Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Nadácie a charita

Obsah > Spoločnosť >

Nadácie a charita

 
PODKATEGÓRIE

Architektúra, pamiatky (2)

Detské domovy (11)

Kultúra, vzdelanosť (9)

Pomoc deťom (27)

Pomoc chorým (28)

ODKAZY 1 - 38 z 38

Ďakujeme.sk

Podporte charitu online - nadácie, neziskové organizácie a ľudí v núdzi. Získavajte dary pre svoju neziskovú organizáciu

Open Society Fund

Slovenská nadácia na rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku

Carpathian foundation - Karpatská nadácia

Karpatský euroregión. Programy, publikácie, info

Nadácia Pontis, Bratislava

Operačná a grantová nadácia. Presadzuje zodpovedné podnikanie, firemnú filantropiu, udeľuje ocenenie Via Bona Slovakia, implementuje demokratizačné a rozvojové projekty v zahraničí

Friedrich Ebert Stiftung e.V., Bratislava

Nadácia podporujúca politické a spoločenské vzdelávanie ľudí v duchu demokracie a pluralizmu, umožňujúca nadaným mladým ľuďom prostredníctvom štipendií prístup k štúdiu a výskumu, prispieva k medzinárodnému porozumeniu a spolupráci

SOCIA-nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Spravovanie grantových programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj sociálnych služieb a podporu znevýhodnených skupín obyvateľov

Nadácia F.A.Hayeka, Bratislava

Info, novinky, texty a články, konferencie, vzdelávanie, výskum, partnerské organizácie

Človek v ohrození, Bratislava

Občianske združenie - pomoc ľuďom, ktorí trpia dôsledkami prírodných katastrof, konfliktov a autoritárskych režimov. Humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, podpora ľudských práv, vzdelávacie a informačné aktivity

Farnosť Blumentál, Bratislava

Oznamy farského úradu, charita Blumentál, farský časopis

Spišská katolícka charita

Pomoc ľuďom v núdzi, v chorobe, ťažko chorým a umierajúcim v hospicoch, zdravotnícke služby. Informácie pre dobrovoľníkov

Evanjelická diakonia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

Zabezpečovanie duchovnej a materiálnej pomoci ľuďom v duchu kresťanskej lásky k blížnemu. Informácie o ústredí a strediskách na Slovensku

Odyseus, Bratislava

Združenie na pomoc osobám užívajúcich drogy, osobám pracujúcich v sexbiznise, deťom a mladistvým s nedostatočným prístupom k službám a informáciám

Nadácia SPP, Bratislava

Poskytovanie darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty

Trenčianska nadácia

Podpora ľudských a občianskych aktivít v prospech zvýšenia kvality života v trenčianskom regióne, v prospech rozvoja lokálnej demokracie, komunitnej filantropie a komunity

Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok

Podpora projektov a programov na rozvoj liptovského regiónu - klub darcov, filantropi Liptova

Nadácia pre podporu občianskych aktivít, Bratislava

Pomoc a podpora mimovládnym organizáciám - dokumenty, programy, podporené projekty

Slovak gold

Oceňovanie slovenských produktov nadštandardnej kvality

Katolícka jednota Slovenska, Trnava

Občianske združenie na obnovu, upevňovanie a ochranu duchovných a mravných hodnôt ľudí, najmä vieru, kresťanské a národné povedomie. Charitatívna činnosť

Nadácia Chemosvit, Svit

Nadácia na podporu, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt v podtatranskej oblasti a na pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupiny Chemosvit, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi

Sociálna práca

Katedra sociálnej práce, občianske združenie Sociálna práca

Bratislavská katolícka charita

Charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi. Agentúra domácej starostlivosti, domov sociálnych služieb, charitatívno-sociálne centrum, domov dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby

Apoštolská cirkev na Slovensku

Protestantská cirkev letnično-charizmatického smeru - zbory, misie, vydavateľstvo, charita zameraná na sociálnu pomoc

MG Rink s.r.o., Trenčín

Zimný štadión Mariána Gáboríka určený pre hokejové nádeje a pre korčuľovanie verejnosti. Nadácia zriadená za účelom podpory športovania detí a mládeže

Rotary Club, Žilina

Organizácia vedúcich osobností z podnikateľských a odborných kruhov, ktorí poskytujú humanitárne služby a pomoc svojim spoluobčanom, presadzujú vo všetkých oblastiach vysoké etické zásady a napomáhajú vytvárať vzájomnú dôveru a mier na celom svete

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Stará Ľubovňa

Dobrovoľné združenie, ktorého cieľom je v duchu samaritánstva pomáhať ľuďom v núdzi

Arcidiecézna charita Košice

Poskytovanie verejnoprospešných, sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych, výchovno-vzdelávacích služieb a inej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie

Nadácia Danubiana, Bratislava

Podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií, výpomoc sociálne slabým a odkázaným osobám

Nadácia Aevis - pre divokú prírodu, Snina

Podpora ochrany životného prostredia so zvláštnym zreteľom na záchranu a obnovu prirodzených lesov

Kresťania v meste, Bratislava

Kresťanské spoločenstvo - pomoc ľuďom bez domova, Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál, Rok modlitieb, celoslovenské a regionálne konferencie, časopis Krok

Slovenské krízové centrum Dotyk, Beckov

Poskytovanie komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a obetiam domáceho násilia

Oáza sibírskeho tigra

Projekt vytvorený pre záchranu tigra ussurijskeho - informácie o nás a tigroch, fotografie

Nadácia Charty 77, Bratislava

Advokácia ľudských práv - bezplatné právne poradenstvo a asistencia v oblasti ochrany ľudských práv, poradňa pre mimovládne organizácie

Útulok Dom na polceste, Veľký Slavkov

Stredisko evanjelickej Diakonie, zariadenie na poskytovanie pomoci mladým mužom, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti musia opustiť detské domovy

Human International

Občianske združenie sa zaoberá s podporou nemocníc, domov dôchodcov, azylových domov, detských domovov a škôl v SR

Nano Nagle Centre, Spišské Podhradie

Združenie írskych sestier na pomoc rómskym matkám a ich deťom

Teresa Benedicta, Michalovce

Občianske združenie prevádzkujúce charitné domy. Činnosť, výročné správy

Nadácia Jozefa Murgaša

Ciele nadácie: podpora vzdelávania osôb pracujúcich pre neziskové organizácie, poskytovanie príspevkov na študijné, štipendijné a stážové pobyty, podpora charitatívnych akcií a podujatí

Nadácia Rodina, Zdravie, Vzdelanie, Bratislava

Podpora vzdelávacích a zdravotníckych systémov, činnosti detí, mládeže a občanov zdravotne a telesne postihnutých, charitatívnej činnosti, telovýchovnej činnosti a športu

Copyright © BEST.SK