Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedecké a výskumné ústavy

Obsah > Inštitúcie >

Vedecké a výskumné ústavy

 
ODKAZY 1 - 50 z 114

Transfertech, Bratislava

Stredisko transferu technológií zo Slovenskej technickej univerzity do priemyselnej praxe

Slovenská Akadémia Vied

Bratislava

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

História, zoznam pracovníkov, informácie pre pedagógov

Slovenská Akadémia Vied, Košice

Bratislava

Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava

Tvorba a schvaľovanie slovenských technických noriem

Slovenský Hydrometeorologický ústav

Meteorologická a hydrologická služba, čiastkové monitorovacie systémy

Slovenský metrologický ústav, Bratislava

Zabezpečuje jednotnosť a presnosť merania vo všetkých oblastiach vedeckej a technickej činnosti

Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava

Výskum a vývoj polovodičov, supravodičov, oxidových a magnetických materiálov a súčiastok, zahrňujúcich teoretické a experimentálne štúdium ich štrukturálnych, optických a transportných vlastností

Ústav Informatiky SAV, Bratislava

Vedecká a výskumná práca v oblasti informatiky, informačných technológií, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie

Medzinárodné laserové centrum, Bratislava

Výskum a vývoj laserových technológií

Úrad Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Poslaním Úradu SAV je zabezpečovať úlohy súvisiace s činnosťou Predsedníctva SAV, funkcionárov SAV, t.j. predsedu SAV, podpredsedov SAV, vedeckého sekretára SAV, ich zástupcov a členov Predsedníctva SAV

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava

História spoločnosti, zoznam členov, dokumenty, konferencie, sympóziá, publikačná činnosť

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

ÚEF-história, organizácia, organizačný poriadok, oddelenia, výskum, impresum, centrum excelentnosti SAV, oznamy, intranet, telefónny zoznam, dokumenty

Filozofický ústav SAV, Bratislava

Informácie o nás, podujatia, výskumné projekty

Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina

Vytvára a realizuje efektívny systém celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava

Výskum a vypracovávanie krajinnoekologických metód

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Budovanie a prevádzka počítačovej siete SAV, správa centrálnej internetovej stránky, servisné práce

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava

Základný výskum v oblasti historickej hudobnej vedy, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Výskum, vývoj, výroba nových kovových materiálov, ich skúšanie a analýza, otázky únavy a spoľahlivosti konštrukcií, dynamika zložitých mechanických sústav

Ústav politických vied SAV

Rozširovanie poznatkov o stavbe, funkciách a mechanizmoch činnosti nervového systému - vývoj mozgu, prijímanie a percepcie signálov, učenie a pamäť, pohyblivosť, spánok, stres, starnutie a neurologické a psychiatrické poruchy

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Informácie o štruktúre, poslaní, činnosti a zamestnancoch Geologickej služby, podrobné geologické mapy

Elektrotechnický Výskumný a Projektový Ústav a.s., Nová Dubnica

Vývoj zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a regulačných obvodov, riadiacich systémov robotov a robotizovaných pracovísk, projektovanie a skúšobníctvo

Virologický ústav SAV, Bratislava

Centrum základného výskumu v oblasti virológie a rickettsiológie

Oddelenie fyziológie rastlín Botanického ústavu SAV, Bratislava

Informácie o vedeckej a publikačnej činnosti, používaných laboratórnych metódach a možnosti doktorandského štúdia

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Informácie o zemetrasnej a geomagnetickej aktivite, história ústavu, projekty, vedecká rada

Ústav merania SAV

Teória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov

Sociologický ústav SAV, Bratislava

Výskum problematiky občianskej spoločnosti, sídelných a územných spoločenstiev, rodiny, zmien v sociálnej štruktúre, problematiky kvalitatívnej sociológie a dejín sociológie na Slovensku

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Komplexný výskum pôdy, monitorovanie vlastností pôd SR, tvorba databáz a informačného systému o pôdach SR, tvorba a údržba registra pôdy SR, expertná a poradenská činnosť pre potreby štátnej správy a užívateľov pôdy

Ústav zoológie SAV, Bratislava

Štúdium, analýza a interpretácia poznatkov z oblasti taxonómie, chorológie, ekológie, etológie, fyziológie živočíchov, ekosozológie, parazitológie a problematiky vybraných zoonóz

Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica

Výskumný, vývojový a testovací ústav pre telekomunikačnú, rádiokomunikačnú techniku, elektromagnetickú kompatibilitu a pošty

VUJE a.s., Trnava

Technická podpora investorov a prevádzkovateľov jadrových elektrární

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Výskumné odbory : hydrológia, hydro-technika, čistota vôd a meliorácia

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.

Posudzovanie zhody výrobkov, certifikácia, inšpekcia, typové skúšky programov a overovanie a kontrola prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a výherného pomeru, overovanie určených meradiel

Technický a skúšobný ústav stavebný

Profil ústavu, autorizácie a akreditácie, tvorba stavebných noriem, posudzovanie kvality

VÚZ - Výskumný ústav zváračský

Vedecké, výskumné a výrobné pracovisko v oblasti zvárania a príbuzných technológií

Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

Pracovisko v oblasti výskumu nových materiálov a technológií

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava

Výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami i na výskum slovensko-latinských, slovensko-maďarských a slovensko-nemeckých vzťahov najstaršieho a staršieho obdobia

Ústav geotechniky SAV, Košice

Základný a aplikovaný výskum rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie, minerálnych biotechnológií a ochrany životného prostredia súvisiaceho s banskou činnosťou

Matematický ústav SAV, Bratislava

Vedecký výskum v oblasti matematiky

Národné lesnícke centrum

Zvolen

Archeologický ústav SAV, Nitra

Informácie o výsledkoch výskumov, publikačná činnosť

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Výskum zameraný na magnetizmus, hybnosť a premenlivosť slnečnej atmosféry

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava

Informácie o ústave - veda a výskum, organizačná štruktúra, pracovníci, novinky, oznámenia

Slovenské centrum produktivity, Žilina

Národné, otvorené združenie so zameraním na medzinárodnú spoluprácu vo výskume a vývoji, projektovej činnosti, vzdelávaní a publikačnej činnosti v oblasti produktivity v slovenskom priemysle

Infostat, Bratislava

Inštitút informatiky a štatistiky - výskumná, vývojová, a vzdelávacia inštitúcia v oblasti informatiky a štatistiky

Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice

Základný výskum v oblasti sociálnej psychológie, histórie a sociológie, poskytovanie poradenských a expertíznych služieb pre štátne orgány, domáce a medzinárodné inštitúcie

Ústav hydrológie SAV, Bratislava

Informácie o ústave, projektoch, oddeleniach, publikácie, ponuka služieb

Ústav molekulárnej biológie, Bratislava

Základy výskumu v oblasti molekulárnej biológie a mikrobiológie

Spectra Centre of Excellence, Bratislava

Stredoeurópske výskumné a tréningové stredisko

Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava

Základný výskum zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a poetiku a teóriu literatúry
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK