Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ministerstvá

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie >

Ministerstvá

 
ODKAZY 1 - 19 z 19

Ministerstvo školstva SR

Oficiálna stránka ministerstva

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Oficiálna stránka ministerstva

Ministerstvo spravodlivosti SR

Oficiálne stránky

Ministerstvo kultúry SR

Informácie o MK SR a priamoriadených organizáciách, tlačové besedy, dokumenty, podujatia, osobnosti a pod.

Ministerstvo vnútra SR

Sekcia verejnej správy

Ministerstvo obrany SR

Informácie o ozbrojených silách, misiách, legislatíve, obstarávaní a predaji majetku. Materiály, dokumenty, publikácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oficiálna stránka ministerstva

Media Desk Slovensko

Media Desk je spoločná kancelária Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a programu MEDIA. Jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe MEDIA a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov

Ministerstvo zdravotníctva SR

Oficiálna stránka ministerstva

Ministerstvo hospodárstva SR

Oficiálna stránka ministerstva

Ministerstvo životného prostredia SR

Informácie ministerstva, zákony, pripomienkové konanie

Veda a technika v Slovenskej republike

Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR prostredníctvom tejto stránky informuje verejnosť o aktivitách v oblasti vedy a výskumu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Oficiálna stránka ministerstva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo, agroturistika, európska integrácia

Ministerstvo financií SR

Oficiálna stránka ministerstva

Ministerstvo vnútra SR

Oficiálna stránka ministerstva

Štátny fond rozvoja bývania

Účelový fond na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, spravovaný Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR

Reforma zdravotníctva

Články, názory, publikácie

Ministerstvá SR online

Informácie, stránkové dni, kontakty, adresy jednotlivých ministerstiev

Copyright © BEST.SK