Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Obchod s cennými papiermi

Obsah > Firmy > Služby > Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo >

Obchod s cennými papiermi

 
ODKAZY 1 - 23 z 23

FIO Slovakia, o.c.p., a.s., Bratislava

Obchodovanie s cennými papiermi v reálnom čase

Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., Bratislava

Evidencia zaknihovaných cenných papierov, služby členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov

Colosseum a.s. pobočka Slovenská republika, Bratislava

Činnosť obchodníka s cennými papiermi

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., Bratislava

Organizátor trhu s cennými papiermi

Capital Markets, o.c.p., a.s., Bratislava

Obchodník s cennými papiermi

RM-S Market, o.c.p. a.s., Bratislava

Obchodovanie s cennými papiermi na kapitálovom trhu. Služby člena centrálneho depozitára cenných papierov SR

Komoditná burza Bratislava

Organizátor trhu s komoditami v SR

Slovintegra a.s., Bratislava

Investovanie do výrobných a priemyselných podnikov, nových technológií. Obchodovanie s cennými papiermi a finančnými produktmi

ProPartners o.c.p. a.s., Bratislava

Investičné služby: obchodovanie a portfólio management, služby súvisiace s emisiami cenných papierov, analytické a rešeršné služby, investičné poradenstvo

Fimex Capital o.c.p. a.s., Bratislava

Realizácia investičných služieb a asistencia pri obchodovaní na hlavných svetových komoditných burzách

Slávia Capital a.s., Bratislava

Aktivity v oblasti investičného bankovníctva, wealth manažmentu, financovania obchodných aktivít. Obchodník s cennými papiermi

SFM Group o.c.p. a.s., Bratislava

Správcovská spoločnosť, koordinátor investičných fondov WIOF

RM-S Market, o.c.p., a.s., Bratislava

On-line obchodník s cennými papiermi na trhoch v USA

Across Wealth Management o.c.p. a. s., Bratislava

Investičná spoločnosť, individualizovaná správa klientskych aktív, jednoduchý prístup na finančné trhy, nezávislé poradenstvo. Online nákup podielových fondov, komplexné informácie o investičných riešeniach

Patria Finance Slovakia a.s., Bratislava

Obchodník s cennými papiermi, člen skupiny KBC Group. Akcie, ETF/ETC, certifikáty, dlhopisy, fondy, warranty, pákové certifikáty

Borároš s.r.o., Bratislava

Obchodovanie s devízovými hodnotami. Služby: bezhotovostné obchodovanie s cudzími menami, hotovostný nákup a predaj cudzích mien, možnosť fixácie budúceho výmenného kurzu, priebežné informovanie klientov o vývoji kurzov

Danubia Invest a.s., Bratislava

Obchod s cennými papiermi, investičné bankovníctvo - akvizície a fúzie, obchod a správa nehnuteľností. Telekomunikačné služby. Stavebníctvo. Zdravotníctvo. Trh s energiami

Akcenta CZ a.s., Hradec Králové

Realizácia devízových obchodov - spotové a termínované transakcie

Salve Investments, o.c.p., a.s., Bratislava

Produkty sporenia, dlhodobého investovania, jednorazových vkladov

M Securities o.c.p. a. s., Bratislava

Licencovaný obchodník s cennými papiermi, správa portfólia cenných papierov, emisia dlhopisov

Sympatia Financie o.c.p., a.s., Bratislava

Licencovaný obchodník s cennými papiermi, správa aktív a riadenie individuálnych portfólií pre privátnych a inštitucionálnych klientov. Investičné poradenstvo a ostatné investičné služby

Arca Capital Slovakia a.s., Bratislava

Služby investičného bankovníctva, priame investície súkromného majetku, finančná reštrukturalizácia, reštrukturalizácia aktív vrátane investícií do cenných papierov predávaných pod cenu

Naše Finančné Družstvo

Poskytovanie úverov, investície, skupovanie, prefinancovanie a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie obchodovania s cennými papiermi na trhoch FOREX

Copyright © BEST.SK