a montáž umývacích stolov, prístrojov na čistenie súčiastok, bŕzd. Predaj ekologickej umývacej tekutiny. Zber a preprava nebezpečných odpadov

Sewa a.s., Bratislava

Kolektívny systém poskytujúci komplexné riešenia v oblasti financovania a organizácie celého systému zhromažďovania, zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu, odpadov z obalov, použitých prenosných batérií a akumulátorov

A.S.A. Slovensko s.r.o., Zohor

Nakladanie s priemyselnými odpadmi - zber, triedenie, zneškodňovanie, zvoz odpadov, predaj a prenájom kontajnerov, nádob na odpad, lisov na druhotné suroviny

Kosit a.s., Košice

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu, čistenie a údržba komunikácií, jarné a jesenné upratovanie, separovaný zber

OLO a.s., Bratislava

Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava

Služby v rámci celého reťazca odpadového hospodárstva - zber, logistika, spracovanie, zhodnocovanie, likvidácia. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi, s odpadmi z domácností, čistenie komunikácií a verejných priestranstiev

Remas servis s.r.o., Bratislava

Odber a recyklácia odpadov, manažment životného prostredia, servis v ekológii

Marot s.r.o., Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadov zo stavieb veľkokapacitnými kontajnermi, dovoz a odvoz sypkých materiálov - zeminy, štrku, piesku. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Marius Pedersen a.s., Trenčín

Zhromažďovanie odpadov triedených podľa druhov, zhodnocovanie odpadov, outsourcing odpadového hospodárstva, odsraňovanie ekologických záťaží, zneškodňovanie odpadov skládkovaním, triedenie, lisovanie a recyklácia druhotných surovín

DDD Activ, Bratislava

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, čistiace a upratovacie práce, dočisťovanie kontajnerových stojísk, odvoz a likvidácia odpadov

Miroslav Repáň, Veľké Leváre

Odvoz a likvidácia stavebného a objemového odpadu na riadené skládky

EkoPark s.r.o., Bratislava

Preprava sypkých materiálov, odvoz a likvidácia stavebného a komunálneho odpadu, zemné práce, pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

EKO-M Slovakia s.r.o., Trnava

Komplexná inžinierska činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Odvoz a zneškodňovanie odpadov z odvetví: strojárstvo, stavebníctvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, veterinárna starostlivosť

PolyStar s.r.o., Šurany

Zber biologického odpadu zo zdravotníckych zariadení: infekčný materiál, striekačky, ihly, kanyly, vyradené lieky, odpadové dezinfekčné prostriedky

FH-Hotis s.r.o., Pezinok

Výkup železa a farebných kovov, likvidácia a odvoz kovového odpadu

Deltronik s.r.o., Trnava

Služby v oblasti zberu vyradených elektrických zariadení a odpadu z elektrotechnickej a elektronickej výroby

Demont Servis SK s.r.o., Senica

Demolácie stavieb, likvidácia zastaralých technologických zariadení, výkup, úprava a predaj kovového odpadu, recyklácia stavebného odpadu, odvoz stavebnej sute

H+Eko s.r.o., Košice

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva - zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia plastov a elektroodpadu

Včielka Košice s.r.o., Košice

Zemné a výkopové práce, odvoz stavebného odpadu, zimná údržba komunikácií a priestranstiev

Autodoprava-zemné práce, Topoľčany

Doprava: drveného kameniva, štrku, piesku, odvoz odpadu na riadenú skládku, odvoz zo zemných prác. Zemné práce: kopanie základov, žúmp, pivníc, bazénov, terénne úpravy, výkopy pre inžinierske siete

Aku-Trans s.r.o., Nitra

Výkup, zber a doprava opotrebovaných akumulátorov a batérií

Erpos s.r.o., Žilina

Realizácia pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb, vykonávaie opráv, rekonštrukcií a novostavieb koľajových stavieb, výroba betónu, veľkoobchod so stavebným materiálom, zber a recyklácia stavebných odpadov

Ekotranz s.r.o., Nová Baňa

Služby v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na nebezpečné odpady. Konzultácie a technické poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, odbery vzoriek odpadov a následné analýzy. Zber, odvoz a likvidácia odpadov

T+T a.s., Žilina

Komunálne služby - vývoz a likvidácia odpadu, separovaný zber odpadu, ručné a strojové zametanie, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, údržba miestnych komunikácií

Agency of Security Fenix s.r.o., Bratislava

Strážna služba, preprava peňazí a cenín, zabezpečovacie systémy, monitoring vozidiel, upratovacie služby, odvoz odpadu

Homola Team s.r.o., Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadu, dovoz stavebných materiálov, zemné práce s UNC, stolárske práce, upratovanie miestností a objektov

Ekos s.r.o., Stará Ľubovňa

Služby v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, starostlivosť o verejnú zeleň, správa mestských lesov

VPS Vysoké Tatry s.r.o., Vysoké Tatry

Zber a odvoz komunálneho odpadu, údržba verejnej zelene, cestná nákladná doprava, ubytovacie služby (turistická ubytovňa)

Iceko s.r.o., Banská Bystrica

Odvoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi. Požičovňa a predaj prívesov a stavebnej techniky. Bazár komunálnej a stavebnej techniky

Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky

Komplexné komunálne služby - odvoz odpadu, triedenie odpadu, separovaný zber, čistenie mesta a úprava verejnej zelene, prevádzkovanie trhovísk, správa mestských komunikácií, pohrebné a cintorínske služby

Technol, Prievidza

Služby v oblasti odpadového hospodárstva. Obchod s chemikáliami - výkup, likvidácia. Priemyselné čistenie. Rekonštrukcie a sanácie železničného zvršku. Výroba a predaj posypovej soli

Jozef Ganz, Banská Bystrica

Zimná a letná údržba peších komunikácií, odvoz komunálneho odpadu v meste

Fúra s.r.o., Košice

Odvoz a likvidácia odpadov, separovaný zber, zber kafilérnych a nebezpečných odpadov, kompostovanie odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov

Odvoz-odpadu.sk

Stavebný a komunálny odpad, zemina, prenájom kontajnerov

Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota

Technické služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mestá, obce, priemysel, podnikateľov. Čistenie mesta, komunikácií, kontajnerová služba, zimná údržba, separovaný zber

Ekoray, Námestovo

Odvoz a likvidácia elektronického odpadu a obrazoviek

Leoness, Trakovice

Predaj a dodávky reklamných predmetov, kalendárov, diárov. E-shop ochranných pracovných pomôcok, čistiacich prostriedkov. Služby odpadového hospodárstva

Technické služby a.s., Ružomberok

Vývoz komunálneho odpadu, starostlivosť o verejnú zeleň, čistenie mesta, pohrebné služby

Kovmetal s.r.o., Košice

Výkup druhotných surovín, odvoz odpadu, likvidácia technologických zariadení. Obchodovanie s hutným materiálom

Združenie TKO Semeteš n.o., Turzovka

Nezisková organizácia - služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia organizovaním zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu. Separovaný zber odpadu, recyklácia

Špep, Bratislava

Odvoz a likvidácia stavebného odpadu

Erson Recycling s.r.o., Trenčín

Uskladnenie a recyklácia nekontaminovaného stavebného odpadu, uskladnenie a recyklácia stavebného materiálu, uskladnenie a recyklácia stavebnej sute, stavebného odpadu, zemné práce, predaj recyklátov, zeminy

Elkapo s.r.o., Nitra

Práca s odpadmi - skládkovanie odpadov, separácia odpadov. Odvoz a likvidácia stavebných a iných odpadov

Technické služby Senica a.s., Senica

Zber, zvoz a uloženie komunálneho odpadu pre mesto a priľahlé obce, zvoz a zber objemného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, prevádzka skládky komunálneho odpadu

Modrá Planéta s.r.o., Bratislava

Triedenie, balenie, zber, preprava, spracovanie, zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Zberko s.r.o., Košice

Výkup kovového odpadu, zvážanie a triedenie kovového odpadu, papiera, plastov a komunálneho odpadu. Likvidácia starých technologických strojov a zariadení. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Jozef Krasula, Korňa

Asfaltovanie, zemné, výkopové a búracie práce. Pokladanie liatych asfaltov, asfaltových zmesí, zámkovej dlažby. Odvoz zeminy, preprava stavebných materiálov

Kont Expres, Bratislava

Odvoz odpadu, prenájom veľkokapacitných kontajnerov, dovoz sypkých materiálov, štrku, piesku, zeminy, makadamu

A-Z Stav, s.r.o., Bratislava

Recyklácia a zneškodňovanie stavebného odpadu, odber a spracovávanie stavebných odpadov, poradenstvo a konzultácie
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK