Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Advokátske kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby >

Advokátske kancelárie

 
ODKAZY 1 - 50 z 172

Peterka & Partners v.o.s., Bratislava

Advokátska kancelária - finančné právo, daňové poradenstvo, cenné papiere, nehnuteľnosti, pracovné právo, trestné právo, ochrana ľudských práv

PRK Partners s.r.o., Bratislava

Komplexné právne služby a daňové poradenstvo v oblasti bankovníctva, financií, fúzií a akvizícií, korporačného práva, všeobecného obchodného práva, pracovného práva, práva nehnuteľností a daní

Unitedlawyers, Bratislava

Advokátska kancelária so špecializáciou na občianske právo, právo IT, pracovné právo, pozemkové právo, obchodné právo, vymáhanie pohľadávok, fúzie, akvizície a investície

Bnt-Sovova Chudáčková&Partner s.r.o., Bratislava

Advokátska kancelária so zameraním na strednú a východnú Európu vo všetkých oblastiach hospodárskeho práva

Vojčík&Partners s.r.o., Košice

Advokátska, patentová a známková kancelária

Konečná & Šafář, s.r.o., Bratislava

Advokátska kancelária. Korporátna agenda, fúzie a akvizície, projekty týkajúce sa nehnuteľností, právo duchovného vlastníctva, pracovné právo, vymáhanie pohľadávok, sporová a správna agenda, daňové právo

JUDr. Ladislav Pollák, Dunajská Streda

Právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, pozemkového a trestného práva

Rott, Růžička&Guttmann v.o.s., Bratislava

Patentová, známková a advokátska kancelária

Mgr. Dorian Merešš, Košice

Právne služby a poradenstvo v oblastiach obchodného, občianskeho, trestného, pozemkového, rodinného, pracovného, správneho a finančného práva. Zastupovanie v sporovom konaní

JUDr. Margita Kytnarová, Topoľčany

Advokátske služby - právna pomoc, obchodné, pracovné, občianske, rodinné a správne právo

JUDr. Vladimír Gürtler, Košice

Advokátske služby - právne poradenstvo v obchodnom práve

DT Legal s.r.o., Bratislava

Právne služby - obchodné právo, právny audit, občianske právo, právo nehnuteľností, duševného vlastníctva, reklamné a mediálne právo, počítačové právo, bankové a finančné právo, súdne a mimosúdne riešenia sporov, pracovné a trestné právo, právo EÚ

JUDr. Iveta Kalinová, Bratislava

Advokátske služby - obchodné, medzinárodné, pracovné, trestné a rodinné právo

Capitol Legal Group s.r.o., Bratislava

Advokátske poradenstvo a zastupovanie v oblastiach občianskeho, pracovného, obchodného, správneho, finančného a trestného práva

Kiselica & Partners s.r.o., Bratislava

Advokátska kancelária. Právo obchodných spoločností, právo obchodov s nehnuteľnosťami, právo bankovníctva a financií, letecké právo, protimonopolné a konkurzné právo

Weinhold Legal v.o.s., Bratislava

Právne služby so zameraním na poisťovníctvo a bankovníctvo

Bizoň s.r.o., Nitra

Komplexný právny servis - notársky úrad, realitná kancelária a poradenstvo, advokátska kancelária

ULC Čarnogurský s.r.o., Bratislava

Komplexný právny servis slovenským i zahraničným klientom vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva

Ecker-Kán & partners, Bratislava

Právny servis, účtovné a daňové poradenstvo

Advokátska a známková kancelária, Trnava

Občianske a obchodné právo, právo duševného vlastníctva, podnikateľský právny servis

G.Lehnert k.s., Bratislava

Komplexné právne služby pre tuzemských a zahraničných klientov so zameraním na podnikateľskú činnosť

Buzinger & Partners, Bratislava

Obchodné právo, privatizácia, bankové právo, občianske právo, právo cenných papierov, konkurz a vyrovnanie, právo v oblasti duševného vlastníctva, ústavné právo, právo hospodárskej súťaže, súdne a mimosúdne riešenia sporov

Řehák&Tisoň, Skalica

Právne poradenstvo pre podnikateľov, služby v oblasti obchodného, pracovného a občianskeho práva

Černejová&Hrbek, Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné a súťažné právo, kapitálové transakcie, obchodné transakcie, bankové úverové transakcie, právo duševného vlastníctva, ochranných známok, zastupovanie v sporoch

JUDr. Ján Mišura, Bratislava

Právne poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho, trestného a správneho práva. Zastupovanie pred súdmi a orgánmi verejnej správy

Legal Counsels s.r.o., Bratislava

Právne služby vo všetkých oblastiach slovenského práva

JUDr. Peter Paulik, Bratislava

Advokátska kancelária

JUDr. Vladimír Rybovič, Banská Bystrica

Právna pomoc pre občanov, právnické osoby i fyzické osoby podnikateľov formou právneho poradenstva, zastupovania pred súdmi, zastupovania pred štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi, obhajovania v trestnom konaní

Assinfort Slovakia, Bratislava

Medzinárodná organizácia právnických kancelárii nachádzajúcich sa v európskych krajinách poskytuje právnu pomoc mimosúdnou aj súdnou cestou pre jednotlivcov a spoločnosti

JUDr. Jitka Doubeková, Bratislava

Obchodné právo, trestné právo, občianske právo, duševné vlastníctvo, rodinné právo, pracovné právo

Advokátska kancelária Vaňko & Vaňková, Bánovce nad Bebravou

Právne služby fyzickým a právnickým osobám. Realitná kancelária

Heringeš&Partner s.r.o., Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné, občianske, pracovné, finančné, trestné a správne právo, daňové poradenstvo, audítorská činnosť, právo nehmotných statkov

Advokátska kancelária Papp & Repáň, Bratislava

Právne služby a právne poradenstvo v oblastiach obchodného práva, práva obchodných spoločností, občianskeho práva, práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva, pracovného a trestného práva, vymáhania pohľadávok, práva EÚ

EL Partners s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti verejného a súkromného práva

Strelák&Petkov, Bratislava

Združenie advokátov za účelom spoločného a efektívnejšieho výkonu advokácie a účinnej ochrany oprávnených záujmov klientov

InLaw s.r.o., Bratislava

Právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, daňového a správneho práva

JUDr. Pavol Gráčik, Nitra

Advokátske služby v oblasti obchodného, občianskeho, trestného, správneho a pracovného práva

Malata, Pružinský, Hegedűš&Partners, Bratislava

Advokátska kancelária - služby v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, správneho, stavebného, medzinárodného súkromného, autorského, rodinného práva. Právne služby aj v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku

Advokátska kancelária Jurika&Keltoš s.r.o., Bratislava

Právny servis so zameraním na občianske a obchodné právo, zmenkové, konkurzné, autorské právo a priemyselnoprávnu ochranu

Dedák & Partners, Bratislava

Advokátska kancelária so širokým spektrom služieb bankového a finančného práva

Advokátska kancelária Zahradník & spol., Bratislava

Advokátska kancelária. Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, správneho, finančného práva

Advokátska kancelária Zukalová, Bratislava

Špecializácia na slovenské a európske pracovné právo, voľný pohyb zamestnancov v rámci EÚ a obchodno-právne vzťahy. Poradenstvo pre investorov, zastupovanie pred súdmi

Domicilium, Bratislava

Služby pri sprostredkovaní predaja, kúpy, zámeny a nájmu nehnuteľností a výmeny bytov s právnym servisom, poskytovanie právnej pomoci - advokácia, mediácia

Arthur Real Estate s.r.o., Bratislava

Realitná kancelária - domy, byty, pozemky. Advokátske služby

Krivak & Co., Bratislava

Spoločenstvo advokátov zabezpečuje kompletnú obchodno-právnu agendu obchodným spoločnostiam, poradenstvo

Advokátska kancelária JUDr. Roman Cibulka, Trnava

Právne služby v oblastiach občianske, rodinné, pozemkové, dedičské, trestné, pracovné, ústavné, obchodné a správne právo

GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o., Bratislava

Advokátska kancelária. Právne služby pre slovenské i zahraničné fyzické a právnické osoby

BBH Slovensko s.r.o., Bratislava

Komplexný právny servis

Sallem, Sečanský & partneri s.r.o., Bratislava

Právo obchodných spoločností, zmluvné právo, cenné papiere, súdne vymáhanie pohľadávok, konkurzné právo, finančné právo, zmenkové a šekové právo, právo ochranných známok, autorské právo, pracovné právo, stavebné právo, správne právo, protimonopolné právo

JUDr. Jarmila Čižmárová, Bratislava

Advokátska kancelária zaoberajúca sa problémami obchodného, občianskeho a rodinného práva. Právne služby domácim a zahraničným klientom
Stránka:    1 234Ďalšia >

Copyright © BEST.SK