Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekologické kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Ekologické

 
PODKATEGÓRIE

Ekológia (30)

ODKAZY 1 - 25 z 25

Greenpeace Slovensko

Medzinárodná organizácia ochrancov životného prostredia

REC Slovensko, Bratislava

Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy

Ipeľská únia, Šahy

Ochranárske a kultúrne združenie - rozvoj a uplatňovanie zásad ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt v povodí Ipľa, riešenie ekologických problémov

Broz, Bratislava

Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu. Programy, projekty

Strom života - zážitok nielen na týždeň

Detská a mládežnícka organizácia zameraná na environmentálnu výchovu, usporiadanie táborov a školení

Daphne, Bratislava

Inštitút aplikovanej ekológie s poslaním zachovania biologickej diverzity a obnovenia harmónie medzi človekom a prírodou prostredníctvom ochrany a obnovy integrity ekosystémov v strednej Európe

Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácii Špirála, Trenčín

Celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu

Naturalis SK s.r.o., Bratislava

Inšpekčný a certifikačný orgán, zaoberajúci sa inšpekciou v ekologickom poľnohospodárstve a certifikáciou bioproduktov a biopotravín

Biomasa, Kysucký Lieskovec

Združenie právnických osôb - projekty využívania obnoviteľných zdrojov energie. Rekonštrukcia kotolní na biomasu

Regionálne enviromentálne centrum

Verejnosť pri ochrane a tvorbe mestského životného prostredia

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Vtáctvo, zoznam druhov, krúžkovanie, zimné a hniezdne sčítanie vtáctva, vtáčie búdky, kalendár podujatí

Priatelia Zeme Slovensko, Banská Bystrica

Občianske združenie ako člen Friends of the Earth International

Slovenské Centrum Čistejšej Produkcie

Pomoc pri riešení environmentálnych problémov

Slovak Wildlife

Výskum, vzdelávanie a spolunažívanie so slovenskou prírodou. Projekt zahŕňa: vlky, medvede, kamzíky, ekoturistika v Tatrách, ochrana zveri, umelecké expresie

KOZA

Karpatské Ochranárske Združenie Altruistov. Praktická ochrana prírody v oblasti Bielych Karpát

Nadácia Horský park, Bratislava

Pestovanie a prehlbovanie vzťahu občanov k prírode, životnému prostrediu, kultúrnym hodnotám, spoločnosti, každého k samému sebe

Nadácia Aevis - pre divokú prírodu, Snina

Podpora ochrany životného prostredia so zvláštnym zreteľom na záchranu a obnovu prirodzených lesov

FSC Slovensko, Banská Bystrica

Združenie so zameraním na diskusiu, úvahy, analýzu a riešenie problémov o obhospodarovaní lesov, systém certifikácie obhospodarovania lesov

Environmentálna poradňa Studnička, Bratislava

Mimovládna organizácia, cieľom ktorej je prispievať k formovaniu pozitívneho vzťahu ľudí k prírode a životnému prostrediu

Banské odpady

Projekt Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Vzdelávacie aktivity, odborná príprava v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Nitra

Informácie o spoločnosti, členoch, aktivitách, publikačnej činnosti, seminároch

Prečo Nie Konope?, Dolný Kubín

Neinvestičný fond za účelom združovania prostriedkov na podporu myšlienky revitalizácie konopárstva na Slovensku. Konopa siata ako významný obnoviteľný zdroj

Karpatský pecúch, Brezová pod Bradlom

Občianske združenie. Bytosti, ktoré hľadajú a uskutočňujú čistý a jednoduchý život v prírode. Podujatia, fotogaléria, tábory, vydavateľstvo, dielňa voľného združenia

Slovenský Rybársky Zväz, Košice

Občianske združenie v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike

Scrofa, Púchov

Občianske združenie na podporu projektov z oblasti ochrany a podpory zdravia, rozvoja a prehlbovania vzdelania, ochrany a tvorby životného prostredia, podpory zachovávania prírodných, kultúrnych a duchovných hodnôt

Copyright © BEST.SK