Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Profesné organizácie

Obsah > Inštitúcie >

Profesné organizácie

 
PODKATEGÓRIE

Školské a vzdelávacie (12)

ODKAZY 1 - 50 z 135

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava

Inštitúcia na podporu všetkých oblastí vedy a techniky na Slovensku. Výzvy, financované projekty, dokumenty

Slovenský zväz vedecko technických spoločností

Združenie odborných spoločností, poskytujúcich poradenské, konzultačné, školiace a ubytovacie kapacity

Združenie miest a obcí Slovenska

Charakter organizácie, činnosť združenia, samospráva v SR

Akademická rankingová a ratingová agentúra, Bratislava

Hodnotenie vysokých škôl, kvality vedy a výskumu na vysokých školách na Slovensku, prideľovanie ratingu

Slovenská advokátska komora, Bratislava

Nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca advokátov a advokátskych koncipientov

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Bratislava

Slovenská informatická spoločnosť, Bratislava

Mimovládna, nezisková a stavovská organizácia pokrývajúca oblasti teoretickej a aplikovanej informatiky, softvérového inžinierstva, informačného inžinierstva, vzdelávania

Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Presadzuje a bráni záujmy svojich členov, poskytuje členom služby pre ich podnikateľské aktivity, reprezentuje členov v hospodárskom a sociálnom okolí spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava

Základné informácie - novinky, programy, projekty, vzdelávanie

Slovenská chemická spoločnosť, Bratislava

Informácie o stavovskom profesnom združení slovenských chemikov

Lita autorská spoločnosť, Bratislava

Občianske združenie, ktoré zastupuje autorov literárnych, dramatických, audiovizuálnych, výtvarných a fotografických diel, výkon autorských práv, kolektívna správa práv autorov

Slovenská lekárnická komora

Dokumenty, aktuality, zoznam lekární, história, lekárne a lekárnici, odborné správy

Slovgram, Bratislava

Združenie na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

Záujmové združenie s právnou subjektivitou zamerané na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov

Slovenská komora stavebných inžinierov

Informácie o komore, poslanie a ciele, členovia, odborné podujatia, legislatíva, databáza odborníkov

Asociácia internetových médií, Bratislava

Združenie pre vzájomnú komunikáciu medzi subjektami podnikajúcimi v oblasti internetovej reklamy

Slovenské filozofické združenie

Profesná organizácia filozofov - história, prednášky, semináre, kongresy, činnosť združenia

Slovenská živnostenská komora

Aktuálne informácie pre rozvoj malého a stredného podnikania v SR

Notárska komora Slovenskej republiky, Bratislava

Stavovská organizácia notárov na Slovensku, prevádzkovateľ Centrálneho informačného systému - overenia podpisov, záložné práva, notárske zápisnice, dobrovoľné dražby

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Zoznam členov, registrovaní odborníci, publikácie, adresár firiem, vzdelávanie, právne normy, tepelné čerpadlá

Slovenská kancelária poisťovateľov, Bratislava

Informácie pre motoristov - držiteľov, majiteľov a vodičov motorových vozidiel. SKP spravuje poistný garančný fond, vedie register poistenia zodpovednosti, vykonáva hraničné poistenie

Medzinárodná federácia fonografického priemyslu, Bratislava

Nezisková organizácia s celosvetovou pôsobnosťou - zastupovanie a ochrana práv výrobcov zvukových a hudobných zvukovo obrazových záznamov

Slovenská lekárska komora

Základné informácie, vzdelávanie, orgány SLK, legislatíva, osvedčenia

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Neštátna, verejnoprávna a samosprávna organizácia, ktorej členmi sú právnické a fyzické osoby s podnikateľskou činnosťou v poľnohospodárstve, potravinárstve, v biologických a obchodných službách

Republiková únia zamestnávateľov

Reprezentatívna organizácia zamestnávateľov súkromného sektoru na Slovensku. Zastupujeme záujmy zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú takmer 300 000 zamestnancov

Slovenské centrum produktivity, Žilina

Národné, otvorené združenie so zameraním na medzinárodnú spoluprácu vo výskume a vývoji, projektovej činnosti, vzdelávaní a publikačnej činnosti v oblasti produktivity v slovenskom priemysle

Slovenská asociácia poisťovní

Záujmové združenie poisťovní

Asociácia PPP, Bratislava

Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektoru

Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky, Bratislava

Výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v poľnohospodárstve, štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

Informácie, stanovy, tlačové správy, medzinárodné projekty, zoznam firiem

Rada pre reklamu

Orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy. Združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávatelia reklamy, reklamné agentúry a klienti

Ekolamp Slovakia

Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky vytvára efektívny kolektívny systém pre zber a nakladanie s elektroodpadom zo svetelných zdrojov a svietidiel

Slovenský plynárenský a naftový zväz, Bratislava

Základné informácie - novinky, podujatia, členstvo, pracovné komisie, časopis

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava

Záujmové združenie s cieľom napomáhať vytváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií a v nadväzujúcich činnostiach

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok

Zastupuje, chráni a presadzuje záujmy členov, vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť členov, spolupracuje s ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, Bratislava

Informácie o nás, certifikácia účtovníkov, semináre, poradenstvo

Družstevná únia SR

Aktuálne informácie, história, zahraničné vzťahy. Družstevné rozvojové centrá

Slovenská komora psychológov

Informácie, odkazy, diskusia, činnosť, zamestnanie, spravodaje

Česmad Slovakia, Bratislava

Združenie medzinárodných automobilových dopravcov

Bitcet, Bratislava

Biotechnologické centrum SR - združenie organizácií základného a aplikovaného výskumu Slovenskej akadémie vied, slovenských univerzít a ministerstiev

Slovenská kardiologická spoločnosť, Bratislava

Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, reprezentant slovenskej kardiológie v Európskej kardiologickej spoločnosti a Svetovej federácii srdca

Envidom, Bratislava

Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

IT Asociácia Slovenska, Bratislava

Profesné združenie najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií

Asociácia správcovských spoločností, Bratislava

Informácie o asociácii, podielových fondoch, týždenné údaje fondov

Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve

Zastupovanie, ochraňovanie a presadzovanie spoločných záujmov členských maklérskych spoločností vo vzťahu k domácim i medzinárodným subjektom

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

Informácie o zväze, odvetvia zväzu, členovia

Asociácia súkromných lekárov SR

Dobrovoľné a nezávislé zamestnávateľské združenie fyzických a právnických osôb, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na území SR v neštátnych ambulantných zdravotníckych zariadeniach

Spolok horských vodcov

Informácie, letné a zimné turistické pochody

Slovenská spoločnosť údržby, Bratislava

Združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti údržby. Aktivity, ciele, stanovy, archív konferencií

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Dobrovoľné profesijné združenie subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK