Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekologické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Ekologické poradenstvo

 
ODKAZY 1 - 50 z 111

Envi-Pak a.s., Bratislava

Spätný odber odpadu z obalov. Licencia pre Slovensko na používanie registrovanej značky Zelený bod. Odborné a právne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

Geotest Bratislava s.r.o., Bratislava

Konzultačné, poradenské a dodávateľské služby v ekologických odboroch, v hydrogeológii, inžinierskej geológii, geotechnike. Služby hydrochemických laboratórií a laboratórií mechaniky zemín

Environmental Institute s.r.o., Koš

Environmentálne a ekologické služby, poradenstvo

VF s.r.o., Žilina

Služby v oblasti jadrovej energetiky (monitoring), rádioaktívnych odpadov a zdrojov ionizujúceho žiarenia (meranie), životného prostredia. Dodávky kalibračných laboratórií pre metrologické inštitúty, jadrové elektrárne, armádu

Sewa a.s., Bratislava

Kolektívny systém poskytujúci komplexné riešenia v oblasti financovania a organizácie celého systému zhromažďovania, zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu, odpadov z obalov, použitých prenosných batérií a akumulátorov

Sita Slovensko a.s., Bratislava

Outsourcing odpadového hospodárstva, odvoz priemyselných a komunálnych odpadov, výkup a spracovanie druhotných surovín, priemyselné čistenie zariadení a objektov, sanačné práce, poradenstvo v oblasti životného prostredia

Remas servis s.r.o., Bratislava

Odber a recyklácia odpadov, manažment životného prostredia, servis v ekológii

Ekoporadňa Živica, Bratislava

Bezplatné eko poradenstvo, rady a inšpirácie ako žiť bohatší život. Šetrenie energií a vody v domácnosti, zdravé bývanie, výber čistiacich prostriedkov priateľských voči prírode, nákup bioproduktov

Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p., Bratislava

Vodohospodárska činnosť na území spravovanom odštepným závodom Bratislava. Povodňová služba, ekológia vôd, vodohospodárske laboratóriá, monitoring. Vnútroštátna a medzinárodná lodná doprava po Dunaji

Eko Servis, Bratislava

Poradenstvo v oblasti chemických látok a prípravkov, karty bezpečnostných údajov, etikety na označovanie chemikálií, vyhľadávanie azbestu, ochrana zdravia pri práci

Adeona s.r.o., Rajecké Teplice

Vývoj a predaj softvérových aplikácií, predaj hardvéru. Právne a ekonomické analýzy, analýzy pre odpadové hospodárstvo, projekty technologických procesov, plánov a procedúr, štatistické analýzy

Decom a.s., Trnava

Konzultačná, inžinierska a dokumentačná činnosť - technicko-ekonomické analýzy vyraďovania jadrovo-energetických zariadení z prevádzky, dokumentácia pre zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov

LawIT s.r.o., Trnava

Poradenstvo a právny audit v rámci procesov, komplexné podnikové poradenstvo a starostlivosť, školenia - Platná legislatíva v SR, Jazykové kurzy v hladine ALFA, Intenzívne konverzačné jazykové kurzy, projekty EU

Hydrocoop s.r.o., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť - pitná voda, kanalizácie, čistenie odpadových vôd, skládky odpadu

Envi-Trade s.r.o., Košice

Ekologická poradenská agentúra so špecializáciou na oblasť odpadov, problematiky vodného hospodárstva a ochranu ovzdušia

Ekos Plus s.r.o., Bratislava

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany ovzdušia a tvorby životného prostredia, ekologické audity, štúdie vplyvu na životné prostredie, projektová činnosť v oblasti spaľovní odpadov

EnvIdeal s.r.o., Bratislava

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poradenstvo

Ingeo-Envilab s.r.o., Žilina

Vykonávanie laboratórnych prác v oblasti fyzikálno-chemických a mikrobiologických rozborov vzoriek všetkých druhov vôd a ostatných zložiek životného prostredia a v oblasti laboratórnych skúšok fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín

Valeron s.r.o., Bratislava

Stavebná a realitná činnosť, enviromentálne poradenstvo

Bureau Veritas Slovakia s.r.o., Bratislava

Riadenie aktív, inšpekcie, testovanie a analýzy, audity, certifikácia, klasifikácia lodí a súvisiaca technická asistencia, školenia a outsourcing

Energetické centrum, Bratislava

Bezplatná ponuka riešení ako šetriť energiou, zoznam energetických centier

Forim, Sobrance

Inventarizácia, monitoring a výskum lesných ekosystémov, poradenská a konzultačná činnosť

Envis s.r.o., Bratislava

Environmentálne plánovanie, prieskumy a monitoring, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, projektová príprava, povoľovacie konania, environmentálny audit, due diligence v oblasti projektov obnoviteľných zdrojov energie

DHI Slovakia s.r.o., Bratislava

Výskum, vývoj a aplikácia technológií a riešení pre vodné systémy

Agentúra Bozpo Agency, Topoľčany

Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, odpadové hospodárstvo a životné prostredie - poradenstvo

Envi Protection s.r.o., Košice

Komplexné poradenstvo a riešenie problémov v ochrane ovzdušia. Technologicko-výskumné merania emisií, meranie meteorologických veličín. Vypracovávanie a overovanie správ o emisiách skleníkových plynov

Fonhit s.r.o., Košice

Návrh, predaj, dodávka, montáž, servis a prevádzka vodohospodárskych technológií a zariadení. Monitoring, recirkulácia, čistenie, úprava, doprava, skladovanie a využitie domových, komunálnych a priemyselných odpadových vôd

Pegasus Factoria s.r.o., Bratislava

Analytické služby pri štrukturálnych analýzach informácií v oblasti marketingu, ekonómie, financií, kontroly a riadenia, monitorovania, životného prostredia, merania, výskumu, vývoja

Envi s.r.o., Zvolen

Environmentálny manažment a poradenstvo, environmentálny audit a dokumentácia, poradenstvo pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva

Sunshine Solutions s.r.o., Bratislava

Konzultačná a poradenská spoločnosť - špeciálne audity, regulačné, environmentálne a organizačno-administratívne poradenstvo

Engom s.r.o., Skalité

Ponuka služieb v oblasti životného prostredia: poradenstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vydávanie odborných posudkov v oblasti odpadového hospodárstva

Energo CH.M., Zvolen

Odstraňovanie nánosov z energetických sústav, úprava vody, rozbory kotlových a odpadových vôd, poradenstvo, revízie tlakových nádob

D2R engineering s.r.o., Poprad

Služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany zdravia pred hlukom a vibráciami, merania imisií, hlukovej a vibračnej expozície, kontroly a preverovania manažérskych systémov

Chemont BA s.r.o., Bratislava

Predaj pesticídov, fungicídov, herbicídov, predaj a rozvoz osív. Poradenská služba v oblasti ochrany plodín

Pedology Slovakia s.r.o., Pezinok

Pedologický inžiniering, ochrana pôdy, uľahčenie a urýchlenia schvaľovacích procesov v oblasti stavebníctva, životného prostredia a pedológie

Matúz consulting s.r.o., Fiľakovo

Poradenská a konzultačná spoločnosť - zavádzanie systémov riadenia kvality ISO 9001:2000, systémov environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004, manažérstvo odpadového hospodárstva, chemická bezpečnosť

Architektonický ateliér, Bratislava

Architektonický návrh, interiérový dizajn, projekcia, konzultácie v oblasti ochrany životného prostredia, analýza objektov z hľadiska eko-efektívnosti, inžiniering

Ronar s.r.o., Košice

Zneškodnenie azbestového nebezpečenstva. Služby: komplexné poradenstvo, spracovanie projektu likvidácie azbestu, vypracovanie a schválenie pracovného postupu, schválenie manipulácie, odborné zneškodnenie

V.O.D.S. a.s., Košice

Zber, preprava a likvidácia odpadov, demolácia a likvidácia výrobných komplexov, skládka odpadov, poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia

Qiso-Slovakia s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti riadenia výroby a poskytovania služieb, poradenstvo v oblasti životného prostredia, zaisťovanie dotácií, príprava k certifikácii

ENVIPOL s.r.o., Veľký Krtíš

Inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve. Analýza stavu, poradenská činnosť, servis, vypracovanie evidenčných listov a hlásení, zaradenie odpadov

Enviconsult s.r.o., Žilina

Poradenské služby v oblasti životného prostredia: ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, prieskum a sanácia

Arguss s.r.o., Bratislava

Zber, preprava a ekologické spracovanie odpadov, riešenie ekologických zaťaží, environmentálne poradenstvo

EKO - IN, Ing. Zuzana Balková, Dvorníky

Poradensko - konzultačná firma v oblasti životného prostredia

HGM-Žilina s.r.o., Žilina

Služby v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. Rizikové analýzy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ekologické audity, monitorovacie systémy, hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, projekčná činnosť

Ekoconsult-enviro a.s., Bratislava

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie. IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálne audity, systémy manažérstva (ISO 9001 a ISO 14001)

Finekol s.r.o., Mlynčeky

Využitie, recyklácia, spracovanie a zneškodňovanie odpadov, preprava nebezpečných odpadov. Environmentálny inžiniering

Galati, Bratislava

Program na prognózu chorôb viniča a riadenie ochrany. Informácie o nás, aktuality, zaujímavosti, odborné poradenstvo

Ekoplastika Slovakia s.r.o., Nitra

Recyklácia odpadov, poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, ich využitia, spracovania a recyklácie

Environ servis s.r.o., Vranov nad Topľou

Ponuka environmentálnych činností - nakladanie s ropnými látkami. Komplexná výstavba veľkokapacitných nádrží. Hermetizácia a rekuperácia chemických látok. Výstavba čerpacích staníc a skladov PHM, dekontaminácia zemín a podzemnej vody
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK