Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekologické a komunálne služby

Obsah > Firmy > Služby >

Ekologické a komunálne služby

 
PODKATEGÓRIE

Čistenie a dekontaminácia (84)

Ekologické kluby, združenia a spolky (25)

Ekologické poradenstvo (111)

Kanalizácia (20)

Likvidácia odpadu (132)

Meranie, rozbory, audit (65)

Odvoz odpadu (56)

Recyklácia odpadu (63)

Skládky odpadu (12)

Správa a údržba ciest (10)

Technické služby (22)

Údržba zelene (93)

Zberne druhotných surovín (58)

ODKAZY 1 - 50 z 61

Inžinierske služby s.r.o., Martin

Meranie hluku, predikcia hluku, merania a skúšky programu kvality pre rádiodiagnostiku, spracovanie emisno-imisných štúdií

Centrum ekologických informácií a terminológie, Bratislava

Databázový systém vodohospodárskych noriem. Spracovanie noriem, terminológie a slovníkov. Riešenia pre knižnice. Poradenstvo v oblasti účtovníctva a financií. IT služby - siete, servery, kurzy, poradenstvo

Geotest Bratislava s.r.o., Bratislava

Konzultačné, poradenské a dodávateľské služby v ekologických odboroch, v hydrogeológii, inžinierskej geológii, geotechnike. Služby hydrochemických laboratórií a laboratórií mechaniky zemín

Environmental Institute s.r.o., Koš

Environmentálne a ekologické služby, poradenstvo

Sewa a.s., Bratislava

Kolektívny systém poskytujúci komplexné riešenia v oblasti financovania a organizácie celého systému zhromažďovania, zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu, odpadov z obalov, použitých prenosných batérií a akumulátorov

Kanal M.P.S. s.r.o., Senec

Technológie čistenia kanalizácií, mobilné toalety, čistenie dažďových zvodov a žľabov, čistenie lapačov tukov

Martin Bognár, Bratislava

Kominárstvo, kominár

Remas servis s.r.o., Bratislava

Odber a recyklácia odpadov, manažment životného prostredia, servis v ekológii

Naturalis SK s.r.o., Bratislava

Inšpekčný a certifikačný orgán, zaoberajúci sa inšpekciou v ekologickom poľnohospodárstve a certifikáciou bioproduktov a biopotravín

Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p., Bratislava

Vodohospodárska činnosť na území spravovanom odštepným závodom Bratislava. Povodňová služba, ekológia vôd, vodohospodárske laboratóriá, monitoring. Vnútroštátna a medzinárodná lodná doprava po Dunaji

Environment a.s., Nitra

Centrum bioštatistiky a environmentalistiky - sledovanie životného prostredia v okolí priemyselných podnikov, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Esprit s.r.o., Banská Štiavnica

Geologický výskum a prieskum, krajinná ekológia, mapová tvorba, vyhľadávanie nerastných surovín, ochrana zdrojov minerálnych a pitných vôd

MSDS Europe, Bratislava

Balík služieb v oblasti chemického zabezpečenia

Hydrocoop s.r.o., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť - pitná voda, kanalizácie, čistenie odpadových vôd, skládky odpadu

Envi-Trade s.r.o., Košice

Ekologická poradenská agentúra so špecializáciou na oblasť odpadov, problematiky vodného hospodárstva a ochranu ovzdušia

Marot s.r.o., Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadov zo stavieb veľkokapacitnými kontajnermi, dovoz a odvoz sypkých materiálov - zeminy, štrku, piesku. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Lignárius, Bratislava

Potápačské a ekologické práce, zváranie a stavebné práce pod vodou, čistenie vodných nádrží, jazier, vyťahovanie predmetov z vody

Ľuboš Hanke, Bratislava

Nákladná doprava a sťahovanie v rámci celého Slovenska. Likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a čistenie kontajnerových stojísk

Forim, Sobrance

Inventarizácia, monitoring a výskum lesných ekosystémov, poradenská a konzultačná činnosť

Slov-Forest-Á.J., s.r.o., Krnča

Predaj listnatého a ihličnatého dreva, sprostredkovanie služieb v lesníckych činnostiach a v oblasti poľovníctva

D2R engineering s.r.o., Poprad

Služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany zdravia pred hlukom a vibráciami, merania imisií, hlukovej a vibračnej expozície, kontroly a preverovania manažérskych systémov

Tip-Top Services s.r.o., Trnava

Čistenie a údržba objektov, čistenie nemocníc, priemyselné čistenie výrobných liniek, výrobných hál. Facility management

Enviro System s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti životného prostredia a geologického prieskumu, EIA, inžiniersko-geologický prieskum, vrtné práce, vŕtanie studní, prieskum kontaminácie vody a pôdy, ekologický audit

Hydrocomp, Bratislava

Geologické práce a práce v oblasti životného prostredia s orientáciou na ochranu kvality podzemných vôd

Adco-ToiToi & DiXi s.r.o., Bratislava

Predaj, prenájom a servis mobilných WC a mobilných umývadiel, bezpečnostného oplotenia

Kovomat Slovakia s.r.o., Žilina

Výkup železného šrotu a neželezných kovov, výkup zberového papier, výkup plastových odpadov a PET fliaš, zvoz a triedenie železného odpadu, pristavenie kontajnerov

Pedology Slovakia s.r.o., Pezinok

Pedologický inžiniering, ochrana pôdy, uľahčenie a urýchlenia schvaľovacích procesov v oblasti stavebníctva, životného prostredia a pedológie

Arguss s.r.o., Bratislava

Zber, preprava a ekologické spracovanie odpadov, riešenie ekologických zaťaží, environmentálne poradenstvo

Vepos s.r.o., Nováky

Nakladanie s odpadmi - separovaný zber odpadov, zber nebezpečných odpadov, prenájom veľkoobjemových kontajnerov. Čistenie a údržba komunikácií, údržba a prevádzka osvetlenia, cintorínske služby, starostlivosť o zeleň

Agronova Servis, Mandrák Miloslav, Levice

Poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva, chemickej ochrany drevín. Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava

Ekológia, geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, rizikové analýzy, environmentálny audit, prieskum znečistenia, prehliadky vrtov televíznou kamerou, hydrogeologické posudky, sanácie

Envigeo a.s. OZ Envitaz, Banská Bystrica

Environmentálne stavby, ťažba a spracovanie nerastných surovín, technologické vyhodnotenie kvality surovín

Ekoline s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti kontroly a ochrany životného prostredia. Meranie, bezvýkopové opravy a obnovenie existujúcich potrubných sietí, čistenie potrubí

Sireco s.r.o., Bratislava

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie, poradenstvo v oblasti IPKZ, monitoring, rekultivácie, inžinierska činnosť, projekty pozemkových úprav

AD Consult a.s., Bratislava

Príprava, koordinácia a manažment environmentálnych a infraštrukturálnych projektov

CWT s.r.o., Spišská Nová Ves

Služby pre pôvodcov a držiteľov odpadov, výrobcov, distribútorov a spracovateľov elektrozariadení, povinné osoby a prevádzkovateľov stravovacích zariadení, prevádzkovateľov zdrojov, prevádzkovateľov objektov, skladov a nádrží

Geotrans, Prešov

Inžiniersko-geologické faktory, hydrogeologický prieskum, geofaktory životného prostredia

Envirosan s.r.o., Slovenská Ľupča

Environmentálne poradenstvo, environmentálny manažment, sanačné práce, outsourcing, odpadové a vodné hospodárstvo, geologický prieskum znečistenia

Lekomas s.r.o., Lehnice

Nepravidelná autobusová doprava - zájazdy, výlety, doprava športovcov. Prenájom kontajnerov na odvoz a separáciu odpadov, pomocné stavebné práce strojom UNC 061, prenájom krytého javiska

Progeo s.r.o., Žilina

Ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

EkoSpektrum s.r.o., Košice

Ekologické vodohospodárske služby. Skúšky tesnosti kanalizačných potrubí, nádrží, žúmp. Izolácie skladov ropných látok, stáčacích plôch čerpacích staníc. Rekonštrukcie žúmp pre poľnohospodárov, výroba dvojplášťových nádrží a žúmp

EKO-FBB s.r.o., Vranov nad Topľou

Činnosti súvisiace s nakladaním s nebezpečným odpadom. Čistenie nádrží na ropné produkty, analýzy nebezpečných odpadov, odber, preprava a likvidácia odpadov. Revízie nádrží a potrubí, rekonštrukcie a modernizácie čerpacích staníc PHM

Eko Partner s.r.o., Geča

Skladovanie a manipulácia s nebezpečnými látkami. Dodávky manipulačných a transportných systémov a bezpečnostných nádob

Bio Eko s.r.o., Bratislava

Likvidácia organických odpadov pomocou baktérií - dodávky mikrobiálnych preparátov pre domácnosť, priemysel, poľnohospodárstvo

Ekohydrogeo s.r.o., Bratislava

Konzultačná, inžinierska a realizačná spoločnosť - služby v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, ochrany životného prostredia, odpadového a vodného hospodárstva

RCM Trade s.r.o., Veľký Šariš

Výstavba: chodníky, cesty, parkoviská, spevnené plochy, prístupové komunikácie a ostatné pozemné a cestné komunikácie z rôznych druhov materiálov, vykladanie spevnených plôch, kladenie obrúb, rezanie krytov, úprava malých vodných tokov

Szemere H. s.r.o., Viničné

Služby v oblasti životného prostredia - environmentálny audit, prieskum kontaminovanej lokality, posudzovanie rizík. Geologické práce zdrojov podzemných vôd, geotermálnej energie. Environmentálna geofyzika

Environmentálne služby Trnava, s.r.o., Trnava

Environmentálne poradenstvo a auditorská činnosť životného prostredia, auditorstvo v oblasti životného prostredia, bezpečnostné inžinierstvo, zavádzanie enviromentálneho systému podľa ISO 14001

Slovzeolit s.r.o., Spišská Nová Ves

Predaj a spracovanie ekologickej nerastnej suroviny Zeolit, hydrogeológia a inžinierska geológia, ekológia a odpady

Zberko s.r.o., Košice

Výkup kovového odpadu, zvážanie a triedenie kovového odpadu, papiera, plastov a komunálneho odpadu. Likvidácia starých technologických strojov a zariadení. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK