Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kultúrne a spoločenské kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Kultúrne a spoločenské

 
PODKATEGÓRIE

Kultúra a Umenie (1715)

ODKAZY 1 - 50 z 110

Lita autorská spoločnosť, Bratislava

Občianske združenie, ktoré zastupuje autorov literárnych, dramatických, audiovizuálnych, výtvarných a fotografických diel, výkon autorských práv, kolektívna správa práv autorov

Slovenská esperantská mládež

Organizácia mladých ľudí hovoriacich esperantom. Články o jazykovej demokracii, rovnosti a diverzite

Slovgram, Bratislava

Združenie na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov

Český spolok, Bratislava

Nepolitické a občianske združenie obyvateľov Slovenskej republiky hlásiacich sa k českému, moravskému a sliezskemu pôvodu. História a súčasnosť spolku, aktivity

Slovak Heritage and Cultural Society of British Columbia

Slovenské kultúrne dedičstvo (v angličtine)

Nadácia-Centrum súčasného umenia, Bratislava

Nezisková kultúrna organizácia, ktorá podporuje všetky druhy súčasného umenia nekomerčného zamerania a stimuluje proces umeleckej tvorby a jej prezentácie

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava

Výskumná a analytická činnosť vo sfére široko chápanej kultúry a etnicity. Projekty, dokumenty, aktivity

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, Bratislava

Združenie umeleckých prekladateľov - členovia, publikácie, aktivity

Nová Akropolis

Kultúrna asociácia - filozofické formovanie mládeže, filozofická škola

Ex Libris Ad Personam Hlohovec

Organizujeme vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia (besedy, súťaže, semináre, výstavy, prednášky, konferencie), organizujeme aktivity pre propagáciu, rozvoj a ochranu kultúrnych a historických hodnôt regiónu

Ipeľská únia, Šahy

Ochranárske a kultúrne združenie - rozvoj a uplatňovanie zásad ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt v povodí Ipľa, riešenie ekologických problémov

Literárna spoločnosť Pravé orechové

Kto sme, poviedky, historické fotografie, ľudové recepty, nositelia tradícií

Csemadok, Bratislava

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - stanovy, program zväzu, celoslovenské súťaže

Kruh priateľov Anastasie

Skupina ľudí, ktorú oslovili svojou pravdivosťou knihy o Anastasii, najmä jej obraz vzťahu k životu, ktorý nám v nich ukazuje. Tento obraz chceme prispôsobiť na naše podmienky a postupne aj realizovať v každodennom živote

Slovensko-ruská spoločnosť, Bratislava

Podpora a rozvoj slovensko–ruských priateľských vzťahov v oblasti kultúry, vedy, ekonomiky, športu, spoločenských stykov

Slovenský kozmetologický zväz

Občianske združenie výrobcov, dovozcov, distribútorov, kontrolórov, pedagógov a iných odborníkov v oblasti kozmetiky a kozmetológie

Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica

Občianske združenie, ktorého poslaním je zlepšovanie kvality života

Progresívne fórum, Bratislava

Občianske združenie na podporu rozvoja progresívnej spoločnosti na Slovensku

Spolok Slovákov v Poľsku

Revia-Malokarpatská komunitná nadácia, Pezinok

Verejnoprospešná organizácia podporujúca dobrovoľnícke aktivity na skvalitňovanie života obyvateľov regiónu Malokarpatskej vínnej cesty

Zväz slovenských filatelistov

Informácie o nás, súťaž o najkrajšiu známku, slovenská známková tvorba

Gramma, Dunajská Streda

Združenie ľudí so spoločným záujmom o jazykovedný výskum, o podporu a rozvoj maďarského jazyka a iných jazykov používaných na Slovensku

Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica

Zvyšovanie kvality života v regióne, verejnoprospešné projekty zlepšujúce životné prostredie, posilňovanie sociálneho kapitálu, oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie

Otvorený Európsko-Slovanský Dvor, Banská Bystrica

Občianske združenie na podporu rozvoja Slovenska formou domácej a zahraničnej prezentácie s dôrazom na územie Banskobystrického samosprávneho kraja

Slovenský zväz záhradkárov

Spoločná stránka zväzových orgánov a biskupických záhradkárov

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy - CEPTA, Zvolen

Občianske združenie, ktorého cieľom je poukazovať na neudržateľnosť súčasných systémov a ponúkať udržateľné alternatívy v oblastiach odpadov, lesného hospodárstva, pesticídov, voľnočasových aktivít, udržateľnej ekonomiky a duševnej ekológie

Asociácia ilustrátorov

Dobrovoľné, otvorené zoskupenie výtvarníkov, zameraných na oblasť ilustrácie a knižnej tvorby

Regionálne združenie Podunajsko, Rovinka

Koordinačný, iniciatívny a metodicko-informačný orgán združených obcí podunajskej oblasti

Terra Grata, Banská Bystrica

Nezisková organizácia na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti, ochrany životného prostredia, tvorbu a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt

Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Združenie slovenských krajanských organizácií a jednotlivcov, žijúcich a pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky

IN Network Slovakia, Lučenec

Nezisková organizácia podporujúca aktivity zamerané na zlepšenie kvality života občanov, individuálny osobnostný rast a napĺňanie sociálnych potrieb

Burundi

Burundi je ďalší uzol v sieti priestorov, komunít a ľudí, ktorí tvoria svet na hrane vedy, umenia, technológií a spoločnosti

Prebudená pieseň, Bratislava

Matičné združenie priaznivcov ľudovej kultúry

Slovenská výtvarná únia, Bratislava

Občianske združenie, ktoré je dobrovoľnou, apolitickou, profesionálnou a ochrannou inštitúciou zastrešujúcou umelcov, teoretikov a kultúrnych pracovníkov v oblasti výtvarného umenia

Folklórny súbor Technik, Bratislava

Stránky vysokoškolského umeleckého súboru. História, aktuality, činnosť, nácviky, členovia, vystúpenia, galérie

Európska kultúrna spoločnosť, Bratislava

Občianske združenie - príprava a realizácia projektov v oblasti filmu, divadla a nových médií, vzdelávacie a metodické projekty, konferencie a semináre

Francúzska aliancia, Košice

Informácie, knižničné služby, kurzy francúzskeho jazyka, kultúrne podujatia, podpora spoznávania Francúzska a šírenie záujmu o frankofónnu kultúru

1. Slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava

Občianske združenie, ktorého cieľom je prispievať k vytváraniu transparentného, profesionálneho a etického spoločenského prostredia na Slovensku prostredníctvom posilnenia mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich verejno-prospešné služby

Fórum občanov Slovenska

Dobrovoľné záujmové združenie občanov smerujúce k posilneniu občianskej spoločnosti so zameraním na efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí

Fórum života, Bratislava

Občianske združenie rešpektujúce ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Projekty, aktivity, legislatíva

Duša fujary

Skupina priateľov, ktorí sa snažia chrániť čistotu fujary a šírenie jej dobrého mena doma i vo svete

Kolomaž

Podpora súčasného umenia v oblasti detského a experimentálneho divadla

Gregoriana, Košice

Občianske združenie, ktorého poslaním je štúdium a pestovanie gregoriánskeho chorálu

Different, Bardejov

Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít

ŽiareLKa

Žiarsky literárny klub - informácie, členovia, tvorba, súťaže, recenzie

Asociácia súčasného tanca

Organizovanie pravidelných predstavení domácich umelcov, poskytovanie základného administratívneho servisu pre nezávisle umelecké projekty, koprodukcie umeleckých projektov

Slovenská sinobiologická spoločnosť, Bratislava

Občianske združenie zamerané na štúdium a šírenie myšlienok tradičnej čínskej medicíny v oblasti zdravého spôsobu života

Slovenská Bluesová spoločnosť

Informácie, profily, akcie, koncerty, predaj CD

Regióny.sk, Bratislava

Občianske združenie, ktorého cieľom je zlepšovať kvalitu života ľudí najmä na báze rozvoja neformálneho vzdelávania a rozvoja vzdelanostnej ekonomiky

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Informácie, aktuality
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK