Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekologické neziskové organizácie

Obsah > Inštitúcie > Neziskové organizácie >

Ekologické

 
PODKATEGÓRIE

Ekológia (30)

ODKAZY 1 - 28 z 28

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Územná ochrana, druhová ochrana rastlín a živočíchov, ochrana drevín a biotopov

Energetické centrum, Bratislava

Nezisková mimovládna organizácia so zameraním na oblasť energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Stránky s ekologickou a environmentálnou tématikou

SWS, Liptovský Hrádok

Nezisková anglicko-slovenská organizácia. Naše projekty sa týkajú medveďov a vlkov. Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na Slovensku. Snažíme sa nájsť riešenia problémov spolužitia ľudia - šelmy a zvýšiť úroveň vedomostí

Kamzík.sk

Projekt na záchranu tatranského kamzíka

Slovenská agentúra životného prostredia

Starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja

Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica

Našou víziou je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Mimovládna, nezisková organizácia združujúca priemyselné podniky

Spoločnosť priateľov Zeme, Košice

Nezisková organizácia na ochranu prírody a životného prostredia

Živica - Centrum enviromentálnej a etickej výchovy

Ekovýchova, životné prostredie, občianska angažovanosť mládeže, zmena životného štýlu, konzum, Deň nenakupovania / Buy Nothing Day, Deň Zeme / Earth Day

Slovenská Agentúra Životného Prostredia

Interaktívne web mapy

Jantárová Cesta

Medzinárodný program spájajúci najcennejšie prírodné a kultúrne poklady a miestne rozvojové iniciatívy v koridore Budapešť - Banská Štiavnica - Krakov

Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín

Mimovládna, nezisková organizácia združujúca ľudí so záujmom o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a v regióne Bielych Karpát

ISA Slovensko

Vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť

Nadácia Sosna, Košice

Mimovládna nezisková organizácia, ktorá šíri myšlienky smerujúce k trvalo udržateľnému životu

ETP Slovensko, Bratislava

Tréningy pre manažment životného prostredia a tvorbu environmentálnych projektov

Responsible Care - Slovensko

Iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chemických výrobkov

Občianske Združenie Tatry, Liptovský Mikuláš

Ochrana prírody a biodiverzita, energia, voda, doprava, odpady, environmentalistika

Ľudia a voda

Mimovládna nezisková organizácia venujúca sa vodohospodárskym problémom a regionálnemu rozvoju

Slovenský národný komitét IWA

Medzinárodná organizácia pre zásobovanie vodou

Slatinka

Snahy o znovuoživenie projektu kontroverzného vodného diela Slatinka. Našim poslaním je činnosť v povodí rieky Slatina zameraná najmä na ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt

Alter Nativa o.z.

Občianske združenie na podporu prirodzeného života. Rozvoj miestnej sebestačnosti, komunít, alternatívy v hospodárení s pôdou, v ekonomike, vzdelávaní. Ponuka publikácií a ručne vyrábaných výrobkov

Slovenský Hucul Klub

Ekologická nezisková organizácia založená na záchranu a ochranu huculských koní - jazdecká škola, tábory, turistické jazdenie

Environmentálny inštitút, Pezinok

Prispievanie k ochrane, zveľaďovaniu a obnove hodnôt dlhodobo udržateľnej kvality života na Slovensku

Ochrana ovzdušia dolný Liptov

Občianske združenie vzniklo za účelom bezvýhradného zabezpečenia čistoty ovzdušia pri Rekonštrukcii a modernizácii celulózky v Ružomberku

Gbelcia crassiceps-pre pomoc prírode, Gbelce

Nezisková ochranárska organizácia - členovia, aktivity, tábory

Združenie TKO Semeteš n.o., Turzovka

Nezisková organizácia - služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia organizovaním zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu. Separovaný zber odpadu, recyklácia

Združenie obcí Horného Žitného ostrova, Šamorín

Odpadové hospodárstvo - obce, zberné plochy, kategórie odpadov, separácia

Copyright © BEST.SK