Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekológia

Obsah > Veda a Technika >

Ekológia

 
PODKATEGÓRIE

Ekologické inštitúcie (28)

Ekologické kluby a spolky (25)

Firmy (676)

ODKAZY 1 - 30 z 30

REC Slovensko, Bratislava

Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy

Enviromagazín

Časopis vydávaný Slovenskou agentúrou životného prostredia

Energetické centrum, Bratislava

Nezisková mimovládna organizácia so zameraním na oblasť energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Enviroportál

Informácie o životnom prostredí na Slovensku, prístup k databázam tvoreným v rezorte životného prostredia, zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Základné dokumenty, organizačná štruktúra, činnosť SIŽP

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Mimovládna, nezisková organizácia združujúca priemyselné podniky

Permakultúra.sk

Dizajnérsky systém pre trvalo udržateľný život. Poľnohospodárstvo, architektúra, ekológia

Flóra sveta

Informácie o prírode - botanika, speleológia, entomológia, malakológia, mamalológia, ornitológia. Výskumné projekty, odkazy na prírodu na internete

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen

Výskum ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov funkčne zviazaných s drevinami a ich ekosystémami

Orol skalný

Život orla skalného, ohrozenia, výskum a ochrana na Slovensku

EkoLink

Katalóg českých, slovenských i zahraničných stránok zameraných na prírodu a životné prostredie

Recyklačný fond, Bratislava

Neštátny účelový fond, ktorého funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce separovaný zber a zhodnotenie odpadov

Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácii Špirála, Trenčín

Celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu

Hodina Zeme

Celosvetový projekt so zapojením jednotlivcov, firiem, miest. Vypnutie osvetlenia na hodinu ako posolstvo boja proti zmene klímy

Biomasa, Kysucký Lieskovec

Združenie právnických osôb - projekty využívania obnoviteľných zdrojov energie. Rekonštrukcia kotolní na biomasu

Odpady-portál.sk

Spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve na Slovensku

Zlatý mravec

Cena odpadového hospodárstva

Ochrana jaskýň

Základné informácie o jaskyniach, aký majú význam, kde sa nachádzajú, v čom spočíva ich ohrozenie a aké druhy ochrany sa aplikujú

Bird Land

Fotografie, ochranárske akcie a diskusia hlavne o vtákoch voľne žijúcich v prírode, ale aj o exotickom vtáctve chovanom v zajatí

Environet.sk

Portál interaktívneho online nástroja pre prácu s environmentálnou legislatívou

Naturelektro

Kolektívny systém garantujúci výrobcom elektrozariadení splnenie zákonných povinností v oblasti recyklácie elektroodpadu

Ekológia

Veda o vzťahu medzi organizmami navzájom a organizmami a životným prostredím

Chrapkáč poľný

Základné údaje o ohrozenom živočíchu, kde a ako žije

Tuzvo fórum

Fórum pre študentov Lesníckej fakulty. Lesnícka zoológia, mapovanie lesov, bioklimatológia, fyziológia rastlín, dendrológia, lesnícka botanika, pedológia a geológia, fyziológia a výživa zveri, monitoring lesných ekosystémov

Banské odpady

Projekt Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Vzdelávacie aktivity, odborná príprava v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu

Enviteam s.r.o., Vysoká pri Morave

Konštrukcia, výroba a dodávka spaľovacích zariadení na ochranu ovzdušia, konštrukcia, výroba a dodávka kvapalinových kotlov na organické teplonosné médiá

Nanotechnologie.sk, Bernolákovo

Nanosilver ponožky a prádlo, autokozmetika, prostriedky na čistenie a zušľachtenie povrchov, domáce elektrospotrebiče, biela technika, autodisky

Drevené pelety

Drevené pelety a ich vlastnosti, postup výroby a význam tohto paliva v ekológii

Solar Technika

Časopis o súčasných trendoch v solárnej technike

Ekomania.sk

Ekologický portál - informácie z oblasti energií, životného prostredia, odpadového hospodárstva, ekoauditu a technológií pre trvale udržateľný rozvoj planéty Zem

Copyright © BEST.SK