Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Projektové práce v energetike

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie > Inžinierske a projektové kancelárie >

Projektové práce v energetike

 
ODKAZY 1 - 50 z 90

VÚEZ, a.s., Levice

Inžinierska, výrobná a montážna organizácia, ktorá sa zameriava na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach

Ekol s.r.o., Martin

Dodávky a servis parných a spaľovacích turbín a náhradných dielov, inžinierske služby v energetike

Elektro a spol., s.r.o., Ružomberok

Kompletná dodávka a montáž elektrických zariadení vrátane projektovej dokumentácie, funkčných skúšok a východiskových revíznych správ

Intech Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti energetickej efektívnosti - poradenstvo, audity, projekty

Enermont s.r.o., Bratislava

Zabezpečenie a dodanie stavieb energetických zariadení

SAG Elektrovod, a.s., Bratislava

Projektovanie, vývoj a výstavba elektrických vedení a rozvodní, elektromontážne a stavebné práce, výroba rozvádzačov, elektrotechnické a strojárske výrobky, doprava a služby

Decom a.s., Trnava

Konzultačná, inžinierska a dokumentačná činnosť - technicko-ekonomické analýzy vyraďovania jadrovo-energetických zariadení z prevádzky, dokumentácia pre zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov

PPA Trade s.r.o., Bratislava

Predaj a montáž meracej a regulačnej techniky, poradenstvo a služby v oblasti merania a regulácie, záručný a pozáručný servis. Projektovanie elektrických zariadení

Aplik s.r.o., Senec

Projektovanie, výroba a montáž elektrorozvádzačov. Tvorba riadiacich programov pre vodné hospodárstvo, priemyselné aplikácie, energetiku a inteligentné budovy

TMC Servis s.r.o., Bratislava

Kompletné služby pre energetické zariadenia: konzultácie k energetickým zariadeniam na teplo, plyn, elektrinu a vodu, projektovanie zariadení, inštalácie, inžinierska činnosť, prevádzkovanie, údržba a opravy, havarijná služba

Elhyco spol. s r. o., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike. Rozvodne a transformačné stanice, meranie a regulácia, štruktúrovaná kábeláž, elektroinštalácie pre osvetlenie, VZT, vykurovanie, bleskozvody a uzemnenia

Chemical Plant Design s.r.o, Bratislava

Projekčno-inžinierska a dodávateľská organizácia so zameraním na oblasť chemického, farmaceutického, potravinárskeho a energetického priemyslu - konzultačné, inžiniersko-technické, projekčné a dodávateľské služby

Solárne systémy, Košice

Projekcia a montáž solárnych systémov, slnečné kolektory, bazénové absorbéry, ohrev TÚV solárnymi kolektormi, solárne prikurovanie

Ipecon Žilina s.r.o., Žilina

Komplexné služby v oblasti tepelnej techniky a energetiky - projektová činnosť, dodávky, inštalácia a servis plechotvárniacich strojov

Enas s.r.o., Banská Bystrica

Projektové služby, dodávky energetických zariadení, inžinierska činnosť, diagnostické merania, energetický audit a poradenstvo v oblasti tepelnej energetiky so zameraním na racionalizáciu výroby, rozvodu a využitia tepla a elektrickej energie

Slovria Slovakia a.s., Trnava

Realizácia investičných akcií v oblasti energetiky, životného prostredia a chemického priemyslu. Inžinierske, zváračské a montážne práce oceľových konštrukcií, potrubí

Vladimír Maduda-Ply Spo, Rožňava

Výstavba a inštalácia plynových, vodovodných, parných a kanalizačných potrubí a zariadení, projektovanie rozvodov plynu a odberných plynových zariadení

Hycoprojekt a.s., Bratislava

Konzultačné, projektové a inžinierske služby zamerané na životné prostredie - vodohospodárske, pozemné a energetické stavby na Slovensku aj v zahraničí

Energoprojekt Bratislava a.s., Bratislava

Komplexná projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre komunálnu a priemyslovú energetiku

O.S.V.O. comp a.s., Prešov

Výroba a montáž historických svietidiel, opravy, stavby a rekonštrukcie osvetlenia verejných a priemyselných zón, projekčná činnosť a stavby na kľúč, svetlotechnický a energetický audit osvetľovacích sústav

EGE-montáže s.r.o., Ružomberok

Projektovanie, výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení - rozvodne a transformačné stanice prenosovej sústavy, rozvodne pre vyvedenie výkonu elektrární, stanice pre napájanie priemyselných závodov, železníc

Istroenergo Group a.s., Levice

Projekčná, poradenská a inžiniersko-dodavateľská činnosť v oblasti energetických zariadení - kotle, kogeneračné jednotky, ekologizácia, rekonštrukcie energetických celkov

W.H.G., Martin

Projektovanie a realizácia plynových rozvodov a zariadení, tlakové skúšky, vodoinštalačné práce

Sewa Consulting s.r.o., Košice

Vykurovacie systémy, potrubné rozvody, regulácia plynu, predaj čerpadiel a regulačných členov pre vyregulovanie hydraulických sústav. Poradensko - konzultačné služby, projekcia. Odborné prehliadky a skúšky VTZ

Energoprojekt Slovakia a.s., Bratislava

Projektová a inžinierska činnosť pre komunálnu a priemyslovú energetiku, energetický audit, štúdie realizovateľnosti

Termming a.s., Bratislava

Výroba a distribúcia tepla, chladeného a vetraného vzduchu, prevádzka tepelnoenergetických zariadení. Projektovanie, výstavba, financovanie a prevádzkovanie zdrojov, rekonštrukcie tepelnoenergetických zariadení

Racen s.r.o., Piešťany

Projektová a inžinierska činnosť vo výstavbe (zdroje tepla, vykurovanie, komplexné stavebné projekty), dodávky technologických zariadení a vykurovacích sústav

Intech Control s.r.o., Bratislava

Projektová, dodávateľská, poradenská a servisná činnosť v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov - meranie a regulácia, riadiace systémy, EPS, slaboprúd, prevádzkový rozvod silnoprúdu

Regula Košice a.s., Košice

Dodávky vyspelých riadiacich systémov pre energetiku - projektovanie, softvérové práce, montážne a servisné práce, výroba rozvádzačov

Elektroenergetické montáže a.s., Žilina

Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení, revízie, montáž optických trás, inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

EZ-Elektrosystémy a.s., Bratislava

Silnoprúdová elektrotechnika, automatizačná a regulačná technika, zabezpečovacie zariadenia. Projektová činnosť, opravy, revízie elektrických zariadení

Repp Poprad s.r.o., Poprad

Riešenia energetických systémov v oblasti vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie, plynofikácie. Komínové systémy na odvod spalín od spotrebičov na plynné palivá

Baro s.r.o., Stupava

Výroba a dodávky nízkonapäťových a vysokonapäťových rozvádzačov, transformačných staníc. Rekonštrukcie trafostaníc, projektová činnosť, elektromontážna činnosť

Regulaterm s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti energetiky a prevádzky budov

Strader s.r.o., Bratislava

Projektovanie a výroba systémov káblových trás pre káble, vodiče v energetike a telekomunikáciách

Ener group s.r.o., Bratislava

Služby z oblasti projektovania a energetickej certifikácie

Ing. Peter Čermák - PPC, Pezinok

Projektovanie a realizácia silnoprúdových, meracích, regulačných a riadiacich systémov, programovanie systémov

PIO Texing s.r.o., Trenčín

Projektová a inžinierska organizácia so zameraním na riešenia tepelných zdrojov, vykurovania a rozvodov

Seting Bratislava s.r.o., Bratislava

Poradenská činnosť v oblasti energetiky a ekológie, inžinierska činnosť v strojárstve a energetike, energetické audity a certifikácia

H-AC Projekt, Košice

Autorizovaný projektant - projekcia vykurovacích a chladiacich systémov, návrhy zdrojov tepla a chladu, návrhy kogeneračných zdrojov, nízkoteplotných zdrojov tepla, kotolní na biomasu, vypracovávanie energetických auditov, certifikácia budov

Fabian&Vaňko s.r.o., Banská Bystrica

Projekcia, dodávky, inžiniering energetických a ekologických stavieb. Poradenská činnosť v oblasti výroby, rozvodu a spotreby tepla

MicroStep-Energo s.r.o., Bratislava

Návrhy, projektovanie, technická pomoc a dodávky riešení technologických funkčných celkov pre malé vodné elektrárne a vodné elektrárne, čerpacie stanice a vodohospodárske objekty

Ing. Ľubica Baránková, Trnava

Tvorba rozpočtov budov a hál občianskej výstavby, budov pre bývanie, tvorba rozpočtov ústredného kúrenia, vodoinštalácie, horúcovodných prípojok a zdravotechniky

SES Energoprojekt s.r.o., Bratislava

Projektová činnosť v investičnej výstavbe energetických stavieb

Techsys s.r.o., Nitra

Dodávky kotolní, technológií vykurovania, výmenníkových staníc, vetrania a klimatizácie, chladiacich systémov, merania a regulácie, elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov

Termoklima s.r.o., Poprad

Projektovanie technických zariadení budov, v profesiách ÚK, VZT, klimatizácia a plynofikácia

SES Energy, a.s., Bratislava

Developing energetických projektov v Európe

Energia project design s.r.o., Banská Bystrica

Projekčná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a plynárenstva, inžinierska činnosť

Electrik s.r.o., Bratislava

Projektovanie, dodávka, montážne práce a údržba rozvodní. Revízie, elektroinštalácie administratívnych budov a výrobných hál. Elektroinštalácie vo výbušných a horľavých priestoroch

PBElektrik, Žilina

Projektovanie a rozpočtovanie elektroinštalácií v rôznych stupňoch vyhotovenia
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK