Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Meranie, rozbory, audit

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Meranie, rozbory, audit

 
ODKAZY 1 - 50 z 65

Inžinierske služby s.r.o., Martin

Meranie hluku, predikcia hluku, merania a skúšky programu kvality pre rádiodiagnostiku, spracovanie emisno-imisných štúdií

VF s.r.o., Žilina

Služby v oblasti jadrovej energetiky (monitoring), rádioaktívnych odpadov a zdrojov ionizujúceho žiarenia (meranie), životného prostredia. Dodávky kalibračných laboratórií pre metrologické inštitúty, jadrové elektrárne, armádu

Geolab s.r.o., Košice

Laboratórne analýzy v životnom a pracovnom prostredí. Fyzikálnochemické rozbory, analýza organických látok, stanovenie stopových prvkov

GEL s.r.o., Turčianske Teplice

Vykonávanie laboratórnych rozborov, komplexné riešenie úloh súvisiacich s analýzou, vyhodnocovaním a monitorovaním jednotlivých zložiek životného prostredia, servisné laboratórne práce, poskytovanie software, prenájom nehnuteľnosti a investičného majetku

ECM ECO Monitoring a.s., Bratislava

Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika najmä v oblasti monitorovania ovzdušia, plynov, častíc, vody (odpadovej, podzemnej, procesnej, kotlovej, pitnej)

Wert s.r.o., Trnava

Rádiochemické analýzy, meranie rádioaktivity, likvidácia použitých ionizačných a požiarnych hlásičov, spektrometrické merania alfa, beta a gama aktívnych rádionuklidov

Environment a.s., Nitra

Centrum bioštatistiky a environmentalistiky - sledovanie životného prostredia v okolí priemyselných podnikov, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Soning Praha-centrum akustických služieb a.s., Bratislava

Merania v pracovnom a životnom prostredí, meranie a hodnotenie hluku, protihlukové úpravy, protihlukové steny okolo ciest a odhlučňovanie

EnvIdeal s.r.o., Bratislava

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poradenstvo

Ekosur, Jaslovské Bohunice

Projektová a výskumná činnosť v oblasti rádioaktívnych odpadov, spracovanie rádioaktívnych odpadov, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, stavebná činnosť

Norsonic Slovensko s.r.o., Bratislava

Meranie a znižovanie hluku a vibrácií. Predaj prístrojov na meranie zvuku, vibrácií a svetla

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Sledovanie nebezpečných vlastností chemických látok a prípravkov, hodnotenie environmentálnej kvality zložiek životného prostredia, hodnotenie nebezpečnosti a rizík a vykonávanie ekotoxikologických testov, testov biologickej odbúrateľnosti

Ekoservis RM, Bratislava

Služby v oblasti životného prostredia, inžiniering, meranie emisií, environmentálny audit

Envis s.r.o., Bratislava

Environmentálne plánovanie, prieskumy a monitoring, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, projektová príprava, povoľovacie konania, environmentálny audit, due diligence v oblasti projektov obnoviteľných zdrojov energie

Wizaco NDT s.r.o., Levice

Služby v oblasti nedeštruktívnej kontroly materiálov pri výrobe a výstavbe tepelných a jadrových energetických zariadení, plynárenstve, vodohospodárskej výstavbe a stavebníctve

DHI Slovakia s.r.o., Bratislava

Výskum, vývoj a aplikácia technológií a riešení pre vodné systémy

Perútka s.r.o., Bratislava

Kopanie studní, odber a laboratórny rozbor vody

Engom s.r.o., Skalité

Ponuka služieb v oblasti životného prostredia: poradenstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vydávanie odborných posudkov v oblasti odpadového hospodárstva

Energo CH.M., Zvolen

Odstraňovanie nánosov z energetických sústav, úprava vody, rozbory kotlových a odpadových vôd, poradenstvo, revízie tlakových nádob

O.S.V.O. comp a.s., Prešov

Výroba a montáž historických svietidiel, opravy, stavby a rekonštrukcie osvetlenia verejných a priemyselných zón, projekčná činnosť a stavby na kľúč, svetlotechnický a energetický audit osvetľovacích sústav

Enviro System s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti životného prostredia a geologického prieskumu, EIA, inžiniersko-geologický prieskum, vrtné práce, vŕtanie studní, prieskum kontaminácie vody a pôdy, ekologický audit

Hydrocomp, Bratislava

Geologické práce a práce v oblasti životného prostredia s orientáciou na ochranu kvality podzemných vôd

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., B. Bystrica

Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, merania, skúšky

Aquifer s.r.o., Bratislava

Geologické prieskumné práce, inžiniersko-geologický prieskum, geofyzikálny prieskum, atmogeochemický prieskum, sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, ekologický audit

Enviconsult s.r.o., Žilina

Poradenské služby v oblasti životného prostredia: ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, prieskum a sanácia

Arguss s.r.o., Bratislava

Zber, preprava a ekologické spracovanie odpadov, riešenie ekologických zaťaží, environmentálne poradenstvo

HGM-Žilina s.r.o., Žilina

Služby v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. Rizikové analýzy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ekologické audity, monitorovacie systémy, hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, projekčná činnosť

MM Team, Bratislava

Špecializované environmentálne inžinierske merania

Istran s.r.o., Bratislava

Výroba chemických analyzátorov pre laboratórne a prevádzkové analýzy rôznych látok. Online monitoring vôd a technologických kvapalín

Ekoconsult-enviro a.s., Bratislava

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie. IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálne audity, systémy manažérstva (ISO 9001 a ISO 14001)

Tempest-Hold s.r.o., Partizánske

Priemyselné stavby, stavby občianskej vybavenosti, hydroizolácie a tepelné izolácie striech, zatepľovanie objektov, termovízne merania, energetický audit budov, energetické poradenstvo. Predaj stavebného systému z tenkostenných betónových tvárnic

Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava

Ekológia, geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, rizikové analýzy, environmentálny audit, prieskum znečistenia, prehliadky vrtov televíznou kamerou, hydrogeologické posudky, sanácie

JHS s.r.o., Martin

Znalecká činnosť, výkon inžiniersko–dodávateľskej činnosti na prípravu a realizáciu dodávok technologických celkov, energetické audity

Aquatest a.s. Slovakia, Košice

Návrhy a výroba recyklačných liniek, konzultácie a inžinierske služby. Akreditované environmentálne laboratórium. Sanácie a supervízie

Geocomplex a.s. Bratislava

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov

Zenagro s.r.o., Trnava

Služby pre pestovateľov poľnohospodárskych plodín. Vypracovanie plánu efektívnej ochrany rastlín, prehliadky porastov, zasielanie prognózy a signalizácie chorôb a škodcov poľnohospodárskych plodín, analýzy porastov pšeníc

PreVaK s.r.o., Bratislava

Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, vývoz žúmp, havarijná služba, analytické rozbory vody

Eko-Term Servis s.r.o., Košice

Autorizované a akreditované merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, kalibrácie emisných monitorovacích systémov, tepelno-technické merania, inšpekcia automatických monitorovacích systémov, poradenská činnosť

AG&E s.r.o., Bratislava

Geofyzikálna firma so zameraním na riešenie geologickej a ekologickej problematiky, vykonávanie geodetických prác a radónový prieskum

Ekoline s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti kontroly a ochrany životného prostredia. Meranie, bezvýkopové opravy a obnovenie existujúcich potrubných sietí, čistenie potrubí

Sireco s.r.o., Bratislava

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie, poradenstvo v oblasti IPKZ, monitoring, rekultivácie, inžinierska činnosť, projekty pozemkových úprav

Labeko s.r.o., Piešťany

Analytické laboratória - analýzy vôd, odpadov, zemín, pracovného ovzdušia, obalov, hračiek a odborné posudky odpadov. Poradenstvo v oblasti životného prostredia. Skúšanie určených výrobkov

oteple.sk - Všetko o teple a energii

Aktuálne informácie z oblasti výroby a distribúcie tepla, merania, cenotvorby, rozpočítania nákladov na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu. Zoznam firiem poskytujúcich energetické služby

EnA Consult Topoľčany s.r.o., Peseľany

Služby v oblasti environmentálnej akustiky - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, hlukové mapy, hlukové štúdie pre EIA. Meranie prašnosti a zváracích aerosolov na pracoviskách

Ústav radiačnej ochrany s.r.o., Trenčín

Skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia pre rádiodiagnostiku, terapiu, veterinárnu rádiológiu a priemysel. Automatizované sledovanie ožiarenia pacientov. Odborná príprava v radiačnej ochrane

Geotrans, Prešov

Inžiniersko-geologické faktory, hydrogeologický prieskum, geofaktory životného prostredia

Envirosan s.r.o., Slovenská Ľupča

Environmentálne poradenstvo, environmentálny manažment, sanačné práce, outsourcing, odpadové a vodné hospodárstvo, geologický prieskum znečistenia

Envitech s.r.o., Trenčín

Meranie kvality ovzdušia, dodávka meracích laboratórií, realizácia varovných systémov, dodávka a montáž meracích prístrojov ovzdušia, rozbor kvality vzduchu pomocou analyzátorov a snímačov, konštrukcia meteorologických staníc a systémov

Progeo s.r.o., Žilina

Ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

TOB Projekt, Prievidza

Vypracovanie energetických certifikátov budov, teplotechnické posúdenie, simulácie budov
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK