Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Audítorské firmy

Obsah > Firmy > Služby > Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo >

Audítorské firmy

 
ODKAZY 1 - 50 z 101

KPMG Slovensko s.r.o., Bratislava

Služby auditu, finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia rizík, služby daňového poradenstva

Ernst&Young k.s., Bratislava

Poskytovanie odborných poradenských služieb - audit a služby ekonomického poradenstva, firemné financie, daňové poradenstvo

BMB Leitner Bratislava s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo a audítorské služby v národnom a medzinárodnom meradle

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o., Bratislava

Audítorské, daňové a poradenské služby verejným a súkromným organizáciám v rôznych priemyselných odvetviach

Mazars Slovensko s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti auditu, účtovníctva, daňového poradenstva. Finančné a strategické poradenstvo

Deloitte Audit s.r.o., Bratislava

Medzinárodná spoločnosť - audítorské služby, daňové a právnické služby, služby finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia podnikových rizík, konzultačné služby v riadení

Rödl & Partner Audit s.r.o., Bratislava

Audítorská spoločnosť - overenie účtovnej uzávierky, účtovné, finančné a ekonomické poradenstvo

Notax v.o.s., Partizánske

Daňové právo a poradenstvo, daňový audit, spracovanie daňových priznaní a účtovníctva

Monarex, Banská Bystrica

Daňovo-poradenská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť - daňové a podnikateľské poradenstvo, audítorské služby, účtovnícke služby

Cascaya Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekonomického, finančného a daňového poradenstva. Finančné analýzy podnikov, rozbory výsledkov hospodárenia, účtovné expertízy, medzinárodné dane, audity, právne poradenstvo a právny audit

Audit team s.r.o., Bratislava

Audit ročnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských účtovných predpisov, previerky účtovníctva, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zostavenie ročnej účtovnej závierky, účtovné a ekonomické poradenstvo

Interaudit Group s.r.o., Bratislava

Audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok podľa slovenských aj medzinárodných účtovných štandardov, poradenstvo v oblasti účtovníctva a finančníctva, trhové ohodnocovanie firiem a ich majetku

Ing. Ján Mišlan, Košice

Audítor a daňový poradca, vedenie ekonomickej agendy, ekonomické a finančné poradenstvo

Ing. Ivan Gronský, Kopčany

Podnikové smernice, systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, registratúra, verejné obstarávanie, audit

Auditor SK s.r.o., Bratislava

Finančné a daňové poradenstvo, audit

Consultatio s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo a audit, finančné a investičné poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, znalecké posudky a mandáty, tréning a expertízy

Tax Consulting Account Audit, Bratislava

Daňové a finančné poradenstvo, audítorské služby, jednoduché a podvojné účtovníctvo, vedenie mzdovej agendy, spracovanie daňového priznania, účtovné poradenstvo

Auditio s.r.o., Bratislava

Audítorské činnosti, účtovníctvo, finančno-ekonomické poradenstvo, personálne poradenstvo

Renaudit, Nitra

Spracovanie účtovníctva, vedenie účtovných kníh, vedenie mzdovej agendy, audit

Sahesa s.r.o., Bratislava

Audit, konsolidácie, špecializované audity, účtovné, daňové, ekonomické optimalizácie, finančné analýzy, výročné správy, vedenie účtovníctva

Datacentrum Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti mzdovej a personálnej problematiky. Mzdový audit, školenia, vývoj a implementácie mzdových a personálnych systémov, outsourcing

Ing. Marián Drozd, Košice

Služby certifikovaného daňového poradcu, audit účtovných závierok, účtovné poradenstvo, znalecké posudky v odbore daňovníctvo a účtovníctvo. Poskytovanie online poradenstva

U.F.D.P. s.r.o., Dubnica nad Váhom

Účtovná a poradenská kancelária - jednoduché a podvojné účtovníctvo, ekonomické a daňové poradenstvo, mzdová agenda, audítorské služby

D.E.A. Consult s.r.o., Bratislava

Audítorské, poradenské, školiace, účtovnícke a vydavateľské služby v oblasti ekonomických a právnych predpisov

Consultia s.r.o., Považská Bystrica

Poradenstvo v ekonomike a managemente, audit - overovanie účtovnej závierky

Ecoma spol. s r.o. Nová Baňa

Audit, poradenstvo, účtovníctvo. Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Predaj PC a príslušenstva, IT služby

Interconsult Slovakia s.r.o., Bratislava

Vykonanie auditu účtovnej závierky, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, ekonomické a daňové poradenstvo

Ing. Gabriel Machánek, Bratislava

Audítor, účtovné a ekonomické poradenstvo

Stengl Beratung s.r.o., Bratislava

Poradenstvo podnikateľským subjektom pôsobiacim na nemeckom a rakúskom trhu, sprostredkovanie obchodných kontaktov, daňové poradenstvo, audit, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy

AT-AUDIT, s.r.o., Dolný Kubín

Audítorská spoločnosť, poskytujúca štatutárny a priebežný audit, účtovné a finančné poradenstvo, daňové poradenstvo, spracovanie a overenie konsolidovanej účtovnej závierky

Jura audit s.r.o., Bratislava

Audit obchodných, výrobných podnikov a inštitúcií, neziskových organizácií a projektov, vedenie účtovníctva

Ing. Kristína Venglovská, Košice

Audítorská kancelária - účtovný audit, účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo, meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Integria s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť - audit účtovnej uzávierky, účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo, finančné analýzy

Alfa-Audit s.r.o., Piešťany

Audítorské služby, spracovanie ekonomických agiend a evidencií, daňové poradenstvo, znalectvo

Empiria Consult, a.s., Bratislava

Ekonomické, finančné, daňové, účtovné poradenstvo, účtovný audit, predaj počítačov

Benetax s.r.o., Nová Dubnica

Účtovné služby, daňové a ekonomické poradenstvo, audit účtovných závierok

Ing. Anna Bachratá, Bratislava

Služby v oblasti účtovníctva - audit, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, mzdy a personalistika prostredníctvom licencovaného auditora a daňového poradcu s osvedčením

GemerAudit s.r.o., Rožňava

Služby audítora, daňové a účtovné poradenstvo, znalecká činnosť, vedenie účtovníctva

Ekon Audit B.M.J. s.r.o., Smižany

Audit, daňové poradenstvo, ekonomické a finančné poradenstvo, účtovné poradenstvo, vedenie ekonomickej agendy

KLT Audit s.r.o., Trnava

Audítorské overovanie účtovných závierok, daňové poradenstvo, výchovno - vzdelávacia, lektorská, školiaca činnosť, poradenstvo a spracovanie podnikateľských zámerov a privatizačných projektov

Interaudit International s.r.o., Bratislava

Audit, podvojné a jednoduché účtovníctvo, konsolidácia, poradenstvo, analýza

Auditex s.r.o., Bratislava

Audit, účtovníctvo, poradenstvo, finančné analýzy, daňové zastupovanie, forfaiting, vydávanie publikácií, poradenstvo v konkurznom konaní, odborný servis pri zakladaní spoločnosti, poradenstvo pri zmene vlastníckych vzťahov v spoločnostiach

Ekonomická Kancelária, Nitra

Audit, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, personalistika firiem, ekonomické poradenstvo, vyhotovenie podnikateľských plánov, zakladanie firiem

Jako s.r.o., Košice

Audítorská činnosť, daňové a ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovníctva, právne poradenstvo, zastupovanie klienta, mzdy a personalistika, realitná činnosť, projektová činnosť

ABC - Audit, s.r.o., Bratislava

Audit, účtovníctvo, daňové poradenstvo

Solidita s.r.o., Bratislava

Audítorská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť. Organizovanie odborných seminárov na témy audítorských, účtovníckych a daňových otázok

Mibicon s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť, spracovanie konsolidačných účtovných závierok, vypracovanie projektov a postupu interného auditu v organizácii, úverové podklady, finančné projekty, podnikateľské plány

Slovenský inštitút interných audítorov

Profesná organizácia, ktorá združuje osoby, ktoré pracujú v oblasti vnútorného auditu a v príbuzných oblastiach

AT Advisory s.r.o., Borský Mikuláš

Audit, účtovníctvo, dane, ekonomické poradenstvo

MPS s.r.o., Bratislava

Poisťovacie služby - životné poistenie, poistenie úrazu, chorôb a majetku
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK