Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Neziskové organizácie

Obsah > Inštitúcie >

Neziskové organizácie

 
PODKATEGÓRIE

Ekologické (28)

ODKAZY 1 - 50 z 178

SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra. Mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je posilňovať občiansku spoločnosť a napomáhať rozvoju vzdelávania na Slovensku

Pobočka Slovenskej Elektrotechnickej Spoločnosti

Výbor pobočky, zoznam členov, akcie

Independent Journalism Foundation

Podpora nezávislých a slobodných médií v strednej a východnej Európe (v angličtine)

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Marketingový výskum a jeho hodnotenie, vydávanie tlačených a audiovizuálnych propagačných materiálov, spolupráca pri vytváraní produktov cestovného ruchu, spolupráca so súkromným sektorom a štátnymi orgánmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu

RPIC Prešov - Euro Info Centrum 673

Nezávislá, verejno-prospešná a nezisková organizácia na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania a rozvoj regiónu

Bludní Rytieri

Združenie hradu Beckov - záchrana objektov, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky a rozvoj poznania dejín širokej občianskej verejnosti

Slovensko-český ženský fond, Bratislava

Podpora presadzovania ženských práv a uplatňovania princípu rodovej rovnosti v spoločnosti. Aktivity fondu, granty, dokumenty

Regionálna rozvojová agentúra, Humenné

Info, projekty, databáza podnikateľov, fotogaléria

Partners for Democratic Change Slovakia

Nezisková organizácia - tréningy, facilitácie, mediácie a konzultácie inštitúciám štátnej správy, samosprávy a neziskového sektora

PANET

Medzisektorová spolupráca a partnerstvá, fundraising, filantropia, networking, ekonomické analýzy neziskového sektora, nové technológie

Partnerstvá pre prosperitu

Občianske združenie podporujúce budovanie informačnej spoločnosti v SR - informatizácia spoločnosti, eGovernment, elektronické komunikácie, internet, eVoting, elektronický obchod

Dobrý anjel n.o.

Humanitárny Systém občianskej finančnej pomoci, ktorý pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnost, Bratislava

Profil, média, publikácie, aktuálne a dokončené projekty

VOKA, Banská Bystrica

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity - občianske združenie na podporu vidieka a vidieckych rozvojových aktivít

Via Iuris, Banská Bystrica

Mimovládna, nezisková organizácia - Centrum pre práva občana. Naším poslaním je rozširovať prístup k spravodlivosti

ICM - Informačné centrá mladých

Informačný portál Informačných centier mladých v Slovenskej republike

Integra, Bratislava

Rozvoj podnikov so sociálnym dopadom. Vzdelávanie znevýhodnených skupín. Rozvojové vzdelávanie o fair trade. Sprostredkovanie adopcie na diaľku, finančnej podpory detí v rozvojových krajinách

Národný trust Slovenska, Bratislava

Organizácia na ochranu historických miest a krajiny Slovenska

Človek v ohrození, Bratislava

Občianske združenie - pomoc ľuďom, ktorí trpia dôsledkami prírodných katastrof, konfliktov a autoritárskych režimov. Humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, podpora ľudských práv, vzdelávacie a informačné aktivity

Združenie Orava

Nezisková, mimovládna a profesijná organizácia, zastupujúca záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy

Regionálna rozvojová agentúra Senec

Aktivity, ktoré podporujú a úzko súvisia s regionálnym rozvojom - predkladanie projektov EÚ, nadáciám, vypracovanie rozvojových štúdií, analytická, informačná a monitorovacia činnosť

Orbis Institute, Bratislava

Mimovládna nezisková organizácia zameraná na výchovu a rozvoj osobnosti. Programy, projekty, spolupráca

Ex Libris Ad Personam Hlohovec

Organizujeme vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia (besedy, súťaže, semináre, výstavy, prednášky, konferencie), organizujeme aktivity pre propagáciu, rozvoj a ochranu kultúrnych a historických hodnôt regiónu

Transparency International Slovensko

Problémy transparentnosti, korupcie a úplatkárstva na medzinárodnej a národnej úrovni. Financovanie, legislatíva, aktivity, štúdie

Rozhodni.sk

Sami rozhodnite, kto potrebuje vaše dane

Regionálne poradenské a informačné centrum, Košice

Združenie právnických osôb za účelom podpory malého a stredného podnikania v regióne

Ochrana dravcov na Slovensku

Občianske združenie združujúce záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, odborne a prakticky vzdelávajúce svojich členov

Zaježka

Stránka občianskych združení Pospolitosť pre harmonický život a OZ Zaježová

Voices, Bratislava

Efektívna komunikácia, poskytovanie služieb neziskovým organizáciám a firmám. Organizácia vzdelávacích podujatí a príprava krátkych videofilmov

Keric, Skalica

Dobrovoľné občianske združenie Kysucké Európske informačné centrum, novinky, aktivity, mládežnícke výmeny

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Košice

Spoločenské a kultúrne občianske združenie občanov SR, ktorí sú nemeckej národnosti, pôvodu alebo materinského jazyka a občanov, ktorí sympatizujú s nemeckou menšinou a jej kultúrou

Trojsten

Podpora organizácie korešpondenčných súťaží (seminárov) pre študentov stredných škôl

Centrum pre hospodársky rozvoj

Nezisková, mimovládna organizácia zameraná na ekonomický výskum

Iness

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Regionálna rozvojová agentúra Galanta

Aktivity, ktoré podporujú a úzko súvisia s regionálnym rozvojom - predkladanie projektov EÚ, nadáciám, vypracovanie rozvojových štúdií, analytická, informačná a monitorovacia činnosť

Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad

Podpora diverzifikácie ekonomickej základne regiónu Tatier rozvojom malého a stredného podnikania v oblasti výroby, služieb a obchodu

Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra, Prievidza

Organizačná štruktúra, členovia, info, realizované projekty

EuroIuris - európske právne centrum, Bratislava

Občianske združenie zamerané na šírenie hodnôt a myšlienok Európskej únie a Rady Európy, štúdium európskeho a medzinárodného práva

Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica

Divadlo s hercami s mentálnym postihnutím

Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava

Poľovnícka organizácia združujúca poľovníkov na území Slovenskej republiky

Dve percentá.sk

Vyhľadávač neziskových organizácií, ktoré sa uchádzajú o dve percentá z vašich daní

Občianske združenie Veda.sk

Občianske združenie podporujúce rozvoj a propagáciu vedy a výskumu v prostredí internetu

Prometheus, Bratislava

Mimovládna organizácia - ochrana práv a záujmov všetkých občanov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Obrana a uplatňovanie slobody myslenia, náboženského vyznania, či iného presvedčenia, alebo svetonázoru v súlade s Ústavou Slovenskej Republiky

Fórum pre pomoc starším, Prievidza

Občianske združenie zabezpečujúce starostlivosť, pomoc a služby pre starších. Problematika staroby a starnutia

Člověk v tísni Slovensko, Spišské Podhradie

Slovenská pobočka českej humanitárnej a rozvojovej organizácie - riešenie problémov v rómskych osadách

P-Mat, Bratislava

Organizátor korešpondenčných seminárov pre ZŠ a OG, matematických táborov a iných podujatí pre deti a mládež so záujmom o matematiku a fyziku

Karpatský Rozvojový Inštitút, Košice

Nezisková mimovládna organizácia s medzinárodnou pôsobnosťou zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja

Spotrebiteľská informačná agentúra

Spotrebiteľské organizácie, potraviny a výživa, zdravie, spotrebný tovar, služby, financie, energia a bytové služby, online poradňa

Otvorený Európsko-Slovanský Dvor, Banská Bystrica

Občianske združenie na podporu rozvoja Slovenska formou domácej a zahraničnej prezentácie s dôrazom na územie Banskobystrického samosprávneho kraja

Liga proti rakovine SR

Cieľom je znížiť na národnej úrovni bremeno rakoviny za účasti celej verejnosti
Stránka:    1 234Ďalšia >

Copyright © BEST.SK