Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Laboratóriá

Obsah > Veda a Technika >

Laboratóriá

 
ODKAZY 1 - 50 z 59

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Komplexný výskum pôdy, monitorovanie vlastností pôd SR, tvorba databáz a informačného systému o pôdach SR, tvorba a údržba registra pôdy SR, expertná a poradenská činnosť pre potreby štátnej správy a užívateľov pôdy

Geotest Bratislava s.r.o., Bratislava

Konzultačné, poradenské a dodávateľské služby v ekologických odboroch, v hydrogeológii, inžinierskej geológii, geotechnike. Služby hydrochemických laboratórií a laboratórií mechaniky zemín

VF s.r.o., Žilina

Služby v oblasti jadrovej energetiky (monitoring), rádioaktívnych odpadov a zdrojov ionizujúceho žiarenia (meranie), životného prostredia. Dodávky kalibračných laboratórií pre metrologické inštitúty, jadrové elektrárne, armádu

Geolab s.r.o., Košice

Laboratórne analýzy v životnom a pracovnom prostredí. Fyzikálnochemické rozbory, analýza organických látok, stanovenie stopových prvkov

GEL s.r.o., Turčianske Teplice

Vykonávanie laboratórnych rozborov, komplexné riešenie úloh súvisiacich s analýzou, vyhodnocovaním a monitorovaním jednotlivých zložiek životného prostredia, servisné laboratórne práce, poskytovanie software, prenájom nehnuteľnosti a investičného majetku

DB Biotech s.r.o., Košice

Výroba špecifických králičích klonálnych protilátok určených pre výskum, diagnostiku a liečbu v oblasti rakoviny, autoimúnnych ochorení, neurologických ochorení, pri alergiách, cukrovke

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava

Technologický výskum a vývoj, jeho priemyselná aplikácia, technická pomoc celulózkam, papierňam a spracovateľským podnikom. Výroba špeciálnych papierov s vodoznakom, služby laboratórií papiera a buničín

Ceptra-P s.r.o., Bratislava

Centrum pupočníkových transplantátov - príprava transplantátov z pupočníkovej krvi

Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p., Bratislava

Vodohospodárska činnosť na území spravovanom odštepným závodom Bratislava. Povodňová služba, ekológia vôd, vodohospodárske laboratóriá, monitoring. Vnútroštátna a medzinárodná lodná doprava po Dunaji

Mikrolab s.r.o., Rimavská Sobota

Akreditované skúšobné laboratórium potravinárskeho priemyslu - analýzy potravinárskych výrobkov, pitnej vody, odpadových vôd, krmív

Biont a.s., Bratislava

Vývoj, výroba a využitie rádiofarmák. Ambulantné zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína. Výroba rádionuklidov, laboratórium kontroly kvality rádiofarmák, poradenstvo v oblasti aplikácií chemických a fyzikálnych techník

Alpha Medical a.s., Ružomberok

Neštátne zdravotnícke zariadenie, poskytujúce zdravotnícke služby ambulantným a ústavným lekárom v oblasti biochémie, mikrobiológie, hematológie, histopatológie, cytológie, genetiky, imunológie a zobrazovacích laboratórnych techník

EL s.r.o., Spišská Nová Ves

Akreditované skúšobné laboratóriá - analýzy vody, potravín, nápojov, liekov, farmaceutických surovín, krmív, odpadov, hnojív, plynov a emisií

Slovenská legálna metrológia

Metrologické pracoviská na Slovensku - úradné merania, posudzovanie zhody váh, expertízy, ciachovanie, overovanie určených meradiel, kalibrácia etalónov a meradiel

Bel Novamann International s.r.o., Bratislava

Certifikované analýzy a rozbory potravinárskych, kozmetických, poľnohospodárskych a ropných výrobkov a surovín

Ingeo-Envilab s.r.o., Žilina

Vykonávanie laboratórnych prác v oblasti fyzikálno-chemických a mikrobiologických rozborov vzoriek všetkých druhov vôd a ostatných zložiek životného prostredia a v oblasti laboratórnych skúšok fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín

Bureau Veritas Slovakia s.r.o., Bratislava

Riadenie aktív, inšpekcie, testovanie a analýzy, audity, certifikácia, klasifikácia lodí a súvisiaca technická asistencia, školenia a outsourcing

Ekogeos s.r.o., Bratislava

Inžinierskogeologické prieskumy základovej pôdy, hydrogeologické prieskumy, laboratórne práce (fyzikálne, deformačné a pevnostné charakteristiky vzoriek zemín), terénne technické práce

Ideex Plus s.r.o., Košice

Služby v oblasti priemyselného poradenstva a certifikácie manažérskych systémov, metrologické služby a kalibrácia meradiel

Envi Protection s.r.o., Košice

Komplexné poradenstvo a riešenie problémov v ochrane ovzdušia. Technologicko-výskumné merania emisií, meranie meteorologických veličín. Vypracovávanie a overovanie správ o emisiách skleníkových plynov

Medirex a.s., Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie so sieťou nemocničných a poliklinických laboratórií

Pí Aqua Tarama s.r.o., Bratislava

Riešenia problematiky pitných vôd, informácie o pí nápojoch. Predaj výdajníkov na vodu, servis a údržba výdajníkov vody

Kalibra s.r.o., Detva

Kalibrácia meracích prístrojov dĺžky, meracích platní a pravítok, pracovných meradiel dĺžky, premeranie obrábacích strojov. Predaj nových meradiel a meracej techniky

Stallergenes CZ s.r.o., Bratislava

Európske biofarmaceutické laboratórium špecializujúce sa na liečbu alergénovej imunoterapie súvisiacej s dýchacími problémami

SSE-Metrológia s.r.o., Žilina

Metrologické služby v akreditovaných laboratóriách - elektromery a meracie transformátory, kalibrácia meradiel elektrických veličín, vodomery a merače tepla

Ekolab s.r.o., Košice

Skúšobné laboratórium - fyzikálno-chemické analýzy vôd, pôd, vzoriek emisií, potravín. Mikrobiologické a biologické analýzy, testy toxicity

Letecké opravovne Trenčín a.s., Trenčín

Opravy vojenských a civilných lietadiel. Opravy a revízie vzduchových vysokotlakových kompresorov, opravy rádiotechnických zariadení, modernizácie rádionavigačných a rádiokomunikačných systémov lietadiel. Metrologické laboratórium

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín

Vykonávanie odborných veterinárnych činností, služby laboratórnej diagnostiky a skúšania, veterinárnej hygieny potravín a ekológie

Ingeo a.s., Žilina

Riešenia v oblastiach inžinierskej geológie, hydrogeológie, laboratórnych prác, mechaniky hornín a zemín

Vetservis s.r.o., Nitra

Veterinárne poradenstvo, veterinárna laboratórna diagnostika, služby pre veterinárnych lekárov

Geneton s.r.o., Bratislava

Poskytovanie genetických analýz, príprava a analýza DNA vzoriek

GPN s.r.o., Bratislava

Poskytovanie zdravotníckych služieb v oblasti gynekológie a pôrodníctva - ambulancie, cytologické laboratórium, sonografické vyšetrenia, jednodňová chirurgia, prenatálne genetické vyšetrenia

Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Lietavská Lúčka

Výroba mletých vápencov, dolomitov a mletej antuky. Laboratórne služby - fyzikálno-mechanické a chemické skúšky cementov, mált a vápna

Lignotesting a.s., Bratislava

Certifikácia výrobkov a materiálov používaných v stavebníctve. Tvorba, revízie a harmonizácia technických noriem. Akreditované skúšobné laboratórium stavebných materiálov a výrobkov

Valicare s.r.o., Trenčín

Služby pre farmaceutický a biotechnologický priemysel, technické testovanie a analýzy

Mostel A&A, Liptovský Hrádok

Kalibrácia pracovných meradiel, kalibrácia meradiel dĺžky, meradiel elektrických veličín, teplomerov

Gemerprodukt Valice OVD, Rimavská Sobota

Ovocinársko-vinohradnícke družstvo. Biologické odskúšavanie prípravkov na ochranu rastlín, výroba muštového hrozna a ovocia

Hemo Medika s.r.o., Košice

Centrum hemostázy a trombózy, laboratórne vyšetrenia, hematologické ambulancie

Eko-Term Servis s.r.o., Košice

Autorizované a akreditované merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, kalibrácie emisných monitorovacích systémov, tepelno-technické merania, inšpekcia automatických monitorovacích systémov, poradenská činnosť

Agropodnik a.s. Trnava, Trnava

Služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby - výroba kŕmnych zmesí, služby akreditovaného laboratória, dezinsekcia a deratizácia. Predaj priemyselných hnojív, pesticídov, osív, kŕmnych surovín

Kontroltech s.r.o., Dubnica nad Váhom

Akreditované kalibračné laboratórium - kalibrácia pracovných meradiel

Ing. Michal Lejko, CSc., Prešov

Výroba a predaj organo-minerálnych hnojív. Tekuté hnojivá, listové hnojivá, Pentakeep, ekologické hnojenie. Odbery vzoriek pôdy, rastlín a ich analýzy

Genexpress s.r.o., Bratislava

Laboratórne analýzy v oblasti lekárskej genetiky so zameraním na DNA diagnostiku dedičných ochorení

Ústav radiačnej ochrany s.r.o., Trenčín

Skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia pre rádiodiagnostiku, terapiu, veterinárnu rádiológiu a priemysel. Automatizované sledovanie ožiarenia pacientov. Odborná príprava v radiačnej ochrane

Selekt výskumný a šľachtiteľský ústav a.s., Bučany

Šľachtenie, semenárstvo a obchod s osivami. Agrochemický výskum cukrovej a kŕmnej repy, rozbory pôdy, rastlín a osív

Feed Lab s.r.o., Spišská Nová Ves

Rozbory a hodnotenie vzoriek krmív (siláže, senáže, kŕmne zmesi pre ošípané)

Agrorama s.r.o., Šaľa

Výroba a predaj kompletných kŕmnych zmesí. Predaj osív, biopalív, herbicídov, fungicídov, insekticídov. Laboratórne skúšky a kontroly produktov

Klinická Biochémia s.r.o., Žilina

Medicínske laboratóriá

Škrobánek-O.P.C.D., Teplička nad Váhom

Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

Labservice s.r.o., Spišská Nová Ves

Laboratórna činnosť - anorganické a organické analýzy, klinická biochémia
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK