Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Čistenie a dekontaminácia vody

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby > Čistenie a dekontaminácia >

Čistenie a dekontaminácia vody

 
ODKAZY 1 - 29 z 29

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava

Výroba pitnej vody, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie odpadových vôd, ich čistenie a vykonávanie chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti

Hydrotech a.s., Vinosady

Služby v oblasti čistenia odpadových vôd. Projekcia a dodávky čistiarní pre splaškové vody, pre priemyselné odpadové vody

Aguabest, Žilina

Čistiarne odpadových vôd, projektovanie, výstavba, rekonštrukcie, servis, domové čistiarne odpadových vôd

Aqua Šport s.r.o., Dubovany

Realizácia koreňových čistiarní pre rôzne druhy odpadových vôd pre obce a priemysel, pre rodinné domy. Ekoostrovy, prístroje na ničenie rias

Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica

Dodávka pitnej vody, prevádzka verejných vodovodov, odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Energo CH.M., Zvolen

Odstraňovanie nánosov z energetických sústav, úprava vody, rozbory kotlových a odpadových vôd, poradenstvo, revízie tlakových nádob

Hydrocomp, Bratislava

Geologické práce a práce v oblasti životného prostredia s orientáciou na ochranu kvality podzemných vôd

Aquapal, Nitra

Inžiniersko dodávateľská firma so zameraním na riešenie problematiky vodného hospodárstva. Čistenie priemyselných odpadových vôd, úprava vody, plastové nádrže a zásobníky, potrubné rozvody. Predaj bazénov a bazénovej techniky

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina

Prevádzkovanie vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v regiónoch Žiliny a Kysúc

Ekoprogres v.d., Trenčín

Čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd, projektovanie, výroba, dodávka a servis čistiarní odpadových vôd, výroba a dodávka PE šácht - vodomerných, prečerpávacích, kanalizačných, domových, kontajnerov na separovaný zber, biokompostérov

Aquifer s.r.o., Bratislava

Geologické prieskumné práce, inžiniersko-geologický prieskum, geofyzikálny prieskum, atmogeochemický prieskum, sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, ekologický audit

Enviconsult s.r.o., Žilina

Poradenské služby v oblasti životného prostredia: ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, prieskum a sanácia

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany

Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Environ servis s.r.o., Vranov nad Topľou

Ponuka environmentálnych činností - nakladanie s ropnými látkami. Komplexná výstavba veľkokapacitných nádrží. Hermetizácia a rekuperácia chemických látok. Výstavba čerpacích staníc a skladov PHM, dekontaminácia zemín a podzemnej vody

Eko-Salmo s.r.o., Bratislava

Nakladanie s odpadmi, zneškodňovanie nebezpečných odpadov metódou solidifikácie a stabilizácie, čistenie odpadových vôd, chemicko-fyzikálne zneškodňovanie zaolejovaných vôd, odpadových kvapalín, vrátane kyanidov, biologická degradácia toxických látok

BioCompacT s.r.o., Bratislava

Dodávky biologických čistiarní odpadových vôd, čistenie odpadových vôd. Konzultačné služby v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd

Aqua-Live s.r.o., Košice

Komplexná úprava pitnej a úžitkovej vody. Dekarbonizácia, zmäkčovanie, sterilizácia vody, odstraňovanie nečistôt. Predaj, realizácia

Šebesta, spol. s r.o.

Riešenie problematiky autoumývarenstva, montované umývacie boxy, technológie čistenia a recyklácie odpadových vôd z autoumyvárok, technológia vysokotlakového umývania

Aquavita plus s.r.o., Žarnovica

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zneškodňovanie odpadov. Poradenské služby v oblasti životného prostredia. Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava

Aquipur, Bratislava

Úprava vody - pitnej, technologickej. Vodárne a domové vodárničky. Závlahové zariadenia a bazénová technika

DNV Energo a.s., Dubnica nad Váhom

Dodávka a distribúcia plynu, výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody, dodávka cirkulačnej chladiacej vody. Zneškodňovanie odpadov neutralizáciou, deemulgáciou, čistenie a odvod odpadových vôd. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

Hymes MK s.r.o., Bratislava

Hydraulické práce na vodohospodárskych objektoch - overenie primárnych a sekundárnych zariadení v otvorených žľaboch. Overovanie meradiel, meranie cudzích vôd v stokových sieťach, pasport kanalizačných sietí

Ekologické služby, s.r.o. Strážske

Nakladanie s odpadmi - zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie a úprava odpadov, mechanická, chemická a biologická úprava a čistenie odpadových vôd

Polyaqua Slovakia s.r.o., Bratislava

Úprava vody pre energetiku a tepelné procesy. Predúprava vody, filtrácia, úprava pomocou ionexových technológií, reverzná osmóza, dodávky chemikálií na úpravu vôd

Geosan s.r.o., Bratislava

Riešenie problematiky spojenej s ochranou pitnej vody, podzemných vôd, horninového prostredia a pôdneho vzduchu

Zeoclay, Bratislava

Odstraňujeme ťažké kovy zo studne, baktérie, odstraňovanie železa, mangánu, baktérií zvody

Mineral-Aquaservis s.r.o., Piešťany

Služby v oblasti zachytenia, plnenia a predaja minerálnej a obyčajnej vody, technológie úpravy vody pre plniarne

Incore s.r.o., Poprad

Služby v oblasti úpravy a čistenia vody, projektový manažment a konštrukcia zariadení na kľúč na čistenie vody a jej opätovné využitie

Envistore group s.r.o., Trenčín

Predaj, montáž a servis čistiarní odpadových vôd, kanalizačných systémov. Šachty, nádrže, lapače tukov, odlučovače ropných látok. Ekologické čistiace prostriedky, bakteriálno-enzymatické prostriedky

Copyright © BEST.SK