Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vládne a štátne inštitúcie

Obsah > Inštitúcie >

Vládne a štátne inštitúcie

Hľadaj:  
 
PODKATEGÓRIE

Archívy (3)

Katastrálne a pozemkové úrady (3)

Krajské úrady (7)

Mestské úrady (36)

Ministerstvá (19)

Národné parky (17)

Polícia (5)

Prezident, vláda (5)

Samospráva (112)

Súdy (8)

Úrady - iné (48)

Úrady práce (20)

Úrady verejného zdravotníctva (28)

Ústavy (16)

ODKAZY 1 - 41 z 41

Centrum vedecko-technických informácií SR

Národné technické informačné centrum a ústredná verejná vedecko-technická knižnica SR

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Zabezpečenie procesu implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013

Študentský pôžičkový fond

Pôžičky študentom vysokých škôl na študijné účely

Národná rada Slovenskej republiky

Oficiálna stránka NR SR. Poslanci, výbory, kluby, história, dokumenty

Matica Slovenská

Oficiálna stránka MS v Martine

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Denne aktualizovaná databáza obchodných ponúk a dopytov, služby SOPK, misie do zahraničia, spravodaj SOPK, regióny SOPK, projekty EÚ

Ústredný portál verejnej správy

Zabezpečujeme centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy - rady, návody, popisy

SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. Zabezpečuje propagáciu podnikateľského prostredia a výhod investičného prostredia v SR v zahraničí, získava investorov pre investície a podnikanie v priemyselných parkoch a strategických investorov

Sociálna poisťovňa, Bratislava

Verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Obchodný register

Oficiálny obchodný register ministerstva spravodlivosti SR. Vyhľadávanie firiem podľa: obchodného mena, mena osoby, sídla, identifikačného čísla, spisovej značky

Národné športové centrum, Bratislava

Priamo riadená organizácia Ministerstva školstva SR pôsobiaca v oblasti športovej prípravy, diagnostiky, vzdelávania a informatiky

Verejný ochranca práv, Bratislava

Informácie, pôsobnosť, kancelária, aktivity

Slovenská informačná služba

Úlohy SIS, kontrolné mechanizmy, personálna štruktúra, zákony a predpisy

Slovenský metrologický inšpektorát

Orgán štátneho metrologického dozoru

Zbor väzenskej a justičnej stráže, Bratislava

Ozbrojený zbor plniaci úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch

Národné osvetové centrum, Bratislava

Kultúrna a osvetová činnosť, informácie o kultúrnych akciách

Živnostenský register SR

Údaje živnostenského registra SR, vyhľadávanie fyzických a právnických osôb podľa zadaného kritéria

Správa účelových zariadení, Bratislava

Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zahraničných vecí SR - kongresové služby, gastronomické a hotelové služby

Štátne lesy TANAPu

Príspevková organizácia, prevádzkujúca múzeum, informačné stredisko, výstavy

Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR

Príprava vybraných športov a športovcov pre reprezentáciu SR na vrcholných svetových súťažiach a podujatiach

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava

Ochrana ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa

euro:i:portál

Informačná služba Centra vedecko-technických informácií SR o európskej integrácii so zameraním najmä na problematiku vedy, výskumu, techniky a hospodárstva

Hudobné centrum, Bratislava

Koncepčné, analytické, dokumentačné, informačné, propagačné, edičné a servisné pracovisko hudobnej kultúry s celoslovenskou pôsobnosťou

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Základné dokumenty, organizačná štruktúra, činnosť SIŽP

Slovenská správa ciest, Bratislava

Cestná sieť SR, výstavba diaľnic, aktuálna zjazdnosť ciest

Hudobný fond, Bratislava

Národnokultúrna podporná inštitúcia - činnosť, štatút, fondová starostlivosť

Malokarpatské osvetové stredisko, Modra

Štátne príspevkové zariadenie - aktuality, pozvánky, podujatia

Parlamentný Kuriér

Časopis Národnej rady Slovenskej republiky

Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p., Bratislava

Vodohospodárska činnosť na území spravovanom odštepným závodom Bratislava. Povodňová služba, ekológia vôd, vodohospodárske laboratóriá, monitoring. Vnútroštátna a medzinárodná lodná doprava po Dunaji

Mikrolab s.r.o., Rimavská Sobota

Akreditované skúšobné laboratórium potravinárskeho priemyslu - analýzy potravinárskych výrobkov, pitnej vody, odpadových vôd, krmív

Štátna pokladnica

Manažment verejných financií a riadenie hotovosti, dlhu a investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora

Štátna plavebná správa

V Bratislave

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., Bratislava

Prenájom vlastných bytových a nebytových priestorov

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Štiavnica

Správa vodných tokov a povodí na Slovensku

Správa finančnej kontroly Bratislava

Výroba mycích handier, prachoviek, čistiacich žiniek. Distribúcia profesionálnej čistiacej techniky

Regionálna rozvojová agentúra, Nitra

Zabezpečuje efektívny prístup ku komplexným informáciám, koordinácia aktivít a zabezpečenie úzkej spolupráce so všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na realizácii úloh v regionálnom rozvoji

Štátna správa

Informačné stránky o úrade vlády, o Národnej rade Slovenskej republiky, kontrolných orgánoch, národných a krajských úradoch, ministerstvách

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie, Tatranská Lomnica

Rozpočtová organizácia na zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR

Konzuláty.sk

Veľvyslanectvá a konzuláty Slovenskej republiky v zahraničí. Kontakty, mapy

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín

Správa a údržba ciest a delimitovaného majetku v kraji. Aktuálny stav ciest, plán opráv, verejné obstarávanie

Slovak Business Agency

Zabezpečuje koordináciu všetkých aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR

Copyright © BEST.SK