Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj geografického software

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Software >

Geografický software

 
ODKAZY 1 - 21 z 21

Indra Slovakia a.s., Bratislava

Komplexné technologické riešenia a technologické služby. Riešenia pre telekomunikácie a médiá, technické a geografické IS, produkty a služby pre podniky verejných služieb

Corinex Group a.s., Bratislava

Riešenia v oblasti informačných technológií a komunikačných systémov - bezpečnosť, outsourcing, komplexné aplikačne orientované projekty, geografické informačné systémy a rozsiahle komunikačné systémy

GeoModel s.r.o., Bratislava

Geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme, digitálne modely reliéfu, 3D modelovanie, burza GIS a DPZ dát, GIS softvér

YMS, a.s., Trnava

Technické a geografické informačné systémy (GIS, LBS, špeciálne aplikácie), systémy pre správu a riadenie toku digitálnej technickej dokumentácie. Organizovanie konferencií GIS a ITIS. Geomarketing a náležitý výskum trhu

Ceda Slovakia s.r.o., Bratislava

Zriaďovanie a správa mapových podkladov v digitálnej forme. Vektorové mapy, rastrové mapy, navigácie

MBKart-European Map Center International s.r.o., Bratislava

Dodávateľ nástenných a digitálnych máp. Plotrovanie, výrezy z máp, firemné mapy, kartografický softvér

Gista s.r.o., Prešov

Získavanie a spracovanie geografických údajov a ich praktické využívanie, komplexné riešenia pre samosprávy, regionálne združenia, malé a stredné firmy a správcov pozemkov a nehnuteľností

ErasData-Pro s.r.o, Bratislava

Geografické informačné systémy, poskytovanie konzultačnej, poradenskej a lektorskej činnosti v oblasti výpočtovej techniky

InfoProjekt, s.r.o., Poprad

Geografické informačné systémy, zber údajov, priestorové modelovanie, tvorba programov

CGS s.r.o., Bratislava

Služby pri budovaní geografických informačných systémov. Tvorba technológií spracovania geodetických údajov, tvorby a využitia informačných systémov pre kataster nehnuteľností

Gitech s.r.o., Zvolen

Zber a spracovanie geografických dát, návrhy a tvorba databáz, geopriestorové analýzy

Ing. Jacek Feszter, Nitra

Vývoj a dodávky geodetického softvéru

InfoProjekt s.r.o., Poprad

Geografické informačné systémy

Geodetická odborná kancelária Nitra

Geodetické práce - geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, inžinierska geodézia, meranie GPS, ROEP, pozemkové úpravy, realitná činnosť, software pre geometrické plány

Ing. Vincent Dulina Czipo, Košice

Geodetické a kartografické práce, majetkovo-právne vysporiadanie, ponuka software

Atopo s.r.o., Banská Bystrica

Geodetické a kartografické práce, automatizované spracovanie dát, poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky a geografických informačných systémov, činnosť účtovných poradcov, organizovanie školení a seminárov

Data Image s.r.o., Bratislava

Distribúcia a spracovanie družicových údajov, geografické informačné systémy, geologické práce, veľkoformátová tlač máp, posterov

BHF Environmental s.r.o., Bratislava

Aplikácia geofyzikálnych metód a geografické informačné systémy. Zisťovanie tesnosti plastových izolácií, štandardný geofyzikálny prieskum, tvorba vektorových a rastrových údajov, tvorba tematických máp

eMap, Bratislava

Poskytovanie služieb a know-how v oblasti geografických informačných systémov (GIS), digitálneho mapovania (spracovanie údajov) a CAD

H21 s.r.o., Hlohovec

Služby v oblasti ekonomického poradenstva, projektovania a tvorby informačných systémov so zameraním na geografické informačné systémy a manažérske informačné systémy

Euro Geo s.r.o., Košice

Realizácia softvérových projektov podľa požiadaviek zákazníka, vývoj komerčných aplikácií a softvérových komponentov so zameraním na geografické informačné systémy

Copyright © BEST.SK