Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Pomoc deťom

Obsah > Spoločnosť > Nadácie a charita >

Pomoc deťom

 
ODKAZY 1 - 27 z 27

Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava

Podpora mnohostranného rozvoja osobnosti dieťaťa a mladého človeka

Intenda, Bratislava

Podpora aktivít mladých ľudí smerujúcich k naplneniu ich potrieb v spoločenstvách kde žijú a vytváranie priestoru na ich zapojenie sa do spoločnosti

Centrum Nádej, Bratislava

Pomoc ohrozeným deťom a obetiam domáceho násilia - nonstop krízová intervencia, psychologické poradenstvo a psychoterapia, psychodiagnostika detí a mládeže

Hodina deťom

Informácie o projekte. Grantový program, projekty, výsledky, aktivity. Dobrovoľníci, sponzori, média a partneri

Magna Deti v núdzi, Bratislava

Občianske združenie na pomoc deťom v krajinách tretieho sveta. Aktuálne kampane, informácie o formách pomoci, reportáže

Úsmev ako dar

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov

Nadácia Espérance, Bratislava

Pomáhame detským domovom, školám, školským zariadeniam, telovýchovným jednotám, združeniam a klubom

Deti Dunaja, Bratislava

Francúzsko-slovenské občianske združenie, ktorého poslaním je materiálna a humánna pomoc opusteným, týraným, chorým a postihnutým deťom na Slovensku

Nadácia Detský sen, Bratislava

Podpora pre znevýhodnené deti a mládež - informácie o zakladateľoch, projektoch

Centrum Slniečko

Detské krízové centrum. Riešenie problematiky týraných, zneužívaných detí a obetí rodovo podmieneného násilia - matiek s deťmi a žien. Detská linka záchrany

Šanca pre nechcených, Bratislava

Občianske združenie - informácie o projektoch Hniezdo záchrany a Náruč záchrany

Viva Network Slovensko, Svätý Jur

Medzinárodná sieť založená s cieľom spájať kresťanov a kresťanské organizácie, ktoré pracujú s deťmi v ohrození

Carissimi, Bratislava

Neinvestičný fond na pomoc zdravotne postihnutým deťom a ich rodičom

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Informácie o klinikách, oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Projekt Hniezdo záchrany - verejný inkubátor

DIS+, Trenčín

Občianske združenie - pomoc a podpora detí s dysfunkčnými poruchami mozgu

Nadácia Pomoc deťom v ohrození

Nezisková mimovládna organizácia zameraná na pomoc deťom týraným, zanedbávaným, postihnutým, chorým, trpiacim rôznymi formami závislosti, žijúcim mimo vlastnej rodiny

Záujmové združenie žien Fenestra, Košice

Pomoc týraným ženám a deťom, obhajoba práv žien, telefonická krízová intervencia, sociálno-právne poradenstvo, terapia detí, krízové centrum, sociálna asistencia

Rozum a cit

Náhradná rodinná starostlivosť

Budúcnosť deťom n.f., Trnava

Fond na pomoc deťom - informácie o projektoch a aktivitách

Želaj si, Ivanka pri Dunaji

Nezisková organizácia, ktorá pomáhame plniť sny dlhodobo chorým a zomierajúcim deťom

Mgr. Boris Kostka, Žilina

Ponuka novej učebnice angličtiny a jazykových kurzov. Charitatívny zámer registrovanej ochrannej známky Srdce na dlani

Pomoc ohrozenému dieťaťu, Piešťany

Občianske združenie - aktivity, projekt Komunita Cenacolo

Náruč-Pomoc deťom v kríze, Žilina

Občianske združenie na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám

Exit, Bratislava

Občianske združenie. Projekt pre deti v Afrike - adopcia na diaľku

Paulínka

Nezisková organizácia na pomoc zdravotne ťažko postihnutým deťom s detskou mozgovou obrnou

Združenie Votum, Bratislava

Mimovládna nezisková organizácia vychádzajúca z kresťanských princípov s orientáciou na pomoc postihnutým deťom

Centrum Návrat

Mimovládna organizácia s pôsobnosťou v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti

Copyright © BEST.SK