Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Projektové práce vo vodohospodárstve

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie > Inžinierske a projektové kancelárie >

Projektové práce vo vodohospodárstve

 
ODKAZY 1 - 25 z 25

Hydrotech a.s., Vinosady

Služby v oblasti čistenia odpadových vôd. Projekcia a dodávky čistiarní pre splaškové vody, pre priemyselné odpadové vody

Hydrocoop s.r.o., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť - pitná voda, kanalizácie, čistenie odpadových vôd, skládky odpadu

Hycoprojekt a.s., Bratislava

Konzultačné, projektové a inžinierske služby zamerané na životné prostredie - vodohospodárske, pozemné a energetické stavby na Slovensku aj v zahraničí

Aquapal, Nitra

Inžiniersko dodávateľská firma so zameraním na riešenie problematiky vodného hospodárstva. Čistenie priemyselných odpadových vôd, úprava vody, plastové nádrže a zásobníky, potrubné rozvody. Predaj bazénov a bazénovej techniky

Hydroteam s.r.o., Bratislava

Projektová činnosť pre vodné hospodárstvo, inžiniersko-geologické a hydrogeologické služby, geotechnické a geologické dozory

Ing. František Sepši, Bratislava

Projekcia a inžinierska činnosť, urbanizmus a územné plánovanie - pozemné stavby, budovy pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo, priemysel a čistiarne odpadových vôd

HGM-Žilina s.r.o., Žilina

Služby v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. Rizikové analýzy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ekologické audity, monitorovacie systémy, hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, projekčná činnosť

Aquatech s.r.o., Košice

Projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, úpravne pitných a priemyselných vôd, čerpacie a prečerpávacie stanice vôd

Miroslav Novotný, Žilina

Inžinierska geológia, geotechnika, vodohospodárske stavby

SVS-inžiniering s.r.o., Žilina

Príprava a realizácia stavieb vo vodárenskom sektore

Akvamont s.r.o., Dunajská Streda

Inžinierska činnosť v oblasti vodného hospodárstva, odborná, metodická a poradenská činnosť. Výstavba, oprava, údržba a prevádzkovanie zdravotno-vodohospodárskych stavieb

Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o., Ružomberok

Realizácia inžinierskych sietí a vodohospodárskych stavieb, prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, projektová činnosť

Ing. Ondrej Bursa-Spok, Banská Bystrica

Návrh a projekty vodohospodárskych a ekologických stavieb - čističky odpadových vôd, vodojemy, stokové a vodovodné siete. Technológie Fortex. Predaj software na posudzovanie kapacity koryta a návrh protipovodňových opatrení a na výpočet vodovodných siet

MicroStep-Energo s.r.o., Bratislava

Návrhy, projektovanie, technická pomoc a dodávky riešení technologických funkčných celkov pre malé vodné elektrárne a vodné elektrárne, čerpacie stanice a vodohospodárske objekty

Vaks s.r.o., Bratislava

Vodohospodárska stavebná spoločnosť s orientáciou na budovanie vodovodov. Lokalizovanie a riešenie prevádzkových problémov na vodovodoch, inžinierska činnosť v stavebníctve

Inprokon s.r.o., Bratislava

Projektovanie, inžinierska a konzultačná činnosť v oblasti vodohospodárskych a ekologických stavieb

Enviroline s.r.o., Košice

Inžinierska a projektová činnosť v investičnej výstavbe so zameraním na vodohospodárske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Vodotika a.s., Bratislava

Projektová, inžinierska a dodávateľská činnosť v oblasti vodohospodárskych a pozemných stavieb

GeoReal Prešov s.r.o., Prešov

Realizácia geodetických prác, inžinierska geodézia

PPA Inžiniering s.r.o., Banská Bystrica

Projekčná činnosť, dodávky investičných celkov v oblastiach: elektrické systémy, meranie a regulácia, automatizované systémy riadenia, informačné a telekomunikačné systémy, technologické vybavenie diaľnic a tunelov, vodné hospodárstvo

Nový Acord s.r.o., Bratislava

Stavebná firma - pozemné a vodohospodárske stavby, projekčná a inžinierska činnosť, realizácia a servis počítačových sietí, servis PC, informačné technológie a komunikačné riešenia

Aquing s.r.o., Košice

Projektovanie vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetické práce

Gemerterm-projekcia s.r.o., Rimavská Sobota

Projektová činnosť pre vykurovacie, tepelné a plynové zariadenia, zdravotechniku, verejné kanalizácie, vodovody. Poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť

Stavoprojekt Poprad a.s., Poprad

Projektovanie pozemných, inžinierskych a vodohospodárskych stavieb, statické výpočty nosných konštrukcií, inžiniering

Monstav Projekt s.r.o., Levice

Projektová a inžinierska činnosť v oblasti čistiarní odpadových vôd a kanalizácií. Dodávky technologických zariadení čistiarní odpadových vôd, zariadení strojárskej výroby

Copyright © BEST.SK