Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Pomoc chorým

Obsah > Spoločnosť > Nadácie a charita >

Pomoc chorým

 
ODKAZY 1 - 28 z 28

Dobrý anjel n.o.

Humanitárny Systém občianskej finančnej pomoci, ktorý pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu

Detský hospic Plamienok

Projekt domácej hospicovej starostlivosti o deti s život limitujúcimi chorobami

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Levoča

Informácie o nás, história, kurzy základnej rehabilitácie

Liga za duševné zdravie

Charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia

Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Stupava

Činnosť dobrovoľníkov pri sprevádzaní dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí

Nadácia Memory

Účelový fond pre podporu komplexného riešenia problematiky Alzheimerovej choroby

Nadácia Výskum rakoviny

Podpora programov pre rozvoj základného onkologického výskumu, podpora nových smerov onkologického výskumu, podpora zavádzania a rozvoja moderných prístrojových techník pre onkologický výskum

Slovenská humanitná rada

Združenie 140 organizácií zameraných na humanitu, charitu, soc. oblasť, zdrav. postih. a rôzne typy ochorení

Bratislavsko-trnavská arcidiecézna charita, Trnava

Domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, opatrovateľské služby v rodinách, detské jasle Charitáčik, chránená dielňa

Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike

Ochorenie spôsobuje postupný úbytok svalovej hmoty celého tela, ktorý vedie k strate schopnosti chodiť a úplnej odkázanosti na pomoc iných

Diecézna charita, Banská Bystrica

Poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Charitatívno-sociálne centrum a Dom pre núdznych, Centrum Mária, Charitný dom Útočište

Fond Doroty Kanthovej

Podpora zdravia detí s onkologickými chorobami

Výcviková škola pre vodiacich psov

Informácie a certifikát školy, ponuka šteniatok

Senior Park, Rohovce

Sociálne a zdravotné služby v domove sociálnych služieb, domove dôchodcov, hospici a dome ošetrovateľskej starostlivosti

Slovak Crohn Club, Bratislava

Občianskeho združenie združuje pacientov s Crohnovou chorobou a Uceróznou kolitídou. Jeho poslaním je získať informácie o týchto chorobách, nových liekoch, spôsoboch ich liečenia a ich následné šírenie medzi členmi klubu

Motýľ nádeje, Bratislava

Neinvestičný fond na získanie a združenie finančných prostriedkov so zámerom poskytnúť pomoc a dať nádej telesne postihnutým pri liečbe, rehabilitácii a zvýšení ich kvality života

Slovenské hemofilické združenie

Dobrovoľné občianske združenie, ktoré združuje osoby s vrodenou krvácavou chorobou, rodičov detí s týmto ochorením, ich rodinných príslušníkov, priaznivcov a priateľov

Samaritán n.o., Martin

Mimovládna nezisková organizácia zabezpečujúca opatrovateľskú službu starým, chorým občanom v ich domácom prostredí

Svetielko Pomoci

Neinvestičný fond na pomoc deťom trpiacim onkologickými ochoreniami

Hospic sv. Františka z Assisi, Palárikovo

Paliatívna starostlivosť zdravotne a ťažko postihnutých osôb, domov dôchodcov, lekársky dozor, lôžková časť

Iskierka pomoci

Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia, vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb

RadOnko

Občianske združenie na podporu radiačnej onkológie. Informácie o radiačnej liečbe onkologických ochorení, podpora vzdelávania pracovníkov, zlepšenie prístrojového vybavenia v radiačnej onkológii

Nádej-Reménység n.o., Veľké Kosihy

Resocializácia osôb závislých od alkoholu, nelegálnych drog a hracích automatov

Road, Tomky

Nezisková organizácia - resocializačné zariadenie pre drogovo závislých

Nadácia na pomoc onkologickým pacientom, Nitra

Podpora a pomoc pacientom s onkologickými ochoreniami

Želaj si, Ivanka pri Dunaji

Nezisková organizácia, ktorá pomáhame plniť sny dlhodobo chorým a zomierajúcim deťom

Benoshow, Žilina

Tradičné benefičné podujatie. Spojenie charitatívnej myšlienky so zábavou. Pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sú postihnutí zákernými chorobami

Hospic Matky Božej, Piešťany

Starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich

Copyright © BEST.SK