Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Hasiace prístroje

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika > Protipožiarna technika >

Hasiace prístroje

 
ODKAZY 1 - 46 z 46

Pyroteam Group s.r.o., Hlboké

Technické zabezpečovanie ochrany pred požiarmi. Kontroly, opravy a dodávky hasiacich prístrojov, služby súvisiace s bezpečnosťou práce a ochranou životného prostredia

A.F.S. Systems s.r.o., Banská Bystrica

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, požiarne inžinierstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

In-Ma-Ko, Košice

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantových ventilov, skriniek na hasiace prístroje, lekárničiek, piktogramov

ŠK Servis s.r.o., Rimavská Sobota

Plnenie, oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov, predaj požiarnickych potrieb, e-shop

Eurohas, Košice

Požiarna technika - predaj, kontrolná a servisná činnosť. Technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik, revízie. Bezpečnosť na pracoviskách

Hastex s.r.o., Bratislava

Predaj hasiacich prístrojov a náhradných dielov, dýchacej techniky, čerpadiel, odevov, nosítok, školiaca a poradenská činnosť

BTS-PO s.r.o., Prešov

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť práce, výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika, školenia bezpečnosti práce. Kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov. Požiarne značky, výstražné tabuľky, dýchacie prístroje. E-shop

FIREcontrol, Bratislava

Požiarna ochrana, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, požiarna technika

Pyrotex s.r.o., Trnava

Obchod s požiarnickym a hydrantovým tovarom, výroba a predaj pracovných odevov a oblečenia, revízie a kontroly hydrantov a hasiacich zariadení

Prometeus-SL s.r.o., Stará Ľubovňa

Výroba požiarnych, hydrantových, priemyselných hadíc a hadíc k zasnežovacím delám

Fire System, Korňa

Predaj a revízie hasiacich prístrojov, predaj hydrantových systémov, bezpečnostného značenia, protipožiarna ochrana

Rohas-G, Nitra

On-line predaj hasiacich prístrojov a hydrantového materiálu

Rubing Slovakia s.r.o., Turzovka

Oceľové konštrukcie, opláštenie budov, strešné plášte, technologické celky, klimatizácia a vzduchotechnika, stabilné hasiace zariadenia, vytápanie, facility management

Gajos s.r.o., Liptovský Mikuláš

Služby na zaistenie ochrany pred požiarmi, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov, ochranných pracovných prostriedkov

Ľubomír Novák

Revízie a školenia v oblasti technických zariadení a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov

AT Servis s.r.o., Piešťany

Protipožiarne služby, výroba automatického systému hasenia, predaj hasív, prenosných hasiacich prístrojov

Softgaz s.r.o., Žilina

Predaj, doprava a skladovanie technických plynov. Predaj hasiacich prístrojov a zváracej techniky

HAS komplex s.r.o. Partizánske

Komplexná požiarna ochrana, bezpečnosť práce, hasiace prístroje, hydranty, požiarne dvere

Traser s.r.o., Galanta

Služby v zabezpečovacej a protipožiarnej technike

Pyroservis a.s., Melčice Lieskové

Dodávky protipožiarnych výrobkov a služieb. Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov, tlakové skúšky požiarnych hadíc, revízie tlakových nádob, aplikácie protipožiarnych náterov, školenia o požiarnej ochrane

Thapner Servis, Topoľčany

Služby v ochrane pred požiarmi. Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov a bezpečnostných značení

Transfér technológií, Košice

Dodávky vodného aerosolového hasiaceho systému

Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o., Bratislava

Výroba požiarnej techniky - hydrantové systémy, armatúry, hadice, čerpadlá

František Oboril, Trnava

Servis hasiacich zariadení, predaj hasiacej techniky, školenia zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce

Pyrokomplex s.r.o., Námestovo

Požiarna ochrana, bezpečnostno technická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, pracovná zdravotná služba, predaj a servis hasiacich prístrojov, hydrantových systémov, núdzových svietidiel, značenia

Kovats, Nižný Lánec

Požiarna a protipožiarna ochrana, stabilné hasiace zariadenia, detektory výbušných a toxických plynov, zabezpečovacie zariadenia, poplachové systémy na narušenie. Elektromontáže, revízie

Pyrocool Slovakia s.r.o., Bratislava

Požiarna technika, hasivá, hasiace spreje, prúdnice, primiešavače

Horex HX s.r.o., Lužianky

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantového materiálu, požiarnych uzáverov. Kontroly a opravy hasiacich prístrojov, školenia

Livonec, Bratislava

Servis požiarnej a záchranárskej techniky, vypracovanie dokumentácie PO a BOZP a školenia PO a BOZP, odborné semináre, dodávka a montáž automatického hasiaceho systému

Tatra Commerce s.r.o., Svit

Požiarna technika, produkty pre oblasť bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Testery alkoholu

Sepo s.r.o., Zvolenská Slatina

Dodávky produktov požiarnej ochrany, plnenie CO2, tlakovanie tlakových nádob, kontrola hasiacich prístrojov, školenia, dokumentácia OPP

Zera, Bánovce nad Bebravou

Výroba a predaj požiarnej techniky, služby technika BOZP a OPP

Enipro a.s., Bratislava

Projekty, dodávky, montáže a revízie protipožiarnych zariadení

Alarm Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Projektovanie, dodávky a montáž bezpečnostnej techniky - alarmy, elektrická požiarna signalizácia, hasiace zariadenia, protipožiarne steny, kamerové a dochádzkové systémy

DXa, s.r.o., Snina

Požiarny a bezpečnostný technik dodávateľským spôsobom, predaj vecných prostriedkov požiarnej ochrany, servis hasiacich prístrojov. Ponúkané značky: NEURUPPIN

BenTeS s.r.o., Žilina

Bezpečnostnotechnické služby, spracovanie dokumentácie, ochrana pred požiarmi, zavedenie systému manažérstva BOZP. Odborné prehliadky a odborné skúšky, predaj hasiacich prístrojov

Kodreta Štefanov s.r.o., Štefanov

Výroba a servis hasiacich prístrojov a hydrantových systémov

Assent družstvo, Bratislava

Dodávky a revízie protipožiarnych zariadení. Riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb, výkon funkcie technika PO, bezpečnostného technika, odborné prehliadky hasiacich prístrojov a opravy hydrantov

J.& M. Hurný, Soľ

Protipožiarna ochrana, bezpečnosť práce. Hasiace prístroje, hydranty, hlásiče požiaru, digitálny alkohol tester - kontrola, oprava, predaj. Školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Pyronova s.r.o., Bratislava

Riešenia požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii, návrh aktívnych i pasívnych prvkov požiarnej ochrany, predaj a inštalácia hasiacich prvkov, kontrola, údržba a vykonávanie revízií

Miromax s.r.o., Banská Bystrica

Služby v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti práce. Predaj sortimentu protipožiarnych zariadení - hasiace prístroje, hydranty, tabuľky. Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov

Brenax, Košice

Predaj, montáž, kontrola, opravy, plnenie, tlakové skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov. Služby ochrany pred požiarmi, protipožiarne nátery, služby technika BOZP

Pohas s.r.o., Miloslavov

Predaj, kontroly, tlakové skúšky a servis hasiacich prístrojov a hydrantov, poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany

Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom

Dodávky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantovej techniky. Kontrola a servis hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, plnenie CO2, školenia, činnosť technika požiarnej ochrany a BOZP

Monte PBS s.r.o., Senica

Projekcia, inžiniering, protipožiarna bezpečnosť stavieb a technológií. Služby technika požiarnej ochrany, predaj požiarnotechnických zariadení

Ing. Milan Foltín, Myjava

Autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti na stavenisku, inštruktor a lektor. Predaj prenosných hasiacich prístrojov

Copyright © BEST.SK