Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kluby, združenia a spolky zdravotne postihnutých

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Zdravotne postihnutí

 
PODKATEGÓRIE

Zdravie (464)

ODKAZY 1 - 49 z 49

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Snaha o začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti, vzdelávanie, poradenstvo, legislatíva, spolupráca so zahraničím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ÚNSS je občianske združenie, ktorého základným poslaním je úsilie o dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zrakovým postihnutím

Slovenský Paralympijský Výbor

Spravodajstvo z paralympijských hier

Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava

Združenie občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov. Aktivity, poradenstvo

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád

Celoročný cyklus tréningov a súťaží vo všetkých druhoch olympijských športov pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných chorých, Nitra

Záujmové združenie občanov so zlyhaním obličiek. Aktivity členov, život s ochorením, dialýza, poradňa nefrológa

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

Organizácie, zariadenia, poradenstvo, aktivity

Zväz diabetikov Slovenska

Občianske združenie ponúka edukáciu diabetikov, vydáva časopis Diabetik, organizuje preventívne akcie zamerané na včasnú diagnostiku cukrovky, rekondičné pobyty detských a dospelých diabetikov

Effeta-stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Sociálna a duchovná práca so sluchovo postihnutými ľuďmi. Projekty, poradňa so zameraním na vyhľadávanie pracovných príležitostí, chránená dielňa

Asociácia detí a mládeže

Informácie Asociácie detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava

Občianske združenie celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava

Občianske združenie na pomoc ľuďom s Downovým syndrómom pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času

Združenie sclerosis multiplex Nádej, Bratislava

Ciele, stanovy, charta práv pacienta. Petícia - Výzva na zrušenie vekového obmedzenia liečby pacientov so sklerózou multiplex

Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava

Občianske združenie pacientov. Aktivity, rekondície, kluby, členstvo, zákony

Domov sociálnych služieb Symbia, Zvolen

Poskytujeme služby sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom a dospelým zdravotne postihnutým občanom: s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a s kombinovaným postihnutím. Starostlivosť poskytujeme formou denného a celodenného pobytu

Bol raz jeden človek, Bratislava

Občianske združenie na podporu samostatnosti, integrácie a sebarealizácie ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí s autizmom

Altius, Bratislava

Športový klub telesne postihnutých - činnosť, súťaže, ocenenia, výsledky

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislava

Informácie o nás, naše ciele, denný tábor, fotogaléria

Bol raz jeden človek, Bratislava

Občianske združenie na podporu samostatnosti, integrácie a sebarealizácie ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí s autizmom

Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava

Informácie o nás, diagnostika autizmu, výchovné poradenstvo, voľnočasové aktivity

Usmej sa na mňa

Zasadzujeme sa o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Bratislava

Združenie za zlepšenie kvality života postihnutých chronickými kožnými chorobami, predovšetkým psoriázou a atopickou dermatitídou

Kresťanské centrum nepočujúcich

Pomoc nepočujúcim na Slovensku harmonicky sa rozvíjať v oblasti duchovnej, duševnej, telesnej a spoločenskej

Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých, Bratislava

Informácie o nás, aktivity, fotogaléria

Duchenne Active Crowd

Spoločenstvo rodičov detí a mladých mužov trpiacich vzácnym nervovo-svalovým ochorením Duchenne/Becker - svalová dystrofia

Klub Detskej Nádeje

Apolitické združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Bratislava

Občianske združenie podporujúce kultúru Nepočujúcich

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Združenie zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky, združujúcich sa na princípoch demokracie a humanity

Slovenská spoločnosť pre spina bifida o.z., Smolenice

Občianske združenie a jeho aktivity, fotogaléria, diskusné fórum, prihláška, publikácie, detský kútik, chat

Slovenské hemofilické združenie

Dobrovoľné občianske združenie, ktoré združuje osoby s vrodenou krvácavou chorobou, rodičov detí s týmto ochorením, ich rodinných príslušníkov, priaznivcov a priateľov

Perspektíva, Bratislava

Občianske združenie pre telesne postihnuté deti a mládež - výchovná, sociálno-právna, rehabilitačno-liečebná, psychologická a logopedická činnosť

Son Rise pre Paulínku

Stránka o zdravotne postihnutej Paulínke, informácie o autizme, diagnóza

Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť

Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých občanov

Zväz pacientov Slovenskej republiky

Poradňa pre pacientov, aktuálny cenník liekov, aktuality

Kardioklub SK, Košice

Poskytujeme členom klubu priestor pre vzájomnú komunikáciu, týkajúcu sa srdcovo-cievnych chorôb, chorôb srdca a ciev, medzi členmi klubu, rodinnými príslušníkmi pacientov, priateľmi a ostatnou spoločnosťou

Slovilco, Martin

Slovenské združenie stomikov - legislatíva, práva, kontakty

Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe

Združenie na pomoc pacientom a rodinám postihnutých Huntingtonovou chorobou

Sme Tu

Občianske združenie zamerané na pomoc rodinám s deťmi postihnutými vrodeným metabolickým ochorením, poruchou metabolizmu mastných kyselín

Activus, Bratislava

Združenie ľudí, ktorí aktívne pomáhajú zdravotne postihnutým jednotlivcom pri ich uplatňovaní sa na trhu práce

Klub sclerosis multiplex, Nitra

Občianske združenie postihnutých na ochorenie sclerosis multiplex z regiónu Nitra

Základná škola internátna pre zrakovo postihnutých

Informácie o nás, našich aktivitách. Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich v Levoči

Viera a Svetlo

Celosvetové ekumenické hnutie spoločenstiev ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín a priateľov

Občianske združenie Aktívny vozík

Stránka pre všetkých, ktorí chcú napriek hendikepu žiť hodnotný život

Margarétka, Banská Bystrica

Občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny

Šťastný život n.o., Mojmírovce

Nezisková organizácia vznikla za účelom založenia Denného stacionára pre mentálne postihnuté deti a mládež. Zakladateľmi a dobrovoľnými aktivistami organizácie sú rodičia vyše dvadsiatich postihnutých detí a mladých ľudí z Mojmíroviec a okolia

Lux, Košice

Nezisková organizácia - sociálne služby pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením

Šport bez bariér, Bratislava

Občianske združenie na podporu a rozvoj športu zdravotne postihnutých. Informácie o projektoch a aktivitách

Občianske združenie Priestor pre Teba

Učíme telesne a mentálne znevýhodnené deti a mládež byť mobilné napriek hendikepu

Ambrelo, Bratislava

Stránka občianskeho združenia nevidiacich - informácie o aktivitách, koncertoch

Copyright © BEST.SK