Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekonomické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Ekonomické poradenstvo

 
PODKATEGÓRIE

Offshore poradenstvo, daňové raje (6)

Zakladanie firiem (75)

ODKAZY 1 - 50 z 303

ALS Consulting s.r.o., Žilina

Ekonomické, účtovné, daňové a podnikateľské poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personálnej agendy

BIC Bratislava, spol. s r.o., Bratislava

Podpora podnikania, inovácií a výskumu, medzinárodného transferu technológií. Projekty, podujatia, databáza technologických ponúk a požiadaviek

HRG Slovakia, Bratislava

Korporátne služby pre medzinárodnú a lokálnu klientelu. Manažment služobných ciest, riadenie a spracovávanie nákladov, poradenstvo, organizácia eventov a konferencií

Marsh s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti rizikového manažmentu a poistenia. Poradenstvo riadenia rizík, transakčné služby, manažment prerušenia prevádzky, flotilový manažment, likvidácia poistných udalostí

Centrum ekologických informácií a terminológie, Bratislava

Databázový systém vodohospodárskych noriem. Spracovanie noriem, terminológie a slovníkov. Riešenia pre knižnice. Poradenstvo v oblasti účtovníctva a financií. IT služby - siete, servery, kurzy, poradenstvo

BIC Bratislava s.r.o., Bratislava

Podnikateľské a inovačné centrum - podnikateľské a finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, projektový manažment, štrukturálne fondy

Indra Slovakia a.s., Bratislava

Komplexné technologické riešenia a technologické služby. Riešenia pre telekomunikácie a médiá, technické a geografické IS, produkty a služby pre podniky verejných služieb

SLCP Consulting s.r.o., Žilina

Manažérske poradenstvo, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, personálny lízing, audit a poradenstvo

Centire s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblastiach business consulting, outsourcing, euroconsulting. Podnikateľské a finančné poradenstvo, ekonomické poradenstvo, IT poradenstvo. Účtovníctvo, mzdy, personalistika

Ernst&Young k.s., Bratislava

Poskytovanie odborných poradenských služieb - audit a služby ekonomického poradenstva, firemné financie, daňové poradenstvo

Integra, Bratislava

Rozvoj podnikov so sociálnym dopadom. Vzdelávanie znevýhodnených skupín. Rozvojové vzdelávanie o fair trade. Sprostredkovanie adopcie na diaľku, finančnej podpory detí v rozvojových krajinách

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o., Bratislava

Audítorské, daňové a poradenské služby verejným a súkromným organizáciám v rôznych priemyselných odvetviach

Deloitte Audit s.r.o., Bratislava

Medzinárodná spoločnosť - audítorské služby, daňové a právnické služby, služby finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia podnikových rizík, konzultačné služby v riadení

Vedecko-technický park, Žilina

Organizácia podporujúca rozvoj malého a stredného podnikania, inovácie, know-how, transfery technológií

Hay Group s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v podnikaní a poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

Rödl & Partner Audit s.r.o., Bratislava

Audítorská spoločnosť - overenie účtovnej uzávierky, účtovné, finančné a ekonomické poradenstvo

Euroformes s.r.o., Žilina

Europoradenstvo a vzdelávanie. Projekty, tendre, školenia, spracovanie podnikateľských zámerov, analýzy, asistencia pri výbere programov na získanie prostriedkov z eurofondov

Castor & Pollux a.s., Bratislava

Poradenská činnosť a projektové riadenie v oblasti podnikania. Analýzy trhu a tvorba podnikateľských stratégií, obchodná a sprostredkovateľská činnosť

Client & Partner Business Development s.r.o., Trenčín

Poradenstvo - manažment, marketing, ľudské zdroje, strategický rozvoj, financie. Rozvojové programy, outsourcing účtovníctva

Dana Hanáková, Bratislava

Administratíva, účtovníctvo, správa registratúry, vypracovanie základných interných noriem pre podnikateľské subjekty

Dimano a.s., Bratislava

Dodávka a servis bankových zariadení, poskytovanie konzultačno-poradenských služieb v oblasti správy a riadenia podnikových procesov, vývoj a implementácia software pre oblasť správy a riadenia podnikových procesov a dokumentov

Maxman Consultans s.r.o., Bratislava

Výukové programy, rozvoj organizácie, manažérov, tréningy, zdokonalenie procesu predaja

Trexima s.r.o., Bratislava

Štatistické zisťovania, personálne, finančné a účtovnícke poradenstvo

Združenie agropodnikateľov Slovenska, Nitra

Poradenstvo pre prvovýrobcov a tvorba projektov z fondov EÚ

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť s.r.o., Bratislava

Zber a spracovanie informácií ekonomického, hospodárskeho, obchodného a marketingového charakteru. Poskytovanie správ, informácií a technologických riešení pre finančné inštitúcie, podnikateľské skupiny a jednotlivcov

Gi-Bon s.r.o., Žilina

Služby v oblasti manažérskeho poradenstva a softvérového riešenia systémov manažmentu

H-Soft s.r.o., Považská Bystrica

Služby v oblasti IT, správa registratúry, ekonomické poradenstvo, softvér, obchod, reklama

Consulting & Management s.r.o., Bratislava

Podnikateľské poradenstvo, prednášky a školenia

Adeona s.r.o., Rajecké Teplice

Vývoj a predaj softvérových aplikácií, predaj hardvéru. Právne a ekonomické analýzy, analýzy pre odpadové hospodárstvo, projekty technologických procesov, plánov a procedúr, štatistické analýzy

Byty s.r.o., Bratislava

Správcovská a realitná činnosť. Služby v oblasti: výkonu správy, ekonomickej, technickej, právnej a legislatívnej. Predaj, prenájom - bytov, domov, priestorov, pozemkov

Ing. Eva Bitarovská-ECO, Poprad

Podnikateľské a marketingové poradenstvo, prieskum trhu, reklamná a propagačná činnosť, organizovanie seminárov

Mazo s.r.o., Trenčín

Tvorba projektov a žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc z fondov EÚ, zo štrukturálnych fondov. Ekonomické poradenstvo

Velmax s.r.o., Prešov

Spracovanie ekonomickej agendy, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, evidencia DPH, spracovanie daní, poradenstvo, organizovanie školení, seminárov a lektorská činnosť

Cascaya Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekonomického, finančného a daňového poradenstva. Finančné analýzy podnikov, rozbory výsledkov hospodárenia, účtovné expertízy, medzinárodné dane, audity, právne poradenstvo a právny audit

Audit team s.r.o., Bratislava

Audit ročnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských účtovných predpisov, previerky účtovníctva, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zostavenie ročnej účtovnej závierky, účtovné a ekonomické poradenstvo

Feedback s.r.o., Bratislava

Marketingové poradenstvo, spracovanie dát, Mystery Shopping

EasyLink Business Services spol. s r.o., Bratislava

Exportné a marketingové služby a poradenstvo, prieskum trhu, vyhľadávanie partnerov/zákazníkov, zabezpečenie stretnutí, obchodné zastupovanie

Interaudit Group s.r.o., Bratislava

Audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok podľa slovenských aj medzinárodných účtovných štandardov, poradenstvo v oblasti účtovníctva a finančníctva, trhové ohodnocovanie firiem a ich majetku

Epa s.r.o., Bratislava

Ekonomická poradenská agentúra - účtovné poradenstvo, overovanie účtovných uzávierok, finančno-ekonomické analýzy

Ing. Ján Mišlan, Košice

Audítor a daňový poradca, vedenie ekonomickej agendy, ekonomické a finančné poradenstvo

CompanyService s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva

Inkubátor Malacky n.o., Malacky

Projekt - podnikateľské a finančné poradenstvo, transfer technológií. Dokumenty pre inkubátorové firmy

Statis s.r.o., Bratislava

Školenia využitia základných alebo pokročilých štatistických metód, expertná činnosť pri zavádzaní štatistických metód, metodické postupy, ekonomické analýzy a prognózy

BIC Spišská Nová Ves s.r.o., Spišská Nová Ves

Poradensko-vzdelávacie centrum na podporu podnikania a regionálny rozvoj. Informácie o projektoch a programoch

Swiss brokers s.r.o., Trenčín

Služby v oblasti poisťovníctva a bankovníctva, ekonomicko-finančné poradenstvo, zisťovanie potrieb klienta a jeho komplexnú analýza, výber a realizácia finančných riešení pre klientov, monitoring finančného trhu

BPM Consulting s.r.o., Košice

Manažérske poradenstvo a príprava zákazníkov na zavedenie nového informačného systému

Proctum Consult s.r.o., Bratislava

Účtovníctvo a audítorstvo, ekonomické poradenstvo, daňové poradenstvo

Ekonomická kancelária, Nitra

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, DPH. Daňové a účtovné poradenstvo, daňové priznanie, zastupovanie v konaní. Organizovanie odborných seminárov v oblasti daní, účtovníctva, miezd, sociálneho, zdravotného poistenia

D&D Consulting s.r.o., Bratislava

Podpora a poradenstvo v zavádzaní evaluačnej kultúry, monitorovacích a evaluačných metodológií. Monitorovanie a priebežné hodnotenie Phare projektov

Pactum s.r.o., Košice

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a miezd, ekonomické poradenstvo
Stránka:    1 234567Ďalšia >

Copyright © BEST.SK