Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vládne a štátne inštitúcie

Obsah > Inštitúcie >

Vládne a štátne inštitúcie

 
PODKATEGÓRIE

Archívy (3)

Katastrálne a pozemkové úrady (3)

Krajské úrady (7)

Mestské úrady (36)

Ministerstvá (19)

Národné parky (17)

Polícia (5)

Prezident, vláda (5)

Samospráva (112)

Súdy (8)

Úrady - iné (48)

Úrady práce (20)

Úrady verejného zdravotníctva (28)

Ústavy (16)

ODKAZY 1 - 41 z 41

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Zabezpečenie procesu implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013

Národná rada Slovenskej republiky

Oficiálna stránka NR SR. Poslanci, výbory, kluby, história, dokumenty

Študentský pôžičkový fond

Pôžičky študentom vysokých škôl na študijné účely

Centrum vedecko-technických informácií SR

Národné technické informačné centrum a ústredná verejná vedecko-technická knižnica SR

Verejný ochranca práv, Bratislava

Informácie, pôsobnosť, kancelária, aktivity

Matica Slovenská

Oficiálna stránka MS v Martine

Obchodný register

Oficiálny obchodný register ministerstva spravodlivosti SR. Vyhľadávanie firiem podľa: obchodného mena, mena osoby, sídla, identifikačného čísla, spisovej značky

Sociálna poisťovňa, Bratislava

Verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Národné športové centrum, Bratislava

Priamo riadená organizácia Ministerstva školstva SR pôsobiaca v oblasti športovej prípravy, diagnostiky, vzdelávania a informatiky

SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. Zabezpečuje propagáciu podnikateľského prostredia a výhod investičného prostredia v SR v zahraničí, získava investorov pre investície a podnikanie v priemyselných parkoch a strategických investorov

Ústredný portál verejnej správy

Zabezpečujeme centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy - rady, návody, popisy

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Denne aktualizovaná databáza obchodných ponúk a dopytov, služby SOPK, misie do zahraničia, spravodaj SOPK, regióny SOPK, projekty EÚ

Zbor väzenskej a justičnej stráže, Bratislava

Ozbrojený zbor plniaci úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch

Národné osvetové centrum, Bratislava

Kultúrna a osvetová činnosť, informácie o kultúrnych akciách

Správa účelových zariadení, Bratislava

Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zahraničných vecí SR - kongresové služby, gastronomické a hotelové služby

Slovenský metrologický inšpektorát

Orgán štátneho metrologického dozoru

euro:i:portál

Informačná služba Centra vedecko-technických informácií SR o európskej integrácii so zameraním najmä na problematiku vedy, výskumu, techniky a hospodárstva

Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR

Príprava vybraných športov a športovcov pre reprezentáciu SR na vrcholných svetových súťažiach a podujatiach

Živnostenský register SR

Údaje živnostenského registra SR, vyhľadávanie fyzických a právnických osôb podľa zadaného kritéria

Hudobné centrum, Bratislava

Koncepčné, analytické, dokumentačné, informačné, propagačné, edičné a servisné pracovisko hudobnej kultúry s celoslovenskou pôsobnosťou

Slovenská správa ciest, Bratislava

Cestná sieť SR, výstavba diaľnic, aktuálna zjazdnosť ciest

Slovenská informačná služba

Úlohy SIS, kontrolné mechanizmy, personálna štruktúra, zákony a predpisy

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Základné dokumenty, organizačná štruktúra, činnosť SIŽP

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava

Ochrana ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa

Štátne lesy TANAPu

Príspevková organizácia, prevádzkujúca múzeum, informačné stredisko, výstavy

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Štiavnica

Správa vodných tokov a povodí na Slovensku

Hudobný fond, Bratislava

Národnokultúrna podporná inštitúcia - činnosť, štatút, fondová starostlivosť

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., Bratislava

Prenájom vlastných bytových a nebytových priestorov

Štátna plavebná správa

V Bratislave

Štátna pokladnica

Manažment verejných financií a riadenie hotovosti, dlhu a investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora

Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p., Bratislava

Vodohospodárska činnosť na území spravovanom odštepným závodom Bratislava. Povodňová služba, ekológia vôd, vodohospodárske laboratóriá, monitoring. Vnútroštátna a medzinárodná lodná doprava po Dunaji

Malokarpatské osvetové stredisko, Modra

Štátne príspevkové zariadenie - aktuality, pozvánky, podujatia

Mikrolab s.r.o., Rimavská Sobota

Akreditované skúšobné laboratórium potravinárskeho priemyslu - analýzy potravinárskych výrobkov, pitnej vody, odpadových vôd, krmív

Parlamentný Kuriér

Časopis Národnej rady Slovenskej republiky

Správa finančnej kontroly Bratislava

Výroba mycích handier, prachoviek, čistiacich žiniek. Distribúcia profesionálnej čistiacej techniky

Regionálna rozvojová agentúra, Nitra

Zabezpečuje efektívny prístup ku komplexným informáciám, koordinácia aktivít a zabezpečenie úzkej spolupráce so všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na realizácii úloh v regionálnom rozvoji

Štátna správa

Informačné stránky o úrade vlády, o Národnej rade Slovenskej republiky, kontrolných orgánoch, národných a krajských úradoch, ministerstvách

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie, Tatranská Lomnica

Rozpočtová organizácia na zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR

Konzuláty.sk

Veľvyslanectvá a konzuláty Slovenskej republiky v zahraničí. Kontakty, mapy

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín

Správa a údržba ciest a delimitovaného majetku v kraji. Aktuálny stav ciest, plán opráv, verejné obstarávanie

Slovak Business Agency

Zabezpečuje koordináciu všetkých aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR

Copyright © BEST.SK