Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Geologické práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Geologické práce

 
PODKATEGÓRIE

Geológia (10)

Vŕtanie a čistenie studní (18)

ODKAZY 1 - 40 z 40

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Komplexný výskum pôdy, monitorovanie vlastností pôd SR, tvorba databáz a informačného systému o pôdach SR, tvorba a údržba registra pôdy SR, expertná a poradenská činnosť pre potreby štátnej správy a užívateľov pôdy

Geotest Bratislava s.r.o., Bratislava

Konzultačné, poradenské a dodávateľské služby v ekologických odboroch, v hydrogeológii, inžinierskej geológii, geotechnike. Služby hydrochemických laboratórií a laboratórií mechaniky zemín

Geokonzult a.s., Košice

Hydrogeologický prieskum, zakladanie stavieb, sanačné práce, geotechnické skúšky, inžinierska geológia

Esprit s.r.o., Banská Štiavnica

Geologický výskum a prieskum, krajinná ekológia, mapová tvorba, vyhľadávanie nerastných surovín, ochrana zdrojov minerálnych a pitných vôd

Ingeo-Envilab s.r.o., Žilina

Vykonávanie laboratórnych prác v oblasti fyzikálno-chemických a mikrobiologických rozborov vzoriek všetkých druhov vôd a ostatných zložiek životného prostredia a v oblasti laboratórnych skúšok fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín

Ekosur, Jaslovské Bohunice

Projektová a výskumná činnosť v oblasti rádioaktívnych odpadov, spracovanie rádioaktívnych odpadov, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, stavebná činnosť

Ekogeos s.r.o., Bratislava

Inžinierskogeologické prieskumy základovej pôdy, hydrogeologické prieskumy, laboratórne práce (fyzikálne, deformačné a pevnostné charakteristiky vzoriek zemín), terénne technické práce

Geoexperts s.r.o., Žilina

Geotechnický monitoring, merania, hydrogeologické skúšky

Sprušanský Vladimír - Oáza, Radimov

Vŕtanie studní, vrtné práce, komplet dodávky s materiálom, záruka vody

Enviro System s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti životného prostredia a geologického prieskumu, EIA, inžiniersko-geologický prieskum, vrtné práce, vŕtanie studní, prieskum kontaminácie vody a pôdy, ekologický audit

Hydrocomp, Bratislava

Geologické práce a práce v oblasti životného prostredia s orientáciou na ochranu kvality podzemných vôd

Geopas s.r.o., Žilina

Geofyzikálny prieskum - inžinierska geológia, hydrogeológia, prieskum pre nerastné suroviny a skládky, zakladanie stavieb

EnviGeo a.s., Banská Bystrica

Geologické práce. Práce v oblasti životného prostredia, sanácie, audity. Stavebná a projekčná činnosť. Ťažba a úprava nerastných surovín. Informačné systémy

Ingeo a.s., Žilina

Riešenia v oblastiach inžinierskej geológie, hydrogeológie, laboratórnych prác, mechaniky hornín a zemín

Aquifer s.r.o., Bratislava

Geologické prieskumné práce, inžiniersko-geologický prieskum, geofyzikálny prieskum, atmogeochemický prieskum, sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, ekologický audit

HGM-Žilina s.r.o., Žilina

Služby v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. Rizikové analýzy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ekologické audity, monitorovacie systémy, hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, projekčná činnosť

Miroslav Novotný, Žilina

Inžinierska geológia, geotechnika, vodohospodárske stavby

Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava

Ekológia, geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, rizikové analýzy, environmentálny audit, prieskum znečistenia, prehliadky vrtov televíznou kamerou, hydrogeologické posudky, sanácie

Geocomplex a.s. Bratislava

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov

Geovrt s.r.o., Košice

Vrtné a stavebné práce, hydrogeologický a geologický prieskum, špeciálne zakladanie, špeciálne stavebné práce, výroba armokošov

Koral s.r.o., Spišská Nová Ves

Tvorba a tlač máp, geofyzikálne práce, karotážne práce, GIS, DPZ

Transial s.r.o., Bratislava

Geologický prieskum - inžinierskogeologický, radónový, hydrogeologický, ložiskový a geofyzikálny prieskum

Hydeko-KV, Bratislava

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, geochemické práce pre geologický prieskum

Envigeo a.s. OZ Envitaz, Banská Bystrica

Environmentálne stavby, ťažba a spracovanie nerastných surovín, technologické vyhodnotenie kvality surovín

V&V GEO, s.r.o., Bratislava

Prieskum pre staveniská objektov, technické prieskumné práce a poľné skúšky, laboratórne skúšky zemín, zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, geologický dozor, realizácia monitorovacích systémov, riešenie stabilitných problémov

AG&E s.r.o., Bratislava

Geofyzikálna firma so zameraním na riešenie geologickej a ekologickej problematiky, vykonávanie geodetických prác a radónový prieskum

Geotrans, Prešov

Inžiniersko-geologické faktory, hydrogeologický prieskum, geofaktory životného prostredia

Progeo s.r.o., Žilina

Ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Ekohydrogeo s.r.o., Bratislava

Konzultačná, inžinierska a realizačná spoločnosť - služby v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, ochrany životného prostredia, odpadového a vodného hospodárstva

Geostatik a.s., Žilina

Zakladanie stavieb, pažené stavebné jamy, horninové kotvy, mikropilóty, inžinierska geológia, projektová činnosť

Geotechnik Plus s.r.o., Košice

Horizontálne vrty, vŕtané studne, mikropilóty, sanácie zosuvov, geologický prieskum

Slovzeolit s.r.o., Spišská Nová Ves

Predaj a spracovanie ekologickej nerastnej suroviny Zeolit, hydrogeológia a inžinierska geológia, ekológia a odpady

RGS

Informačné technológie, geologické a geofyzické služby

Geotip s.r.o., Bratislava

Hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologické posudky, ekologický audit

EKOadr, Bratislava

Ponuka služieb v životnom prostredí, preprava nebezpečných vecí ADR, komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia, audity, geologické práce, systémy riadenia kvality

BHF Environmental s.r.o., Bratislava

Aplikácia geofyzikálnych metód a geografické informačné systémy. Zisťovanie tesnosti plastových izolácií, štandardný geofyzikálny prieskum, tvorba vektorových a rastrových údajov, tvorba tematických máp

Penetra, Prešov

Vykonávanie inžinierskogeologického, hydrogeologického a geologického prieskumu. Vŕtanie a regenerácia studní, čerpacie skúšky, prieskum životného prostredia, posudky pre zakladanie stavieb a osadenie

Geosan s.r.o., Bratislava

Riešenie problematiky spojenej s ochranou pitnej vody, podzemných vôd, horninového prostredia a pôdneho vzduchu

Hydrant s.r.o., Bratislava

Služby v ekologických odboroch, ochrane vybraných zložiek životného prostredia, v hydrogeológii a inžinierskej geológii

Geobom s.r.o., Košice

Geologické a vrtné práce - sanácie zosuvov, hydrogeologické vrty, inžiniersko- geologické vrty


Copyright © BEST.SK