Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Geodetické práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Geodetické práce

 
ODKAZY 1 - 50 z 135

Komora geodetov a kartografov

Stavovská organizácia zastupujúca svojich členov, kontrolujúca ich kvalitu činnosti

Hrdlička-Košice s.r.o., Košice

Geodetická kancelária, inžinierska geodézia, digitálne technické mapy

DG Servis, Stupava

Meranie chvenia a stavu ložísk, vyvažovanie, montáže, geodetické práce

GeoKod s.r.o., Bratislava

Geodetická kancelária - zememeračné práce a služby - inžinierska geodézia, pozemkové úpravy, kataster nehnuteľností

Sophistic Investment a.s., Banská Bystrica

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, správa a prenájom nehnuteľností, zabezpečenie geodetických prác, realizácia rekonštrukčných prác nehnuteľností, speňaženie prebytočného majetku v rámci aukcií, poradenská a konzultačná činnosť

Geodetická kancelária, Nitra

Geodetické práce a služby

ISPO inžinierske stavby s.r.o., Prešov

Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve, geodetické a kartografické práce, autorské a stavebné dozory, expertné prehliadky a posúdenia inžinierskych a dopravných stavieb

Geo-Net s.r.o., Martin

Geodetická činnosť, mapovanie, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy, stavebné povolenia

I.F.I. Group a.s., Žilina

Projekčná a inžinierska činnosť, geodetické a kartografické práce v investičnej výstavbe, oceňovanie nehnuteľností, projekcia a výstavba el. sietí a zariadení

Geoko s.r.o., Topoľčany

Vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, napĺňanie informačných systémov geodetickými údajmi, polohopisné a výškopisné merania, práce inžinierskej geodézie, žeriavové dráhy

Ingeva, Bratislava

Inžinierska geológia - vrtné práce, studne, laboratórne rozbory zemín a hornín, poľné skúšky, dynamická a statická penetrácia, chemické rozbory podzemnej vody, presiometrické skúšky, radónový prieskum

ISA Systems s.r.o., Bratislava

Služby v oblastiach geodetických a kartografických prác, ponuky softvérových riešení, tvorby užívateľského programového vybavenia, predaj hardware

Ornth s.r.o., Banská Bystrica

Geodetické služby. Predaj - geodetické prístroje, totálne stanice, teodolity, nivelačné prístroje, laserové diaľkomery, meracie pásma, vysielačky

Geodézia Žilina a.s., Žilina

Geodetické práce, vymeriavanie pozemkov, diaľnice a predaj prístrojov firmy TOPCON a BMI

Geo Slovakia s.r.o., Košice

Inžinierska geológia, hydrogeológia, geotechnika, laboratórne práce

Geodeticca 3D Works s.r.o., Košice

Inžinierska geodézia, vizualizácie, laserové skenovanie, fotogrametria

Una-Rodinné domy s.r.o., Bratislava

Projektovanie a architektúra stavieb, inžinierske činnosti, realizácia drevených a murovaných rodinných domov. Geodetické práce

Villa s.r.o., Bratislava

Geodetické služby: geodetické zameranie, predprojektové zameranie skutkového stavu, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné plány, geodetické a katastrálne právne poradenstvo

M.M. Geo, Komárno

Geodetická kancelária - zameranie novostavby ku kolaudácií, vyznačenie vecného bremena, zmena hranice zastavaného územia, kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu, meranie posunov stavebných objektov

Geo-Optika, Bratislava

Zememeračská kancelária - reprografia, planografia, polohopisné a výškopisné plány, meranie pôdorysov, vytyčovanie stavieb, xerox, skenovanie

GSK geodetická spolocnosť s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Ponuka služieb v oblasti geodézie a kartografie

Geodézia Bratislava s.r.o., Bratislava

Geometrické plány, digitálne mapy, pozemkové úpravy, inžinierska geodézia

Gepos s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Autorizovaný geodet a kartograf v rozsahu všetkých činností

GeoSys s.r.o., Bratislava

Vypracovanie geodetickej časti predprojektovej dokumentácie s vyznačením platného stavu katastra nehnuteľností, realizácia geodetických prác v investičnej výstavbe

S-Geo s.r.o., Piešťany

Komplexná geodetická činnosť, kartografické práce

Geoaspekt s.r.o., Bratislava

Geodetické práce a služby, inžinierska geodézia, špeciálne geodetické práce

Ok Geodet, Žilina

Služby v odbore geodézia a kartografia. Podklady pre projekty stavieb, vytýčenie stavby, práce počas výstavby, porealizačné zameranie stavby

MHL Geo, Komárno

Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb, vyhotovenie tematických a účelových máp, meranie podzemných a nadzemných vedení

Geola s.r.o., Senica

Geodetická kancelária - geodetické a kartografické práce, zameranie stavieb, pozemkov a inžinierskych sietí, inžinierska geodézia

Georeal s.r.o., Šamorín

Geodetická a realitná kancelária

G.P.S. Zvolen s.r.o., Zvolen

Geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie

AAA Geodet, Nové Zámky

Geodetické práce v stavebníctve, predrealizačné merania, porealizačné merania, topografické práce, polohopisné a výškopisné práce, technické mapy, digitalizácia mapových podkladov

Geodet s.r.o., Detva

Geodetické práce - vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné zamerania

Planika s.r.o., Žilina

Komplexné služby v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností

František Čekovský, Rakúsy

Vyhotovenie: geometrický plán, výškopis, porealizačné zameranie, vytýčenie hraníc pozemkov a všetky geodetické práce

Geomap s.r.o., Bratislava

Geodetické práce - pozemkové úpravy, práce v katastri nehnuteľností, práce v inžinierskej geodézii

GeodetS s.r.o., Modra

Geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, vytýčenie stavieb, polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zameranie

Globing Poprad s.r.o.

Geodetické a kartografické práce

GM-Geo s.r.o., Banská Štiavnica

Geodetické a kartografické práce, oceňovanie a prevod nehnuteľností

Geoline s.r.o., Nitra

Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, digitálne spracovanie máp, predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie, digitálne spracovanie dát pre tvorbu GIS

Geo 3 Trenčín s.r.o., Trenčín

Geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností

Sigeo s.r.o., Bratislava

Geodetické práce

Prodom spol. s r.o., Bratislava

Projekty a realizácie rodinných domov, realitná kancelária. Geodetické práce

All Geo-Geodetická kancelária s.r.o., Zvolen

Služby geodetickej kancelárie, špeciálne merania, tematické mapové diela. Nákup a predaj nehnuteľností a sprostredkovanie predaja nehnuteľností

Geodetická odborná kancelária Nitra

Geodetické práce - geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, inžinierska geodézia, meranie GPS, ROEP, pozemkové úpravy, realitná činnosť, software pre geometrické plány

Realit.sk, Bratislava

Kúpa a predaj nehnuteľností, predaj nehnuteľností vo verejnej dražbe, právny servis, reklama na budovách, rekonštrukcie bytov a stavebné práce, ocenenie nehnuteľností znalcom, zameranie pozemkov a areálov geodetmi

Geoplán s.r.o., Poprad

Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov, porealizačné zameranie stavieb pre kolaudáciu, vyhotovenie účelových máp, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb, vytýčenie, zameranie a zákres podzemných vedení

Geokart, Veľké Kapušany

Geodetické a kartografické práce

Geodetic spol. s r.o., Košice

Geodetické a karografické práce

Vatti Geo, Komárno

Geodetická kancelária - geometrické plány, vytyčovacie práce, práce vo výstavbe
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK