Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Likvidácia odpadu

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Likvidácia odpadu

 
PODKATEGÓRIE

Odvoz odpadu (56)

Recyklácia odpadu (63)

Skládky odpadu (12)

Zberne druhotných surovín (58)

ODKAZY 1 - 50 z 132

Envi-Pak a.s., Bratislava

Spätný odber odpadu z obalov. Licencia pre Slovensko na používanie registrovanej značky Zelený bod. Odborné a právne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

Sewa a.s., Bratislava

Kolektívny systém poskytujúci komplexné riešenia v oblasti financovania a organizácie celého systému zhromažďovania, zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu, odpadov z obalov, použitých prenosných batérií a akumulátorov

A.S.A. Slovensko s.r.o., Zohor

Nakladanie s priemyselnými odpadmi - zber, triedenie, zneškodňovanie, zvoz odpadov, predaj a prenájom kontajnerov, nádob na odpad, lisov na druhotné suroviny

Kosit a.s., Košice

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu, čistenie a údržba komunikácií, jarné a jesenné upratovanie, separovaný zber

Vassal s.r.o., Bratislava

Predaj pohonných hmôt a likvidácia - recyklácia stavebného odpadu

OLO a.s., Bratislava

Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava

Služby v rámci celého reťazca odpadového hospodárstva - zber, logistika, spracovanie, zhodnocovanie, likvidácia. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi, s odpadmi z domácností, čistenie komunikácií a verejných priestranstiev

Sita Slovensko a.s., Bratislava

Outsourcing odpadového hospodárstva, odvoz priemyselných a komunálnych odpadov, výkup a spracovanie druhotných surovín, priemyselné čistenie zariadení a objektov, sanačné práce, poradenstvo v oblasti životného prostredia

Cvik, Bratislava

Výkup farebných kovov a železa. Likvidácie, paličské a demolačné práce

Wert s.r.o., Trnava

Rádiochemické analýzy, meranie rádioaktivity, likvidácia použitých ionizačných a požiarnych hlásičov, spektrometrické merania alfa, beta a gama aktívnych rádionuklidov

Detox s.r.o., Banská Bystrica

Odpadové hospodárstvo, likvidácia odpadov, dekontaminácia územia, recyklácia, návrh environmentálnych projektov

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Bratislava

Prevádzkovanie a vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

D.Ktronic, Myjava

Predaj elektronických komponentov pre servisné organizácie, súkromné firmy a rádioamatérov. Výkup a likvidácia kovového odpadu, ekologická likvidácia zariadení výpočtovej techniky a spotrebnej elektroniky

Ekosur, Jaslovské Bohunice

Projektová a výskumná činnosť v oblasti rádioaktívnych odpadov, spracovanie rádioaktívnych odpadov, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, stavebná činnosť

Marot s.r.o., Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadov zo stavieb veľkokapacitnými kontajnermi, dovoz a odvoz sypkých materiálov - zeminy, štrku, piesku. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Neokov, Košice

Recyklácia, likvidácia, zber, skladovanie a spracovanie odpadov, nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, výkup druhotných surovín a železa, kovový odpad a šrot

Maveba s.r.o., Vranov nad Topľou

Minimalizácia tvorby odpadov, zhodnocovanie odpadov, recyklácia

Drusur s.r.o., Ružomberok

Výkup, zber, likvidácia, spracovanie, zhodnocovanie, recyklácia a predaj kovového odpadu - železný šrot a farebné kovy

Testeco s.r.o., Košice

Izolácie a opravy stavieb, nátery, podlahové systémy, zatepľovanie objektov, búracie práce, likvidácia odpadu, výškové práce

Roil Trade s.r.o., Bratislava

Recyklácia odpadových látok s vysokým obsahom organických podielov, extrakcia oleja z uhľovodíkových olejových kalov

AGB ekoservis s.r.o., Košice

Zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, ekologické služby, recyklácia, zber a zhromažďovanie elektrozariadení, úprava nemocničného odpadu sterilizáciou, dekontaminácia a biologická úprava odpadov

ISS Facility Services s.r.o., Bratislava

Upratovanie a čistenie, likvidácia odpadu, hotelové služby, catering, požiarna ochrana, bezpečnostné služby, hygienický materiál, deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, pošta, zimná údržba ciest, IT riešenia

Okin Facility CZ s.r.o., Bratislava

Technická správa budov, upratovacie práce, bezpečnostné služby, recepcie, odpadové hospodárstvo, poštové služby, údržba zelene

A.A.Service s.r.o., Bratislava

Likvidácia a sanácia materiálov s obsahom azbestu, sanácia kontaminovanej pôdy

Kovod Trade a.s., Banská Bystrica

Výroba hliníkových zliatin a likvidácia hliníkového odpadu

Gavkum s.r.o., Bratislava

Búracie práce, demontáž oceľových konštrukcií, zemné práce, recyklácia stavebných odpadov

Fonhit s.r.o., Košice

Návrh, predaj, dodávka, montáž, servis a prevádzka vodohospodárskych technológií a zariadení. Monitoring, recirkulácia, čistenie, úprava, doprava, skladovanie a využitie domových, komunálnych a priemyselných odpadových vôd

DDD Activ, Bratislava

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, čistiace a upratovacie práce, dočisťovanie kontajnerových stojísk, odvoz a likvidácia odpadov

Miroslav Repáň, Veľké Leváre

Odvoz a likvidácia stavebného a objemového odpadu na riadené skládky

Natur-Pack a.s., Bratislava

Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov

EkoPark s.r.o., Bratislava

Preprava sypkých materiálov, odvoz a likvidácia stavebného a komunálneho odpadu, zemné práce, pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

EKO-M Slovakia s.r.o., Trnava

Komplexná inžinierska činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Odvoz a zneškodňovanie odpadov z odvetví: strojárstvo, stavebníctvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, veterinárna starostlivosť

Ing. Vladimír Kurek, Prešov

Distribúcia produktov pre ekologickú likvidáciu organického odpadu - prírodné baktérie a enzýmy. Veľkoobchodom s textilom - ľahký bytový textil, kusový textil

PolyStar s.r.o., Šurany

Zber biologického odpadu zo zdravotníckych zariadení: infekčný materiál, striekačky, ihly, kanyly, vyradené lieky, odpadové dezinfekčné prostriedky

ŽP Eko Qelet a.s., Martin

Výkup, predaj a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v prevádzkach na Slovensku

Fecupral s.r.o., Veľký Šariš

Odpady - zber, triedenie, recyklácia a likvidácia. Spaľovňa nebezpečných odpadov. Likvidácia polychlórovaných bifenylov

Ecorec Slovensko s.r.o., Pezinok

Poskytovanie riešení v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na energetické zhodnocovanie odpadov. Spracovanie pevných odpadov na báze dreva, plastov, papiera, textilu, kože. Spracovanie odpadov na energetické využitie ako alternatívne palivá

Wip autoservis s.r.o., Šamorín

Autovrakovisko, predaj nových a použitých náhradných dielov a súčiastok, autorizácia - spracovanie starých vozidiel, výkup a predaj havarovaných vozidiel, likvidácia starých vozidiel. Odťahová služba: odťahové vozidlo MAN s hydraulickou rukou - nos. 5,5 t

Lecol s.r.o., Rajec

Analytické hodnotenie a zaraďovanie odpadov podľa katalógu, preprava odpadov a vypracovanie dokladov ADR, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Envi-Geos Nitra s.r.o.

Outsourcing odpadového hospodárstva pre priemyselných zákazníkov, tekuté odpady, nebezpečné odpady, komplexné nakladanie s odpadmi na obciach, recyklácia plastov, skládka odpadov

Hydrocomp, Bratislava

Geologické práce a práce v oblasti životného prostredia s orientáciou na ochranu kvality podzemných vôd

Ronar s.r.o., Košice

Zneškodnenie azbestového nebezpečenstva. Služby: komplexné poradenstvo, spracovanie projektu likvidácie azbestu, vypracovanie a schválenie pracovného postupu, schválenie manipulácie, odborné zneškodnenie

Ekotrans J.G. s.r.o., Pezinok

Demontáž a búranie železobetónových, betónových a murovaných konštrukcií, zemné práce. Odvoz, triedenie a likvidácia odpadu z demontovaných stavieb, ciest a pozemkov, recyklácia betónového odpadu. Práce s čerpadlom na betón

Clean servis s.r.o., Dunajská Streda

Upratovanie, čistenie, ošetrovanie podláh, chemické čistenie, impregnácia, výškové práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia, pieskovanie, čistenie vozidiel, exteriérové práce, ekologická likvidácia výpočtovej techniky, starostlivosť o zeleň

Ekol-recyklačné systémy s.r.o., Fintice

Zhodnocovanie odpadových olejov, servis priemyselných olejov, zber a preprava odpadov z autoservisov a priemyslu

V.O.D.S. a.s., Košice

Zber, preprava a likvidácia odpadov, demolácia a likvidácia výrobných komplexov, skládka odpadov, poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia

Environcentrum s.r.o., Košice

Komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia stavebných odpadov. Sanácie nepovolených skládok. Izolácie havarijných nádrží

FH-Hotis s.r.o., Pezinok

Výkup železa a farebných kovov, likvidácia a odvoz kovového odpadu

Elektro Recycling s.r.o., Banská Bystrica

Činnosť v oblasti nakladania s ostatným a s nebezpečným odpadom, spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, zber a odvoz elektroodpadu

Arguss s.r.o., Bratislava

Zber, preprava a ekologické spracovanie odpadov, riešenie ekologických zaťaží, environmentálne poradenstvo
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK